Jaarplanning

Sinds het sei­zoen 2012 / 2013 maken we elk jaar een jaar­plan­ning, een kalen­der op groot for­maat, met daarop onder elkaar alle vri­jd­a­gen van het sei­zoen, met daar­naast ruimte voor opmer­kin­gen of ver­mel­ding van activi­tei­ten. Dit bli­jkt een han­dig hulp­mid­del te zijn om snel en over­zich­te­lijk activi­tei­ten te kun­nen plan­nen, en daar­bij reke­ning te houden met andere geplande zaken, of clubavon­den die komen te vervallen.

Vanaf heden staat deze jaar­plan­ning ook op de pagina ‘Agenda’, hier op de site. Wij hopen zo in één oogops­lag dui­de­lijk te maken op welke vri­jda­ga­vo­nen er spe­ciale activi­tei­ten gepland zijn, of wan­neer er helaas geen clubavond gehouden kan worden.

Nieuwe Server

Backups??? We don’t need no stin­king back­ups.“
Dus eigen­lijk wel. 2 weken gele­den begaf de laatste harde schijf van onze ser­ver het. Alles was weg. in echte TDvenlo stijl, bleek dat we dezelfde avond al een nieuwe ser­ver had­den. Vorige week had­den we al weer inter­net op alle gebakjes/computers. Gisteren bleek dat we alles nog op de oude ser­ver van een half jaar gele­den had­den staan. Met een beetje geluk loopt alles bin­nenk­ort weer zoals het hoort.

In de tus­sen­tijd bli­jft iedereen wel­kom op de vri­jda­ga­von­den in het Ald Weishoes bij onze hacker­space (of Technische club zoals we voor­heen heetten.

Who makes back­ups? The people who’ve lost data.
Who checks if he can res­tore the backup? People who’ve lost data twice.” — Alan Cox

Nieuwe jaar bij TDvenlo begonnen

Na de zomer­va­kan­tie houden we sinds 5 sep­tem­ber weer iedere vri­jdag opkomst. Iedereen is wel­kom om 19:30u in het Ald Weishoes te Venlo.

Als nieuwe pro­jec­ten heb­ben we:

  • Het instal­le­ren van onze nieuwe server.
  • Verder ont­wi­kke­len aan onze robot arm.
  • Uitbreiden van m’n LED cube.

Vastelaovend weer voorbij

De drie dolle dagen vol joeks en jen zijn weer voor­bij. De Vastelaovend van 2014 zit er weer op. Dat bete­kent ook dat TDvenlo weer gewoon clubavon­den kan houden! Zien we jou ook weer vanaf vri­jdag 14 maart in het Ald Weishoes?

FOSDEM

Op zater­dag 1-2-2014 en zon­dag 2-2-2014 vond in Brussel het jaar­li­jkse open source event FOSDEM plaats. Op zater­dag 1-2-2014 zijn Jelle, Stefan en Tjeerd naar Brussel afge­reisd om enkele inter­es­sante lezin­gen bij te wonen.

Robotarm bestuurbaar met korte commando’s

De robot­arm die de jeugd vorig sei­zoen in elkaar heeft geschro­efd, is inmid­dels voor­zien van stuurelek­tro­nica en een arduino die dat dan weer kan bedienen.

Inmiddels heeft Gijs het Arduino-programma zover bij­ge­schaafd dat het korte commando’s accep­teert en daar­mee de robot­arm uit­ge­breide bewe­gin­gen kan laten maken.  Onderstaand film­pje laat zien wat de robot­arm kan.

Nu ook een agenda op de site

Vanaf nu beschikt de site ook over een agenda. Vooralsnog is dit een pagina waarop data aan­ge­kon­digd wor­den waarop een bijzon­dere activi­teit plaats­vindt, of waarop een clubavond geen door­gang kan vin­den. De agenda is hier te vinden.

First post

td2_200x200

Welkom op de nieuwe pagina van de TD venlo. De eerste stap­pen heb­ben we onder­tus­sen gezet met het maken van een nieuwe pagina. het idee is om het volgende aan te bieden.

  • Eerste ken­nis­ma­king en informatie
  • Agenda
  • Voorbeeldprojecten
  • Weblog posts met de pro­jec­ten van leden.

Opmerkingen, sug­gesties en com­men­taar kan je hie­ron­der ach­ter­la­ten of mai­len naar tdvenlo@gmail.com