Nieuwe jaarplanning online

De jaar­plan­ning voor het sei­zoen 2015 / 2016 staat online! Zie hier­voor de pagina ‘Agenda’, hier op de site. Wij hopen zo in één oogops­lag dui­de­lijk te maken op welke vri­jda­ga­von­den er spe­ciale activi­tei­ten gepland zijn, of wan­neer er helaas geen clubavond gehouden kan worden.

De jaar­plan­ning wordt sinds het sei­zoen 2012 / 2013 elk jaar door ons opge­steld. Deze plan­ning is een kalen­der op groot for­maat, met daarop onder elkaar alle vri­jd­a­gen van het sei­zoen, met daar­naast ruimte voor opmer­kin­gen of ver­mel­ding van activi­tei­ten. Dit bli­jkt een han­dig hulp­mid­del te zijn om snel en over­zich­te­lijk activi­tei­ten te kun­nen plan­nen, en daar­bij reke­ning te houden met andere geplande zaken, of clubavon­den die komen te vervallen.

Een nieuw seizoen kan van start gaan

De zomer­va­kan­tie zit er weer op, en dat bete­kent dat we weer van start kun­nen! Vrijdag 4 sep­tem­ber zijn we geo­pend, maar deze avond staat nog in het teken van oprui­men van spul­len die voor de ver­bou­wing tij­dens de zomer­va­kan­tie ver­plaatst waren, het upda­ten van onze com­pu­ter­sys­te­men, en ervoor zor­gen dat alles weer in orde is om een heel sei­zoen te kun­nen hobbyen.

Vanaf vri­jdag 11 sep­tem­ber zijn we dan weer volle­dig up and running!

Eindhoven Mini Maker Faire

Op zater­dag 29 en zon­dag 30 augus­tus heeft in Eindhoven de Mini Maker Faire plaats­ge­von­den. Enkele TD’ers zijn hier op de zater­d­ag­mid­dag naar­toe gegaan.

Op de Maker Faire was een hele­boel te zien op het gebied van engi­nee­ring, design en 3d-printen. Een zeer divers scala van expo­san­ten toonde waar zij zich mee bezig houden. Naast com­mer­ciële stand­houders was er ook volop ruimte voor non-profit orga­ni­sa­ties en hobbyisten.

De com­mer­cie liet zien wat de stand van zaken is op het gebied van 3d-printen. Je eigen ont­werp hoef je maar op te stu­ren, en tegen beta­ling kan je ont­werp gerea­li­se­erd worden.

Een van de hoog­tep­un­ten om te zien was de spraak­ge­stu­urde InMoov robot, een huma­noïde robot waar­van het ont­werp open source is. Wie weet wil iemand dat ooit nog als pro­ject oppak­ken bin­nen TDvenlo! Ook de elek­tro­ni­sche bou­w­b­lok­jes van Brick’R’knowledge waren erg veel­belovend. Als een soort LEGO-pakket kun je hier­mee een elek­tro­ni­ca­pro­jectje in elkaar klik­ken, niet alleen leuk, maar ook erg leerzaam!

Geen clubavond op 8 en 15 mei

In ver­band met werk­zaam­he­den is de zol­der van het Ald Weishoes tij­de­lijk niet toegan­ke­lijk. Dit bete­kent dat de clubavon­den van vri­jdag 8 mei en vri­jdag 15 mei niet door kun­nen gaan. De eerst­vol­gende clubavond zal daa­rom plaats­vin­den op vri­jdag 22 mei.

Uiteraard is deze infor­ma­tie ook terug te vin­den in onze agenda.

Voorraad

Onmisbaar voor elke hob­by­ist, klus­ser of andere vorm van maker: een goede voor­raad van fre­quent gebruikte onder­de­len. Liefst ook nog gesor­te­erd. Uiteraard was bij TDvenlo al het nodige aan­we­zig, maar meer is altijd beter.

De kans om een grote hoeveel­heid elek­tro­ni­ca­com­po­nen­ten in han­dig opberg­sys­teem op te halen, heb­ben we dan ook niet laten schie­ten. Toen we te horen kre­gen dat de vak­groep Signal Processing Sytems (SPS) van de facul­teit Elektrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) aan­gaf afstand te moe­ten doen van een voor­raad com­po­nen­ten in ver­band met een ver­hui­zing, heb­ben wij onze inter­esse ken­baar gemaakt. Vrij snel daarna kre­gen we te horen dat we de vooraad op moch­ten halen, een kans die we met beide han­den geg­re­pen hebben.

Enkele weken later kre­gen we van de vak­groep Electromechanics and Power Electronics (EPE) van dezelfde facul­teit nog een voor­raad weer­stan­den en spoe­len. Ook deze namen wij dank­baar in ontvangst.

De nieuwe voor­raad heeft inmid­dels een mooie plaats in onze ruimte gek­re­gen. De komende jaren kun­nen wij met dank aan de TU/e weer vele elek­tro­tech­ni­sche pro­jec­ten realiseren!

Voorraad
Nieuwe én oude voorraad
Meer voorraad
Nog meer nieuwe voorraad

Vastelaovend

Hallo, hallo, ut is weer (bijna) vas­te­lao­vend. Jocus Toekôms, onze buur in het Ald Weishoes, heeft vri­jdag 30 januari de nieuwe hoo­g­heid uit­ge­ro­epen. Uiteraard feli­ci­te­ren ook wij prin­ses Samantha en haar adju­dan­ten Ricardo en Loek.

Voor ons bete­kent de vas­te­lao­vend dat wij twee weken pas op de plaats maken, om het Ald Weishoes de ruimte te geven een mooie vas­te­lao­vend neer te zet­ten voor alle jeugd van Venlo. Zoals in de agenda te zien is, zijn wij daa­rom ges­lo­ten op vri­jdag 13 februari en op vri­jdag 20 februari.

Kerstvakantie

Zoals eer­der al aan­ge­ge­ven in onze agenda, zul­len er in de kerst­va­kan­tie géén clubavon­den plaats­vin­den op Tweede Kerstdag 26-12-2014 en na nieu­wjaar op 2-1-2015. Wij wen­sen iedereen fijne fee­st­da­gen en een gezond en voor­spo­edig 2015!

YouScope

Wat kun je nog meer doen met een oscil­loscoop behalve aller­lei metin­gen aan golf­vor­men? Nou… Je kunt een bijzon­dere golf­vorm afs­pe­len. Sluit de meet­pro­bes van de oscil­loscoop aan op de uit­gang van je geluids­ka­art, speel de demo af op je pc en zie hier het resultaat!

Zelf ook eens pro­be­ren? Zie http://waxy.org/2008/02/oscilloscope_fu/ voor de ori­gin­ele demo.

Hackerspace TDvenlo