Geen clubavond op 8 en 15 mei

In ver­band met werk­zaam­he­den is de zol­der van het Ald Weishoes tij­de­lijk niet toegan­ke­lijk. Dit bete­kent dat de clubavon­den van vri­jdag 8 mei en vri­jdag 15 mei niet door kun­nen gaan. De eerst­vol­gende clubavond zal daa­rom plaats­vin­den op vri­jdag 22 mei.

Uiteraard is deze infor­ma­tie ook terug te vin­den in onze agenda.

Voorraad

Onmisbaar voor elke hob­by­ist, klus­ser of andere vorm van maker: een goede voor­raad van fre­quent gebruikte onder­de­len. Liefst ook nog gesor­te­erd. Uiteraard was bij TDvenlo al het nodige aan­we­zig, maar meer is altijd beter.

De kans om een grote hoeveel­heid elek­tro­ni­ca­com­po­nen­ten in han­dig opberg­sys­teem op te halen, heb­ben we dan ook niet laten schie­ten. Toen we te horen kre­gen dat de vak­groep Signal Processing Sytems (SPS) van de facul­teit Elektrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) aan­gaf afstand te moe­ten doen van een voor­raad com­po­nen­ten in ver­band met een ver­hui­zing, heb­ben wij onze inter­esse ken­baar gemaakt. Vrij snel daarna kre­gen we te horen dat we de vooraad op moch­ten halen, een kans die we met beide han­den geg­re­pen hebben.

Enkele weken later kre­gen we van de vak­groep Electromechanics and Power Electronics (EPE) van dezelfde facul­teit nog een voor­raad weer­stan­den en spoe­len. Ook deze namen wij dank­baar in ontvangst.

De nieuwe voor­raad heeft inmid­dels een mooie plaats in onze ruimte gek­re­gen. De komende jaren kun­nen wij met dank aan de TU/e weer vele elek­tro­tech­ni­sche pro­jec­ten realiseren!

Voorraad
Nieuwe én oude voorraad
Meer voorraad
Nog meer nieuwe voorraad

Vastelaovend

Hallo, hallo, ut is weer (bijna) vas­te­lao­vend. Jocus Toekôms, onze buur in het Ald Weishoes, heeft vri­jdag 30 januari de nieuwe hoo­g­heid uit­ge­ro­epen. Uiteraard feli­ci­te­ren ook wij prin­ses Samantha en haar adju­dan­ten Ricardo en Loek.

Voor ons bete­kent de vas­te­lao­vend dat wij twee weken pas op de plaats maken, om het Ald Weishoes de ruimte te geven een mooie vas­te­lao­vend neer te zet­ten voor alle jeugd van Venlo. Zoals in de agenda te zien is, zijn wij daa­rom ges­lo­ten op vri­jdag 13 februari en op vri­jdag 20 februari.

Kerstvakantie

Zoals eer­der al aan­ge­ge­ven in onze agenda, zul­len er in de kerst­va­kan­tie géén clubavon­den plaats­vin­den op Tweede Kerstdag 26-12-2014 en na nieu­wjaar op 2-1-2015. Wij wen­sen iedereen fijne fee­st­da­gen en een gezond en voor­spo­edig 2015!

YouScope

Wat kun je nog meer doen met een oscil­loscoop behalve aller­lei metin­gen aan golf­vor­men? Nou… Je kunt een bijzon­dere golf­vorm afs­pe­len. Sluit de meet­pro­bes van de oscil­loscoop aan op de uit­gang van je geluids­ka­art, speel de demo af op je pc en zie hier het resultaat!

Zelf ook eens pro­be­ren? Zie http://waxy.org/2008/02/oscilloscope_fu/ voor de ori­gin­ele demo.

Iedereen kan solderen

Solderen is een basis­vaar­dig­heid voor iedereen die met elek­tro­nica wil knut­se­len. Het is dan ook niet voor niets zo dat de eerste pro­ject­jes die een lid bin­nen TDvenlo uit­vo­ert bijna altijd gericht zijn op het onder de knie kri­j­gen of per­fec­tio­ne­ren van de soldeertechniek.

Maar hoe maak je nou een per­fecte sol­deer­ver­bin­ding? Dat leer je uitera­ard bij TDvenlo. Maar kun je nou niet wach­ten, of is het om wat voor reden dan ook niet prak­tisch om naar TDvenlo toe te komen, dan kun­nen we je uitera­ard nog wel op weg helpen.

Hoe je moet sol­de­ren is name­lijk erg hel­der uit­ge­legd in een strip­ver­haal, oor­spron­ke­lijk gemaakt door Mitch Altman (tekst), Andie Nordgren en Jeff Keyzer (bewer­king tot strip­ver­haal). Een Nederlandse ver­ta­ling is gemaakt door Ivo van den Maagdenberg en Sabine Adriaensen. Deze strip kun je hier downloaden.

Een klein voorproefje van de strip
Een klein voor­pro­efje van de strip

Welkom Arthur en Beeblebrox

De afgel­o­pen weken heb­ben we niet alleen een nieuwe ser­ver mogen ver­wel­ko­men, ook zijn er twee lap­tops binnengekomen.

De eerste machine is een Acer die beschikt over een Pentium M pro­ces­sor die zijn werk op 1,7 Ghz doet, 2 GB geheu­gen en een hard­disk van 80 GB. Deze machine was bij bin­nen­komst al com­pleet bruik­baar, zodat er al vrij vlot een verse instal­la­tie van Ubuntu 14.04 op gedaan kon wor­den. De note­book is Arthur gedoopt en opge­no­men in het netwerk.

arthur
Arthur

De tweede machine is een Fujitsu Siemens die beschikt over een 1,4 GHz Pentium M pro­ces­sor. Deze machine moest eerst hard­ware­ma­tig wat get­we­akt wor­den, voor­dat inzet mogel­ijk was. Na het pro­be­ren van vier ver­schil­lende hard­disks, was er nog steeds geen goed resultaat. Gelukkig was er in onze kast met ‘oude meuk’ nog één disk te vin­den, en wel de oude trouwe 12 GB disk van Squatted. Deze disk bleek zowaar nog te wer­ken. Ook is er een ree­pje geheu­gen bij­ge­prikt, zodat de machine nu over ‘maar liefst’ 1,5 GB beschikt.

De volgende uit­da­ging voor deze machine was de instal­la­tie van een enigs­zins recente Ubuntu. Een installatie-cd van Ubuntu 12.04 gaf name­lijk de foutmelding:

This kernel requires the following features not present on the CPU:
pae

Unable to boot - please use a kernel appropriate for your CPU.

Een oplos­sing was ech­ter snel gevon­den, name­lijk een instal­la­tie van Ubuntu 11.10, waarna een upgrade naar 12.04 door­ge­vo­erd kon wor­den. Na deze exer­ci­tie kon ook deze machine in het net­werk opge­no­men wor­den. Welkom Beeblebrox!

Beeblebrox
Beeblebrox

Jaarplanning

Sinds het sei­zoen 2012 / 2013 maken we elk jaar een jaar­plan­ning, een kalen­der op groot for­maat, met daarop onder elkaar alle vri­jd­a­gen van het sei­zoen, met daar­naast ruimte voor opmer­kin­gen of ver­mel­ding van activi­tei­ten. Dit bli­jkt een han­dig hulp­mid­del te zijn om snel en over­zich­te­lijk activi­tei­ten te kun­nen plan­nen, en daar­bij reke­ning te houden met andere geplande zaken, of clubavon­den die komen te vervallen.

Vanaf heden staat deze jaar­plan­ning ook op de pagina ‘Agenda’, hier op de site. Wij hopen zo in één oogops­lag dui­de­lijk te maken op welke vri­jda­ga­vo­nen er spe­ciale activi­tei­ten gepland zijn, of wan­neer er helaas geen clubavond gehouden kan worden.

Hackerspace TDvenlo