Game-avond voor de zomervakantie

Afgelopen vri­jdag was de laats­te jeug­dop­komst voor de zomer­va­kan­tie. Tijd om leuk com­pu­ter­spel­let­jes te spe­len met z’n allen.

Jelle en Erik had­den vri­jdag­mid­dag alle PC’s uit­ge­rust met open source spel­len voor de jeugd. Nexuiz, Battle Tanks, Koules, Frozen Bubble en Chromium-BSU. Van sin­gle play­er, via met 3 man aan een toe­t­sen­bord tot mul­ti­play­er. Iedereen kon van alles doen en wis­se­len. We begon­nen met de wat een­vou­di­ge­re spel­let­jes, heb­ben een keer gewis­seld en het laats­te uur speel­den we met z’n allen de FPS Nexuis in death­match modus. Voor dege­nen die min­der wil­den schie­ten en meer wil­de bou­wen, had­den we ook nog OpenTTD op de plank lig­gen. Het ging zelfs zo lek­ker met spe­len dat we maar zijn door­ge­ga­an tot half 10.

 

Op het laatst heb­ben we ook nog foto’s gema­akt met de 360 gra­den came­ra.

Iedereen heeft zeer geno­ten van deze avond.

De opkomst voor de jeugd begint weer op 24 augus­tus.

Wil je op een regen­ach­ti­ge dag ver­der spe­len dan waren dit de spel­let­jes die we gespeeld heb­ben:

Nexuiz http://www.alientrap.com/games/nexuiz/
OpenTTD https://www.openttd.org/en/
Battle Tanks https://sourceforge.net/projects/btanks/files/btanks/
Koules http://tig.wikia.com/wiki/Koules
Frozen Bubble https://en.wikipedia.org/wiki/Frozen_Bubble
Chromium-BSU http://chromium-bsu.sourceforge.net/

Deze spel­let­jes kun je onder Linux alle­maal uit de repo­si­to­ry instal­le­ren. Onder Windows kost het iets meer moei­te.

Zomervakantie

De vakan­tie staat weer voor de deur, en dat bete­kent dat we er even een paar weken tus­sen­uit gaan. Op vri­jdag 6 juli 2018 vin­dt de laats­te club­avond van het sei­zo­en 2017 — 2018 plaats. Voor een pas­sen­de sei­zo­en­safs­lui­ting zal gezorgd wor­den.

Op vri­jdag 24 augus­tus ver­wach­ten we iedere­en weer terug voor een fris­se start in het sei­zo­en 2018 -2019!

Wij wen­sen iedere­en een hele fij­ne vakan­tie.

TDvenlo bezoek DASA Arbeitswelt Ausstellung in Dortmund

Op Zaterdag 19 mei heeft hacker­space TDvenlo de DASA Arbeits Ausstellung bezocht.

Om 10 werd verzameld op de par­keer­plaats van de Postflat te Venlo.

Na een uurtje rij­den waren we bij het muse­um. Na het kopen van kaar­tjes kre­gen we een rond­lei­ding van een zeer bev­lo­gen gids die ondanks een boeking van 1,5 uur het 2 uur vol­hield. Hij had een top ver­haal, en van dit bezo­ek heb­ben we een klein beeld vers­lag gema­akt.

    

Zelf wat druk­ken met een half auto­ma­ti­sche handa­an­ge­dre­ven pers

 

Een stap voo­ruit in de tijd: een kran­ten pers. 2 gro­te geva­ren: vin­g­ers (draai­en­de delen) en oren (lawaai)

Een brand­we­rend brand­weer­pak uit het jaar 19?? (oud), gema­akt van 100% asbest. Gezond he 🙁

Een sel­fie gema­akt op de groots­te lap­top ter wereld vol­gens het record book.

Een flight­si­mu­la­tor van een ver­keers­vlieg­tu­ig en een ver­keer­sto­ren


Een enig­ma. Dat was  een ver­ci­j­fer­ma­chi­ne van de duits­ers. Zij kon­den hier­mee berich­ten ver­ci­j­fe­ren en ont­ci­j­fe­ren.

Een van de eers­te home pc’s, waar­schi­jn­li­jk met min­der geheu­gen als de kleins­te usb stick van tegen­wo­or­dig.

Een bedien­ing van een oude nucleai­re cen­tra­le

  

Natuurlijk was er ook ruim­te voor kunst

Een erg mooi exem­pla­ar van een oude radio

Een stoom machi­ne die een gene­ra­tor aan dri­jft.

Een zeer gro­te dro­ne. Geprint in een 3D prin­ter en bij elka­ar gehou­den door car­bon

Onder een staal­o­ven en boven de tre­k­wal­sen

En als laats­te mag een robot arm natu­ur­li­jk niet ont­bre­ken.

Het was een leu­ke en leerzame dag.

Koningsdag en meivakantie

Het ein­de van april nadert, en dat bete­kent dat er weer een aan­tal fee­st­da­gen en een meiva­kan­tie voor de deur sta­an. Dit jaar valt Koningsdag (27 april) op een vri­jdag, en dat bete­kent dat er die dag hel­aas géén TD-avond plaats zal vin­den. Op 4 mei is TDvenlo wel gewoon geo­pend.

In tegen­stel­ling tot eer­de­re berich­ten, zal op de vri­jdag na hemel­va­art, 11 mei, wél gewoon een TD-avond plaats­vin­den. Deze dag zal TDvenlo slechts van 19.30 tot 21.00 uur geo­pend zijn.

Terugblik op de open dag

Op zater­dag 31 maart 2018 heeft bij TDvenlo een open dag plaats­ge­von­den in het kader van de Internationale Open Hackerspace Dag. Tussen 12.00 en 17.00 uur heb­ben we op onze zol­der in het Ald Weishoès aan een geïn­ter­es­se­erd publiek laten zien waar wij ons zoal mee bezig hou­den. Van laser­pro­jec­tor tot LED-kubus en van open source soft­ware-oplos­sin­gen tot Caminostones, TDvenlo toon­de een breed spec­trum aan pro­jec­ten.

Onderstaande foto’s geven een klei­ne impres­sie van deze dag.

Open hackerspace dag 2018

Ook in 2018 is er weer een inter­na­tio­na­le open Hackerspace dag. Als je wilt zien wat we bij Hackerspace TDvenlo alle­maal doen dan is iedere­en wel­kom op zater­dag 31 maart 2018. De open dag vind plaats van­af 12:00u tot 17:00u.

De leden laten hun ver­schil­len­de pro­jec­ten zien waar ze op vri­jda­ga­vond nor­maal mee bezig zijn.

Waar is de open dag?

Je kan Hackerspace TDvenlo vin­den in het Ald Weishoes. (gro­te kerk­straat 31, Venlo) hele­maal bovenin. (Volg de bord­jes “Technische club”)

Vastelaovend

Hallo, hal­lo, ‘t is weer bij­na vas­te­lao­vend! En dat bete­kent dat onze loca­tie, het Ald Weishoès, tra­di­tie­ge­trouw weer de nodi­ge dagen vol­l­e­dig in het teken van het gezins­car­na­val zal sta­an. Voor ons reden om even pas op de plaats te maken, dus op vri­jdag 9-2-2018 én op vri­jdag 16-2-2018 zal TDvenlo ges­lo­ten blij­ven. Vanaf 23-2-2018 zijn er dan weer regu­lie­re TD-avon­den!

Vanaf don­der­dag 8-2-2018 zal het Ald Weishoès weer als brui­sen­de Hoonderstal van Jocus Toekôms fun­ge­ren. Een uit­ge­breid en zeer joek­sig pro­gram­ma zal in het Ald Weishoès wor­den gerea­li­se­erd:

  • 8–2: Joeksrepetitie van de Foemfoem
  • 9–2: Live muziek van Vastelaovesjam
  • 10–2: Weishoèspodium als onder­de­el van de Boètegewoeëne Boètezitting
  • 11–2: Live muziek van Linke Mik
  • 12–2: Live muziek van Appelemoos
  • 13–2: Diverse Joekskapellen

Op vri­jdag 9–2 zul­len diver­se leden van TDvenlo de vas­te­lao­vend alvast inlu­i­den in het Ald Weishoès, onder het genot van de muziek van Vastelaovesjam en een dran­k­je. Wie zich hier bij aan wil slui­ten, is van har­te wel­kom!

Vastelaovend 2018 in het Ald Weishoes

Kortsluiting bij de TD

Dat TDvenlo, of zoals vro­eger, de TD, een club met een rijke his­to­rie is, bli­jkt maar weer eens uit de blog­post die oud-lid Rob Buchholz heeft geschre­ven over ons. Zijn beschrij­ving van de klim naar boven, de stof­fi­ge doch sfeer­vol­le ruim­tes, de anek­do­tes… Hoewel geba­se­erd op her­in­ne­rin­gen uit de tweede helft van de jaren ’70, nog alti­jd een feest der her­ken­ning, voor hui­di­ge én voor­ma­li­ge leden.

Waar Rob nog twi­j­felt of de club terug is van weg­ge­weest, of dat zij een slu­i­me­rend bes­ta­an heeft geleid, kun­nen wij hier beves­ti­gen dat de TD nooit echt weg is geweest. Natuurlijk heb­ben we vet­te en mage­re jaren gekend, maar nooit was de club geheel verdwe­nen. Inmiddels zijn we zelfs weer meer dan spring­le­vend en hele­maal bij de tijd qua vei­lig­heids­maat­re­ge­len en tech­niek. Ook heb­ben we weer een gewel­di­ge aan­loop van zowel jeugd- als senior­le­den, meer bege­lei­ding en veel inspi­re­ren­de ide­eën om mee aan de slag te gaan.

Benieuwd naar Robs her­in­ne­rin­gen aan onze stek in het Ald Weishoes? Lees dan zijn blog: watrobzegt.wordpress.com/2017/12/01/kortsluiting-bij-de-td/

Zelf moo­ie her­in­ne­rin­gen aan de TD en benieuwd hoe het er nu uit­ziet op die zol­der van het Ald Weishoes? Als op vri­jda­ga­vond de neon­let­ters bran­den, zijn we aan­we­zig. Maak gerust weer eens die vertrouw­de klim naar de zol­der, onze deur staat open. Of deel je her­in­ne­rin­gen in de com­ments bij deze post of op onze face­book­pa­gi­na.

Het begin van een nieuwe jeugdgroep…

Na een suc­ces­vol­le deel­na­me aan Venlo Verenigt op zon­dag 17 sep­tem­ber 2017 zijn wij medio okto­ber gestart met een nieu­we jeug­dgro­ep. Een vijf­tal jeug­di­ge bezo­ekers is inmid­dels ent­housi­ast aan het sol­de­ren ges­la­gen, en doet zo de brood­no­di­ge erva­ring op om op kor­te ter­mi­jn daad­wer­ke­li­jk aan elek­tro­ni­sche scha­ke­lin­gen te knut­se­len. Ook pro­gramme­ren (van bij­vo­or­beeld Arduino micro­con­trol­lers) zal zeker nog aan bod komen.

Van ouds­her heeft TDvenlo alti­jd belang gehecht aan het faci­li­te­ren van een jeug­dgro­ep in de leef­ti­jd van 9 tot 15 jaar. Door de jeugd op deze leef­ti­jd reeds ken­nis te laten maken met de mogel­i­jk­he­den van tech­niek, raakt zij veel­al ent­housi­ast en niet zel­den heeft dat geleid tot een keu­ze voor een pro­fes­sio­ne­le car­ri­è­re in de tech­niek.

Het spreekt voor zich dat wij erg blij zijn met deze ont­wik­ke­ling. Wij hopen dat de hui­di­ge gro­ep nog lan­ge tijd ent­housi­ast bij ons komt hob­by­en en dat er zich nog meer gïn­ter­es­se­er­den mel­den. Er is nog plek voor uit­brei­ding!