All posts by Angela Hoogenboom

Een goede maand

Het is hoog tijd voor een upda­te want er zijn in een (rui­me) maand weer veel din­gen gebeurd. Gelukkig voor­al goe­de din­gen. Allereerst had­den we nog niet ver­meld dat 20 maart TDvenlo bij Venloopkids net als vorig jaar een kraam had­den in de gro­te tent en weer veel aan­loop had­den van enthou­si­as­te jeugd en ouders. Ook de open dag was dit jaar weer een groot suc­ces. Mede door de fes­ti­vi­tei­ten die al in de stad waren , was er lek­ker veel volk op de been en moch­ten we weer veel bezoe­kers verwelkomen.

De mees­te bezoe­kers zei­den ook doel­ge­richt naar de open dag geko­men te zijn naar aan­lei­ding van de mooie opstel­ling en info bij Venloopkids, berich­ten in de soci­al media en, niet onbe­lang­rijk, ook via fami­lie en vrien­den. We heb­ben hier­door ver­schil­len­de nieu­we leden in mogen schrij­ven en we heten dege­nen die al heb­ben kun­nen star­ten har­te­lijk wel­kom en hopen dat ze met veel ple­zier voor lan­ge tijd de moge­lijk­he­den van de hac­ker­spa­ce ont­dek­ken en benutten.

Er is onlangs een ALV geweest met uiter­aard seri­eu­ze pun­ten die bespro­ken moesten wor­den, maar die ook een fees­te­lijk tin­tje had. Er waren twee jubi­la­ris­sen die in het zon­ne­tje gezet wer­den en tot ere­lid gemaakt zijn. Zij zijn om en nabij al 40 jaar lid van TDvenlo en heb­ben van ons bestuur een schit­te­rend speld­je gekre­gen en een bier­pak­ket. Gefeliciteerd heren! 

Als laat­ste deze week nog een goe­de afloop voor de spa­ce: ondanks dat afge­lo­pen don­der­dag­avond een wolk­breuk de bin­nen­stad van Venlo blank had gezet, is TDvenlo com­pleet droog geble­ven! Helaas heb­ben de boven­bu­ren, bibli­o­theek Venlo, wel wat water­scha­de opge­lo­pen door een lek­kend dak, maar die scha­de is geluk­kig te over­zien. Wel reden voor de direc­tri­ce om nog eens aan te geven dat de bieb aan ver­nieu­wing toe is en in deze toe­komst­plan­nen zit ook nog steeds een ruim­te voor en samen­wer­king met TDvenlo in het verschiet. 

Wij houden open dag!

Over een paar weken is het weer zover. De laat­ste zater­dag van maart is weer gere­ser­veerd voor een open dag in hac­ker­spa­ces in heel Nederland. Natuurlijk doet TDvenlo ook weer mee om men­sen te laten ken­nis­ma­ken met een hac­ker­spa­ce en al de acti­vi­tei­ten die er plaats­vin­den. Over het alge­meen denkt men vaak door het woord ‘hac­ker’ in hac­ker­spa­ce er alleen geleerd wordt om, al dan niet ethisch, in com­pu­ter­sys­te­men in te bre­ken, maar niets is min­der waar. De focus wordt voor­al gelegd om jong en oud te leren pro­gram­me­ren, de fan­ta­sie gebrui­ken om iets te (ver)maken en/of een nieu­we func­tie te geven (hac­ken) en leren om te gaan met aller­han­de gereed­schap­pen en machi­nes, waar­on­der een lasersnij­der en 3D-prin­ters. De eni­ge beper­king is de eigen fan­ta­sie. Daarnaast wor­den er idee­ën uit­ge­wis­seld en zo nu en dan ook gewoon lek­ker gegamed!

We nodi­gen dus een­ie­der in Groot Venlo en daar­bui­ten die inte­res­se heeft in tech­niek, robo­ti­ca en pro­gram­me­ren van har­te uit om op 30 maart een kijk­je te komen nemen in onze spa­ce, waar ook juist jon­ge­ren van har­te wel­kom zijn. Met eni­ge trots mogen we zeg­gen dat wij de eni­ge hac­ker­spa­ce in Nederland zijn met een bloei­en­de en enthou­si­as­te jeugdgroep.

Hopelijk zien we u op zater­dag 30 maart! We zijn geo­pend van 10.00 tot 17.00 uur.

Meer infor­ma­tie en ande­re deel­ne­men­de hac­ker­spa­ces vindt u hier

TDvenlo op HackerHotel 2024

Net als in voor­gaan­de jaren zijn weer 8 enthou­si­as­te leden van TDvenlo rich­ting Garderen getrok­ken om een heel week­end inte­res­san­te lezin­gen te bezoe­ken, work­shops te doen, idee­ën uit te wis­se­len met ande­re hac­kers uit bin­nen- en bui­ten­land en dit weer in het fan­tas­tisch ver­zorg­de Westcord Hotel De Veluwe. We waren dit jaar met ruim 350 man in totaal!

Klein ‘min­punt­je’ von­den we wel dat er geen reke­ning was gehou­den met het feit dat dit ook Vastelaovesweekend was en dat wij en ande­re vier­ders dus moesten kie­zen tus­sen HackerHotel en Vastelaovend. Bij de ope­ning op vrij­dag heeft onze voor­zit­ter dat op ludie­ke wij­ze aan de orga­ni­sa­tor Dimitri Modderman met­een dui­de­lijk gemaakt en hem een Venloos speld­je opge­prikt, zodat hij de rest van het week­end dit niet zou vergeten! 

Vrijdag was dit jaar voor het eerst de eer­ste dag dat er al talks en work­shops gege­ven wer­den, dus het was zaak om op ons op tijd in het hotel aan te mel­den dat al om 13.37 open­de. Bij bin­nen­komst uiter­aard weer het pols­band­je, regels van het hotel/de huis­jes, een mooie bad­ge met puz­zels erin van het Badgeteam en wat goodies in ont­vangst geno­men, waar­na Marc zich snel spoed­de naar de eer­ste work­shop: Intro Demoscene and work­shop TIC-80. Hier heeft hij de begin­se­len geleerd van het pro­gram­me­ren van de retro look and feel uit de jaren ’80 en ’90 met behulp van moder­ne pro­gram­meer­ta­len zoals Lua, Python en JavaScript.

Erik was er al eer­der en had alvast wat spul­len klaar­ge­zet in de Hack Village. Verder heeft hij nog ande­ren met ver­schil­len­de zaken gehol­pen. In de loop van de dag en in de rest van het week­end werd de Hack Village steeds meer aan­ge­kleed en ver­sche­nen er meer en meer leu­ke, mooie en kleur­rij­ke pro­jec­ten bij de ver­schil­len­de hac­ker­spa­ces en ande­re deelnemers.

Met een druk pro­gram­ma voor de boeg heb­ben we allen eerst van een goed ver­zorgd ont­bijt geno­ten. Vervolgens moesten we keu­zes gaan maken, want het aan­bod aan talks en work­shops was dus­da­nig groot dat helaas niet alles gevolgd kon wor­den. Gelukkig wer­den er, waar moge­lijk en toe­ge­staan, veel talks opge­no­men, waar­van onder aan dit ver­slag een link is toe­ge­voegd. Ze zijn zeker de moei­te waard om (terug) te kijken.

De talks vari­eer­den veel qua onder­werp: van zeer seri­eus en actu­eel zoals de oor­log in Oekraïne, grens­over­schrij­dend gedrag, het heb­ben van een burn-out en natuur­lijk de voort­du­ren­de cyber­cri­mi­na­li­teit, als ook wat luch­ti­ger onder­wer­pen zoals het leren stu­ren van je dro­men en elek­tri­sche slo­ten for­ce­ren met ket­chup en lasers. 

Tussendoor zijn natuur­lijk de nodi­ge drank­jes en maal­tij­den genut­tigd en som­mi­gen van ons had­den zowaar tijd om her en der een work­shop te vol­gen. Er waren weer hele leu­ke acti­vi­tei­ten geor­ga­ni­seerd die helaas ook niet alle­maal gedaan kon­den wor­den. Jelle heeft zich in ieder geval de begin­se­len van het muziek mixen eigen gemaakt en Andrea ging natuur­lijk op de cre­a­tie­ve toer met UV Tape Art. Angela heeft dit jaar een ande­re cur­sus lock­pic­king gevolgd en ook leren vuurspuwen! 

Later op de avond was er ook nog tijd voor ander ver­tier: de Pubquiz! Uiteraard was deze weer uit­mun­tend in elkaar gezet door Christel & co. De onder­wer­pen van de vra­gen waren weer zeer uit­da­gend en uit­een­lo­pend, met veel ‘aha’ en ‘o jaaa’ momen­ten erin. Gelukkig ein­dig­de ons team niet onder­aan en had­den we het met een 14e plek niet onver­dien­ste­lijk gedaan. De gro­te scha­len gespon­sor­de bit­ter­bal­len maak­ten het niet halen van de top tien nog een beet­je goed. De whis­ky­proe­ve­rij trou­wens ook!

Zondag had Erik zijn eigen talk over het ‘hac­ken’ van zijn eigen lijf door het onder­gaan van een gastric bypass. Een inzich­te­lij­ke lezing waar­door dui­de­lijk werd dat soms het aan­pas­sen van het eet­pa­troon en lij­nen niet genoeg is om tot een gezond gewicht te komen en er dus een ingreep nodig is. Na nog ver­schil­len­de talks gevolgd te heb­ben was het om 17:30 helaas alweer tijd om HackerHotel 2024 af te slui­ten. We kun­nen terug­kij­ken op weder­om een geslaag­de edi­tie wel­ke gewel­dig in elkaar is gezet door Dimitri Modderman en zijn team en kij­ken uit naar vol­gend jaar HackerHotel 2025!

Opening HackerHotel, talks en afslui­ting terug­kij­ken? Dat kan HIER

Een kort item van het NOS Journaal

Intussen in de Space

De don­ke­re dagen kwa­men en wor­den geluk­kig weer wat kor­ter en jong en oud is zich weer meer bin­nens­huis gaan ver­ma­ken. In de Hackerspace wor­den dus ook weer ver­schil­len­de pro­jec­ten opge­pakt, maar ook gewoon even lek­ker gamen ver­drijft de tijd goed!

De pro­jec­ten die opge­pakt wor­den ver­schil­len alle qua niveau, van de eer­ste stap­jes tot pro­gram­me­ren en sol­de­ren tot het fij­ne­re sol­deer­werk en onder­houd aan onze voedingen.

Net als voor­gaan­de jaren blij­ven de kerst­kitjes in trek en zijn er voor afge­lo­pen Kerst weer ver­schil­len­de kerst­bo­men en kerst­ster­ren in elkaar gezet om thuis te laten ‘shi­nen’. Maar ook de lasersnij­der is aan het werk gezet om kerst­ver­sie­rin­gen uit te snij­den, zowel voor de TD als voor de buren van STEK.

Het laat­ste gro­te pro­ject dat opge­pakt is, is een ven­ding­ma­chi­ne die in de nabije toe­komst gevuld gaat wor­den met.…

Iedereen is dus weer lek­ker bezig en we hopen dat we dit enthou­si­as­me dit jaar ook weer vast kun­nen houden! 

Recap Weekend van de Wetenschap

Het Weekend van de Wetenschap is onder­tus­sen ruim 3 maan­den gele­den en we kun­nen weer spre­ken van een groot succes! 

Naast de vele gein­te­res­seer­de men­sen die gericht naar de TD kwa­men en naar de inte­res­san­te lezing van Edwin van Andel, heb­ben we ook weer nieu­we aan­mel­din­gen. Top!

We hopen voor dit jaar weer een mooi pro­gram­ma in elkaar te kun­nen draai­en. Als je in de loop van het jaar een mooi of inte­res­sant pro­ject hebt dat je graag wil sho­wen, laat het ons zien en laten we samen in 2024 TDvenlo weer in de schijn­wer­pers zetten!

Led the­re be light!
Retrogaming
Onze hard­wa­re