All posts by Jelle Haandrikman

Kamperen bij Hackzone

Erik en Jelle heb­ben eind juli een week­end­je zit­ten hac­ken en gekam­peerd bij Hackzone. Hier een klei­ne impres­sie van dit weekend. 

Aangeland bij Hackzone

Hackzone is een veld voor hac­kers bin­nen het veel gro­te­re Campzone. Campzone vormt al jaren een feno­meen onder gamers bin­nen Nederland. Het groot­ste kam­peer en game event in de zomer wat wel 11 dagen duurt. Het vindt plaats van 26 Juli t/m 5 augus­tus aan de rand van Veghel. Oftewel 2 week­en­den en een week lek­ker in de bui­ten­lucht gamen

Continue rea­ding Kamperen bij Hackzone

WordPress Presentatie bij de bibliotheek venlo

Afgelopen woens­dag 13 maart hiel­den Andrea en Jelle Haandrikman een lezing over het maken van je eigen web­si­te. 18 men­sen wil­den graag leren hoe ze een eigen web­si­te kun­nen maken en hoe je dit met WordPress kan realiseren.

De voor­dracht begint

Als eer­ste ver­tel­den we de ach­ter­gron­den en aan­loop voor het maken van een web­si­te. Wat voor web­si­te word het? Hoe ziet deze er uit? Welke infor­ma­tie ga je aan­bie­den? Als 2e maak­ten we dui­de­lijk wat de ster­ke en zwak­ke pun­ten blij­ven van WordPress. Als laat­ste kwam de uit­leg over instal­le­ren en het dage­lijks gebruik van je nieu­we site. 

We von­den het een geslaag­de avond en hopen dat ieder­een er wat van heeft opge­sto­ken. Heel erg bedankt voor jul­lie aan­we­zig­heid en aandacht. 

De sli­des kun je als pdf hier down­lo­a­den. Ook kan je de sli­des onli­ne (en hier­on­der) terug­le­zen op slideshare.net.

Deze lezing vorm­de de eer­ste publie­ke acti­vi­teit van Hackerspace TDvenlo bin­nen de bibli­o­theek Venlo. Verderop in het jaar vol­gen nog meer acti­vi­tei­ten. Als eer­ste komt de nieu­we ope­ning en Open Hackerspace dag op 30 maart van 10:00u tot 17:00u.

Game-avond voor de zomervakantie

Afgelopen vrij­dag was de laat­ste jeugdop­komst voor de zomer­va­kan­tie. Tijd om leuk com­pu­ter­spel­le­tjes te spe­len met z’n allen.

Jelle en Erik had­den vrij­dag­mid­dag alle PC’s uit­ge­rust met open sour­ce spel­len voor de jeugd. Nexuiz, Battle Tanks, Koules, Frozen Bubble en Chromium-BSU. Van sin­gle play­er, via met 3 man aan een toet­sen­bord tot mul­ti­play­er. Iedereen kon van alles doen en wis­se­len. We begon­nen met de wat een­vou­di­ge­re spel­le­tjes, heb­ben een keer gewis­seld en het laat­ste uur speel­den we met z’n allen de FPS Nexuis in death­match modus. Voor dege­nen die min­der wil­den schie­ten en meer wil­de bou­wen, had­den we ook nog OpenTTD op de plank lig­gen. Het ging zelfs zo lek­ker met spe­len dat we maar zijn door­ge­gaan tot half 10.

 

Op het laatst heb­ben we ook nog foto’s gemaakt met de 360 gra­den camera.

Iedereen heeft zeer geno­ten van deze avond.

De opkomst voor de jeugd begint weer op 24 augus­tus.

Wil je op een regen­ach­ti­ge dag ver­der spe­len dan waren dit de spel­le­tjes die we gespeeld hebben:

Nexuiz http://www.alientrap.com/games/nexuiz/
OpenTTD https://www.openttd.org/en/
Battle Tanks https://sourceforge.net/projects/btanks/files/btanks/
Koules http://tig.wikia.com/wiki/Koules
Frozen Bubble https://en.wikipedia.org/wiki/Frozen_Bubble
Chromium-BSU http://chromium-bsu.sourceforge.net/

Deze spel­le­tjes kun je onder Linux alle­maal uit de repo­si­to­ry instal­le­ren. Onder Windows kost het iets meer moeite.

Open hackerspace dag 2018

Ook in 2018 is er weer een inter­na­ti­o­na­le open Hackerspace dag. Als je wilt zien wat we bij Hackerspace TDvenlo alle­maal doen dan is ieder­een wel­kom op zater­dag 31 maart 2018. De open dag vind plaats van­af 12:00u tot 17:00u.

De leden laten hun ver­schil­len­de pro­jec­ten zien waar ze op vrij­dag­avond nor­maal mee bezig zijn.

Waar is de open dag?

Je kan Hackerspace TDvenlo vin­den in het Ald Weishoes. (gro­te kerk­straat 31, Venlo) hele­maal boven­in. (Volg de bord­jes “Technische club”)

Nieuwe Server

Backups??? We don’t need no stin­king backups.”
Dus eigen­lijk wel. 2 weken gele­den begaf de laat­ste har­de schijf van onze ser­ver het. Alles was weg. in ech­te TDvenlo stijl, bleek dat we dezelf­de avond al een nieu­we ser­ver had­den. Vorige week had­den we al weer inter­net op alle gebakjes/computers. Gisteren bleek dat we alles nog op de oude ser­ver van een half jaar gele­den had­den staan. Met een beet­je geluk loopt alles bin­nen­kort weer zoals het hoort.

In de tus­sen­tijd blijft ieder­een wel­kom op de vrij­dag­avon­den in het Ald Weishoes bij onze hac­ker­spa­ce (of Technische club zoals we voor­heen heetten.

Who makes bac­kups? The peo­p­le who’­ve lost data.
Who checks if he can res­to­re the bac­kup? People who’­ve lost data twi­ce.” — Alan Cox

Nieuwe jaar bij TDvenlo begonnen

Na de zomer­va­kan­tie hou­den we sinds 5 sep­tem­ber weer iede­re vrij­dag opkomst. Iedereen is wel­kom om 19:30u in het Ald Weishoes te Venlo.

Als nieu­we pro­jec­ten heb­ben we:

  • Het instal­le­ren van onze nieu­we server.
  • Verder ont­wik­ke­len aan onze robot arm.
  • Uitbreiden van m’n LED cube.

First post

td2_200x200

Welkom op de nieu­we pagi­na van de TD ven­lo. De eer­ste stap­pen heb­ben we onder­tus­sen gezet met het maken van een nieu­we pagi­na. het idee is om het vol­gen­de aan te bieden.

  • Eerste ken­nis­ma­king en informatie
  • Agenda
  • Voorbeeldprojecten
  • Weblog posts met de pro­jec­ten van leden.

Opmerkingen, sug­ges­ties en com­men­taar kan je hier­on­der ach­ter­la­ten of mai­len naar tdvenlo@gmail.com