All posts by Marc

TDvenlo vindt nieuwe space in Stadsbibliotheek

Per 1 janu­ari 2019 is de kel­der van de Stadsbibliotheek de nieu­we stand­plaats van Hackerspace TDvenlo: een plek met hon­derd-en één mogeli­jk­he­den voor een inno­va­tief nieuw jaar. 

Ontdekken, leren en ont­wikke­len; het zijn belan­gri­jke doe­len waar­mee de Bibliotheek Venlo zich graag ver­bindt. Door samen te wer­ken met Hackerspace TDvenlo ont­s­ta­an hier­in nieu­we mogeli­jk­he­den. Doelgroepen van jong tot oud, erva­ren of oner­va­ren kri­jgen de kans om zich te ver­won­de­ren over de mogeli­jk­he­den van tech­niek en ICT en voo­ral door er zélf mee aan de slag te gaan. De kel­der van de Stadsbibliotheek is groot en mul­ti­func­tion­eel, waar­door er let­ter­li­jk alle ruim­te is om bes­ta­an­de en nieu­we activit­ei­ten (ver­der) te ont­wikke­len. Naast de hui­di­ge activit­ei­ten op woens­dag- en vrij­da­ga­vond zet Hackerspace TDvenlo in samen­werking met de Bibliotheek Venlo nieu­we activit­ei­ten op die elke doel­gro­ep nieuws­gie­rig zul­len maken.

Inmiddels zijn de voor­be­rei­din­gen voor de ver­hui­zing in vol­le gang. Wij kun­nen daarom hel­aas geen regu­lie­re club­avon­den meer aan­bie­den in het Ald Weishoes. Houd onze web­site en soci­al media kana­len in de gaten voor updates ron­dom de ver­hui­zing!

SUN 2/120 heeft nieuw leven (video)

Nadat we van­we­ge de steeds dich­ter­bij komen­de ver­hui­zing (waa­ro­ver later deze week meer nieuws!) afscheid heb­ben moe­ten nemen van een boel hard­ware, is een groot deel van onze SUN 2 en SUN 3 collec­tie bij een verzame­la­ar terecht geko­men. Aldaar heeft de SUN  2/120 die bij ons al tij­den in ops­lag stond weer een mooi nieuw leven gek­re­gen!

Op YouTube is hier­van een film­pje geplaatst. Dit wil­len we jul­lie natu­ur­li­jk niet ont­hou­den:

SUN 2/120 gereanimeerd
SUN 2/120 gere­ani­me­erd

Even voorstellen (video): Nerdhypnotiseermachine

Hoi! Ik ben gebo­ren (of, nou­ja, geas­sem­bleerd) in 1986. Ik meet 19″, 6U en weeg ca. 80 kilo­gram. Ik lust tot wel 4 ampè­re bij 230V. Dat geeft mijn motor een kracht van ca. 750 watt, ofte­wel iets­jes meer dan één PK!

Ooit begon ik mijn wer­kend leven als hard­disk. Groot, lomp, lawaaierig en maar liefst 900 whop­ping mega­bytes groot was ik het pronkst­uk onde­rin het ser­ver­rack. Helaas ben ik inmid­dels enigs­zins ach­t­er­haald door de tijd, aan­ge­zi­en er momen­te­el al micro SD-kaar­ten te koop zijn met 512 giga­bytes aan ops­lag­ca­pa­ci­teit… Dat is een slor­di­ge 580 keer zo veel…

Tijdens HoT2018 is bij TDvenlo ech­ter geble­ken dat ik ook in deze moder­ne tijd nog niet afge­schre­ven ben… Ik mag dan wei­nig rele­vant meer zijn als ops­lag­me­di­um, een glansri­jke nieu­we car­ri­è­re ligt in het ver­schiet. Mag ik me even voor­stel­len? Vanaf nu ben ik offi­cie­el aan mijn tweede jeugd begon­nen, als NERDHYPNOTISEERMACHINE.

Nerdhypnotiseermachine
Aangenaam: voor­he­en hard­disk, nu nerd­hyp­no­ti­se­er­ma­chi­ne!

En het belan­gri­jks­te… EEN FILMPJE!

Hack42 on Tour

Eén bus, twee dagen, der­ti­en hacker­spaces, (maxi­maal) tweeën­veer­tig deel­ne­mers. Dat is Hack42 on Tour in een noten­dop.

In het wee­kend van 3 en 4 novem­ber orga­ni­se­ren onze collega’s van Hack42 een road­trip per tou­ring­car langs alle hacker­spaces in Nederland. Zondag 4 novem­ber zul­len wij hen dan ook ontvan­gen op onze zol­der in het Ald Weishoes, voor een kor­te rond­lei­ding en ver­de­re ken­nis­ma­king.

Volgens de voor­lo­pi­ge plan­ning zal het bezoek rond 12.25 uur in Venlo aan­ko­men. Om 13.25 uur vertrekt de bus dan weer naar ACKspace in Heerlen.

Meer info over Hack42 on Tour vind je op de web­site van Hack42.

Hack 42 on Tour
Hack42 on Tour (Afbeelding: Hack42 (CC BY-NC-SA 3.0))

Computerhistorie opgeschoond

Met het oog op de ver­hui­zing naar een nieu­we loca­tie over afzi­en­ba­re tijd, heb­ben we (hel­aas??) een zeer kri­ti­sche blik op onze door de jaren verzamel­de hard­ware moe­ten wer­pen. Decennia geschie­de­nis in de vorm van pcs, work­sta­tions, moni­to­ren, ter­mi­nals, ser­vers, en nog veel meer pas­se­er­den de revue.

De moder­ne pcs, ser­ver en swit­ches ver­hui­zen uitera­ard mee, eve­nals de retro­ga­ming hard­ware van Commodore. Maar over veel oude pc- en SUN-hard­ware heb­ben we, soms met pijn in het hart, moe­ten con­clu­de­ren dat we er te wei­nig mee doen om het nog te kun­nen ver­ant­wo­or­den deze hard­ware te behou­den en mee te ver­hui­zen.

Op de gang is dus een gro­te berg hard­ware ver­re­zen. Op kor­te ter­mi­jn zal deze defi­ni­tief afge­vo­erd wor­den. Wie nog inter­es­se heeft in moni­to­ren met een ech­te beeld­buis, een SUN work­sta­tion of pcs van 486 tot Pentium4, kan zich nu nog mel­den… Wel spo­e­dig zelf af komen halen svp 😉 .

Geslaagd Weekend van de Wetenschap

Afgelopen wee­kend heeft TDvenlo voor het eerst deel­ge­no­men aan het Weekend van de Wetenschap. En dat mogen we gerust een groot suc­ces noemen!

Niet alle­en heb­ben we vele bezo­ekers uit de omge­ving van Venlo mogen ontvan­gen, ook mensen van ver­der weg wis­ten ons te vin­den… We heb­ben zelfs bezoek uit Den Helder (ca 256 km bij ons van­da­an) over de vlo­er gehad! Ook enke­le ‘collega’s’ van de hacker­spaces Ackspace (Heerlen) en Hack42 (Arnhem) heb­ben ons weten te vin­den.

Gedurende deze dagen heb­ben we diver­se demons­tra­ties laten zien van pro­jec­ten waar onze leden zich zoal mee bezig hou­den. Van licht­ef­fec­ten tot inter­net of things toepas­sin­gen en van robo­ti­ca tot retro­ga­ming, een zeer geva­rie­erd aan­bod van activit­ei­ten pas­se­er­de de revue.

Graag wil­len we iedere­en die ons bezocht heeft via deze weg nog eens har­te­li­jk bedan­ken voor de inter­es­se in ons en onze activit­ei­ten!

Spanning aanwezig bij deze demo voor #WvdW
Spanning was zeker aan­we­zig bij deze demo’s voor #WvdW