All posts by Marc

Work in progress…

Het zal nie­mand ont­ga­an zijn dat we sinds de aan­kon­di­ging van onze nieu­we loca­tie wat min­der van ons heb­ben laten horen… We zijn dan ook van­af 8 decem­ber 2018 druk bezig met de ver­hui­zing naar en voo­ral ook nog het opknap­pen van de ruim­tes die we in de biblio­theek mogen gaan gebrui­ken.

Een wand met panelen
Een van de reeds opge­knap­te wan­den.

Inmiddels is er al het nodi­ge werk ver­zet. Er is een gips­wand­je geplaatst tus­sen één van onze twee ruim­tes en de aan­gren­zen­de ruim­te die door de bibi­lio­theek zelf wor­dt gebruikt. Er zijn wan­den scho­on­ge­ma­akt en geschil­derd, er zijn pane­len tegen wan­den gemon­te­erd, er is een begin gema­akt met het texen van de pla­fonds en ook aan de opbouw van onze tafels en de bijbeho­ren­de elek­tra­vo­or­zi­eing is reeds een begin gema­akt.

Ook zijn op 15 decem­ber alvast al onze spul­len van het Ald Weishoes naar de biblio­theek ver­huisd. Dankzij de hulp van vele leden en enke­le ent­housi­as­te ouders van jeugd­le­den is deze ope­ra­tie vlot ver­lo­pen.

Verhuizing
Verhuizing van onze spul­len vanuit het Ald weishoes naar de biblio­theek

Nog éven erte­gen­a­an met schil­de­ren en inrich­ten, en dan kun­nen we weer van start met onze activit­ei­ten. Mits we geen tegens­la­gen erva­ren, stre­ven we ernaar om van­af 1 febru­ari 2019 weer onze regu­lie­re activit­ei­ten aan te kun­nen bie­den. Tot die tijd alvast een tip van de slu­ier, met een foto­al­bum met de vor­de­rin­gen tot­nu­toe…

Kiek nog eine kier um

Nu de fee­st­da­gen weer ach­ter de rug zijn en het nieu­we jaar zijn intre­de heeft geda­an, is het tijd voor een nieu­we start. Zeker voor TDvenlo, nu alle spul­len vanuit het Ald Weishoès over­ge­bracht zijn naar de biblio­theek en de inrich­t­ing van de nieu­we ruim­tes al aar­dig vorm begint te kri­jgen. Voordat we daar meer over ver­tel­len, wil­len we ech­ter nog één keer terug­blik­ken.

Kiek nog eine kier um… Hald mich leef in gedach­te. Zo luidt een bekend vas­te­lao­ves­leed­je. Wij kijken terug naar decen­nia lief en leed in het Ald Weishoès. Als eni­ge van de oor­spron­ke­li­jke clubs heb­ben wij de tand des tijds door­s­ta­an.

Wij heb­ben al die jaren met veel ple­zier onze activit­ei­ten gehou­den in het Weishoès. Via deze weg wil­len wij iedere­en die ons in al die jaren Ald Weishoès een warm hart heeft toe­ge­dra­gen en ervoor gezorgd heeft dat wij hier prach­ti­ge tij­den kon­den bele­ven dan ook nog eens ont­z­et­tend bedan­ken!

Het Ald Weishoès
Nog één blik op het Ald Weishoès, met ach­ter het zol­der­r­aam onze licht­bak.

De laats­te foto’s uit het Ald Weishoès heb­ben we natu­ur­li­jk in een album verzameld:

TDvenlo vindt nieuwe space in Stadsbibliotheek

Per 1 janu­ari 2019 is de kel­der van de Stadsbibliotheek de nieu­we stand­plaats van Hackerspace TDvenlo: een plek met hon­derd-en één mogeli­jk­he­den voor een inno­va­tief nieuw jaar. 

Ontdekken, leren en ont­wikke­len; het zijn belan­gri­jke doe­len waar­mee de Bibliotheek Venlo zich graag ver­bindt. Door samen te wer­ken met Hackerspace TDvenlo ont­s­ta­an hier­in nieu­we mogeli­jk­he­den. Doelgroepen van jong tot oud, erva­ren of oner­va­ren kri­jgen de kans om zich te ver­won­de­ren over de mogeli­jk­he­den van tech­niek en ICT en voo­ral door er zélf mee aan de slag te gaan. De kel­der van de Stadsbibliotheek is groot en mul­ti­func­tion­eel, waar­door er let­ter­li­jk alle ruim­te is om bes­ta­an­de en nieu­we activit­ei­ten (ver­der) te ont­wikke­len. Naast de hui­di­ge activit­ei­ten op woens­dag- en vrij­da­ga­vond zet Hackerspace TDvenlo in samen­werking met de Bibliotheek Venlo nieu­we activit­ei­ten op die elke doel­gro­ep nieuws­gie­rig zul­len maken.

Inmiddels zijn de voor­be­rei­din­gen voor de ver­hui­zing in vol­le gang. Wij kun­nen daarom hel­aas geen regu­lie­re club­avon­den meer aan­bie­den in het Ald Weishoes. Houd onze web­site en soci­al media kana­len in de gaten voor updates ron­dom de ver­hui­zing!

SUN 2/120 heeft nieuw leven (video)

Nadat we van­we­ge de steeds dich­ter­bij komen­de ver­hui­zing (waa­ro­ver later deze week meer nieuws!) afscheid heb­ben moe­ten nemen van een boel hard­ware, is een groot deel van onze SUN 2 en SUN 3 collec­tie bij een verzame­la­ar terecht geko­men. Aldaar heeft de SUN  2/120 die bij ons al tij­den in ops­lag stond weer een mooi nieuw leven gek­re­gen!

Op YouTube is hier­van een film­pje geplaatst. Dit wil­len we jul­lie natu­ur­li­jk niet ont­hou­den:

SUN 2/120 gereanimeerd
SUN 2/120 gere­ani­me­erd

Even voorstellen (video): Nerdhypnotiseermachine

Hoi! Ik ben gebo­ren (of, nou­ja, geas­sem­bleerd) in 1986. Ik meet 19″, 6U en weeg ca. 80 kilo­gram. Ik lust tot wel 4 ampè­re bij 230V. Dat geeft mijn motor een kracht van ca. 750 watt, ofte­wel iets­jes meer dan één PK!

Ooit begon ik mijn wer­kend leven als hard­disk. Groot, lomp, lawaaierig en maar liefst 900 whop­ping mega­bytes groot was ik het pronkst­uk onde­rin het ser­ver­rack. Helaas ben ik inmid­dels enigs­zins ach­t­er­haald door de tijd, aan­ge­zi­en er momen­te­el al micro SD-kaar­ten te koop zijn met 512 giga­bytes aan ops­lag­ca­pa­ci­teit… Dat is een slor­di­ge 580 keer zo veel…

Tijdens HoT2018 is bij TDvenlo ech­ter geble­ken dat ik ook in deze moder­ne tijd nog niet afge­schre­ven ben… Ik mag dan wei­nig rele­vant meer zijn als ops­lag­me­di­um, een glansri­jke nieu­we car­ri­è­re ligt in het ver­schiet. Mag ik me even voor­stel­len? Vanaf nu ben ik offi­cie­el aan mijn tweede jeugd begon­nen, als NERDHYPNOTISEERMACHINE.

Nerdhypnotiseermachine
Aangenaam: voor­he­en hard­disk, nu nerd­hyp­no­ti­se­er­ma­chi­ne!

En het belan­gri­jks­te… EEN FILMPJE!

Hack42 on Tour

Eén bus, twee dagen, der­ti­en hacker­spaces, (maxi­maal) tweeën­veer­tig deel­ne­mers. Dat is Hack42 on Tour in een noten­dop.

In het wee­kend van 3 en 4 novem­ber orga­ni­se­ren onze collega’s van Hack42 een road­trip per tou­ring­car langs alle hacker­spaces in Nederland. Zondag 4 novem­ber zul­len wij hen dan ook ontvan­gen op onze zol­der in het Ald Weishoes, voor een kor­te rond­lei­ding en ver­de­re ken­nis­ma­king.

Volgens de voor­lo­pi­ge plan­ning zal het bezoek rond 12.25 uur in Venlo aan­ko­men. Om 13.25 uur vertrekt de bus dan weer naar ACKspace in Heerlen.

Meer info over Hack42 on Tour vind je op de web­site van Hack42.

Hack 42 on Tour
Hack42 on Tour (Afbeelding: Hack42 (CC BY-NC-SA 3.0))

Computerhistorie opgeschoond

Met het oog op de ver­hui­zing naar een nieu­we loca­tie over afzi­en­ba­re tijd, heb­ben we (hel­aas??) een zeer kri­ti­sche blik op onze door de jaren verzamel­de hard­ware moe­ten wer­pen. Decennia geschie­de­nis in de vorm van pcs, work­sta­tions, moni­to­ren, ter­mi­nals, ser­vers, en nog veel meer pas­se­er­den de revue.

De moder­ne pcs, ser­ver en swit­ches ver­hui­zen uitera­ard mee, eve­nals de retro­ga­ming hard­ware van Commodore. Maar over veel oude pc- en SUN-hard­ware heb­ben we, soms met pijn in het hart, moe­ten con­clu­de­ren dat we er te wei­nig mee doen om het nog te kun­nen ver­ant­wo­or­den deze hard­ware te behou­den en mee te ver­hui­zen.

Op de gang is dus een gro­te berg hard­ware ver­re­zen. Op kor­te ter­mi­jn zal deze defi­ni­tief afge­vo­erd wor­den. Wie nog inter­es­se heeft in moni­to­ren met een ech­te beeld­buis, een SUN work­sta­tion of pcs van 486 tot Pentium4, kan zich nu nog mel­den… Wel spo­e­dig zelf af komen halen svp 😉 .

Geslaagd Weekend van de Wetenschap

Afgelopen wee­kend heeft TDvenlo voor het eerst deel­ge­no­men aan het Weekend van de Wetenschap. En dat mogen we gerust een groot suc­ces noemen!

Niet alle­en heb­ben we vele bezo­ekers uit de omge­ving van Venlo mogen ontvan­gen, ook mensen van ver­der weg wis­ten ons te vin­den… We heb­ben zelfs bezoek uit Den Helder (ca 256 km bij ons van­da­an) over de vlo­er gehad! Ook enke­le ‘collega’s’ van de hacker­spaces Ackspace (Heerlen) en Hack42 (Arnhem) heb­ben ons weten te vin­den.

Gedurende deze dagen heb­ben we diver­se demons­tra­ties laten zien van pro­jec­ten waar onze leden zich zoal mee bezig hou­den. Van licht­ef­fec­ten tot inter­net of things toepas­sin­gen en van robo­ti­ca tot retro­ga­ming, een zeer geva­rie­erd aan­bod van activit­ei­ten pas­se­er­de de revue.

Graag wil­len we iedere­en die ons bezocht heeft via deze weg nog eens har­te­li­jk bedan­ken voor de inter­es­se in ons en onze activit­ei­ten!

Spanning aanwezig bij deze demo voor #WvdW
Spanning was zeker aan­we­zig bij deze demo’s voor #WvdW