Jaarplanning

Sinds het sei­zo­en 2012 / 2013 maken we elk jaar een jaar­plan­ning, een kalen­der op groot for­maat, met daarop onder elka­ar alle vrij­da­gen van het sei­zo­en, met daar­n­aast ruim­te voor opmer­kin­gen of ver­mel­ding van activit­ei­ten. Dit bli­jkt een han­dig hulp­mid­del te zijn om snel en over­zich­te­li­jk activit­ei­ten te kun­nen plan­nen, en daar­bij reken­ing te hou­den met ande­re geplan­de zaken, of club­avon­den die komen te ver­val­len.

Vanaf heden staat deze jaar­plan­ning ook op de pagi­na ‘Agenda’, hier op de site. Wij hopen zo in één oogops­lag dui­de­li­jk te maken op wel­ke vrij­da­ga­vo­nen er spe­cia­le activit­ei­ten gepland zijn, of wan­neer er hel­aas geen club­avond gehou­den kan wor­den.

Nieuwe Server

Backups??? We don’t need no stin­king back­ups.”
Dus eigen­li­jk wel. 2 weken gele­den begaf de laats­te har­de schi­jf van onze ser­ver het. Alles was weg. in ech­te TDvenlo sti­jl, bleek dat we dezelf­de avond al een nieu­we ser­ver had­den. Vorige week had­den we al weer inter­net op alle gebakjes/computers. Gisteren bleek dat we alles nog op de oude ser­ver van een half jaar gele­den had­den sta­an. Met een beet­je geluk loopt alles bin­nenkort weer zoals het hoort.

In de tus­sen­tijd bli­jft iedere­en wel­kom op de vrij­da­ga­von­den in het Ald Weishoes bij onze hacker­space (of Technische club zoals we voor­he­en heet­ten.

Who makes back­ups? The peop­le who’ve lost data.
Who checks if he can res­to­re the back­up? People who’ve lost data twice.” — Alan Cox

Nieuwe jaar bij TDvenlo begonnen

Na de zomerva­kan­tie hou­den we sinds 5 sep­tem­ber weer iede­re vrij­dag opkomst. Iedereen is wel­kom om 19:30u in het Ald Weishoes te Venlo.

Als nieu­we pro­jec­ten heb­ben we:

  • Het instal­le­ren van onze nieu­we ser­ver.
  • Verder ont­wikke­len aan onze robot arm.
  • Uitbreiden van m’n LED cube.