Iedereen kan solderen

Solderen is een basis­vaar­dig­heid voor iedere­en die met elek­tro­ni­ca wil knut­se­len. Het is dan ook niet voor niets zo dat de eers­te pro­jec­t­jes die een lid bin­nen TDvenlo uit­vo­ert bij­na altijd gericht zijn op het onder de knie kri­jgen of per­fec­tione­ren van de solde­er­tech­niek.

Maar hoe maak je nou een per­fec­te solde­er­ver­bin­ding? Dat leer je uitera­ard bij TDvenlo. Maar kun je nou niet wach­ten, of is het om wat voor reden dan ook niet prak­tisch om naar TDvenlo toe te komen, dan kun­nen we je uitera­ard nog wel op weg hel­pen.

Hoe je moet sol­de­ren is name­li­jk erg hel­der uit­ge­legd in een strip­ver­haal, oor­spron­ke­li­jk gema­akt door Mitch Altman (tekst), Andie Nordgren en Jeff Keyzer (bewerking tot strip­ver­haal). Een Nederlandse ver­ta­ling is gema­akt door Ivo van den Maagdenberg en Sabine Adriaensen. Deze strip kun je hier down­loa­den.

Een klein voorproefje van de strip
Een klein voor­pro­ef­je van de strip

Welkom Arthur en Beeblebrox

De afge­lo­pen weken heb­ben we niet alle­en een nieu­we ser­ver mogen ver­wel­ko­men, ook zijn er twee lap­tops bin­nen­ge­ko­men.

De eers­te machi­ne is een Acer die beschikt over een Pentium M pro­ces­sor die zijn werk op 1,7 Ghz doet, 2 GB geheu­gen en een hard­disk van 80 GB. Deze machi­ne was bij bin­nen­komst al com­pleet bruik­baar, zodat er al vrij vlot een ver­se instal­la­tie van Ubuntu 14.04 op geda­an kon wor­den. De note­book is Arthur gedo­opt en opge­no­men in het net­werk.

arthur
Arthur

De tweede machi­ne is een Fujitsu Siemens die beschikt over een 1,4 GHz Pentium M pro­ces­sor. Deze machi­ne moest eerst hard­ware­ma­tig wat get­weakt wor­den, voor­dat inzet mogeli­jk was. Na het pro­be­ren van vier ver­schil­len­de hard­disks, was er nog steeds geen goed resultaat. Gelukkig was er in onze kast met ‘oude meuk’ nog één disk te vin­den, en wel de oude trou­we 12 GB disk van Squatted. Deze disk bleek zowaar nog te wer­ken. Ook is er een reep­je geheu­gen bijge­prikt, zodat de machi­ne nu over ‘maar liefst’ 1,5 GB beschikt.

De vol­gen­de uit­da­ging voor deze machi­ne was de instal­la­tie van een enigs­zins recen­te Ubuntu. Een instal­la­tie-cd van Ubuntu 12.04 gaf name­li­jk de fout­mel­ding:

This kernel requires the following features not present on the CPU:
pae

Unable to boot - please use a kernel appropriate for your CPU.

Een oplos­sing was ech­ter snel gevon­den, name­li­jk een instal­la­tie van Ubuntu 11.10, waar­na een upgrade naar 12.04 door­ge­vo­erd kon wor­den. Na deze exer­ci­tie kon ook deze machi­ne in het net­werk opge­no­men wor­den. Welkom Beeblebrox!

Beeblebrox
Beeblebrox