Kerstvakantie

Zoals eer­der al aan­ge­ge­ven in onze agen­da, zul­len er in de kerst­va­kan­tie géén club­avon­den plaats­vin­den op Tweede Kerstdag 26-12-2014 en na nieu­wjaar op 2-1-2015. Wij wen­sen iedere­en fij­ne fee­st­da­gen en een gezond en voors­po­e­dig 2015!

YouScope

Wat kun je nog meer doen met een oscil­loscoop behal­ve aller­lei metin­gen aan golf­vor­men? Nou… Je kunt een bijzon­de­re golf­vorm afs­pe­len. Sluit de meet­pro­bes van de oscil­loscoop aan op de uit­gang van je geluids­ka­art, speel de demo af op je pc en zie hier het resultaat!

Zelf ook eens pro­be­ren? Zie http://waxy.org/2008/02/oscilloscope_fu/ voor de ori­gi­ne­le demo.