Voorraad

Onmisbaar voor elke hob­by­ist, klus­ser of ande­re vorm van maker: een goe­de voor­raad van fre­quent gebruik­te onder­de­len. Liefst ook nog gesor­teerd. Uiteraard was bij TDvenlo al het nodi­ge aan­we­zig, maar meer is altijd beter.

De kans om een gro­te hoe­veel­heid elek­tro­ni­ca­com­po­nen­ten in han­dig opberg­sys­teem op te halen, heb­ben we dan ook niet laten schie­ten. Toen we te horen kre­gen dat de vak­groep Signal Processing Sytems (SPS) van de facul­teit Elektrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) aan­gaf afstand te moe­ten doen van een voor­raad com­po­nen­ten in ver­band met een ver­hui­zing, heb­ben wij onze inte­res­se ken­baar gemaakt. Vrij snel daar­na kre­gen we te horen dat we de vooraad op moch­ten halen, een kans die we met bei­de han­den gegre­pen hebben.

Enkele weken later kre­gen we van de vak­groep Electromechanics and Power Electronics (EPE) van dezelf­de facul­teit nog een voor­raad weer­stan­den en spoe­len. Ook deze namen wij dank­baar in ontvangst.

De nieu­we voor­raad heeft inmid­dels een mooie plaats in onze ruim­te gekre­gen. De komen­de jaren kun­nen wij met dank aan de TU/e weer vele elek­tro­tech­ni­sche pro­jec­ten realiseren!

Voorraad
Nieuwe én oude voorraad
Meer voorraad
Nog meer nieu­we voorraad