Geen clubavond op 8 en 15 mei

In ver­band met werk­zaam­he­den is de zol­der van het Ald Weishoes tij­de­lijk niet toe­gan­ke­lijk. Dit bete­kent dat de club­avon­den van vrij­dag 8 mei en vrij­dag 15 mei niet door kun­nen gaan. De eerst­vol­gen­de club­avond zal daar­om plaats­vin­den op vrij­dag 22 mei.

Uiteraard is deze infor­ma­tie ook terug te vin­den in onze agen­da.