Een nieuw seizoen kan van start gaan

De zomerva­kan­tie zit er weer op, en dat bete­kent dat we weer van start kun­nen! Vrijdag 4 sep­tem­ber zijn we geo­pend, maar deze avond staat nog in het teken van opru­i­men van spul­len die voor de ver­bouwing tij­dens de zomerva­kan­tie ver­plaatst waren, het updaten van onze com­pu­ter­sys­te­men, en ervoor zor­gen dat alles weer in orde is om een heel sei­zo­en te kun­nen hob­by­en.

Vanaf vrij­dag 11 sep­tem­ber zijn we dan weer vol­l­e­dig up and run­ning!

Eindhoven Mini Maker Faire

Op zater­dag 29 en zon­dag 30 augus­tus heeft in Eindhoven de Mini Maker Faire plaats­ge­von­den. Enkele TD’ers zijn hier op de zater­dag­mid­dag naar­toe gega­an.

Op de Maker Faire was een hele­bo­el te zien op het gebied van engi­nee­ring, design en 3d-prin­ten. Een zeer divers sca­la van expo­san­ten toon­de waar zij zich mee bezig hou­den. Naast com­mer­cië­le stand­hou­ders was er ook volop ruim­te voor non-pro­fit orga­ni­sa­ties en hob­by­is­ten.

De com­mer­cie liet zien wat de stand van zaken is op het gebied van 3d-prin­ten. Je eigen ont­werp hoef je maar op te stu­ren, en tegen beta­ling kan je ont­werp gerea­li­se­erd wor­den.

Een van de hoog­tep­un­ten om te zien was de spraak­ge­stu­ur­de InMoov robot, een huma­noï­de robot waar­van het ont­werp open source is. Wie weet wil iemand dat ooit nog als pro­ject oppak­ken bin­nen TDvenlo! Ook de elek­tro­ni­sche bouw­b­lok­jes van Brick’R’knowledge waren erg veel­be­lo­vend. Als een soort LEGO-pak­ket kun je hier­mee een elek­tro­ni­ca­pro­jec­t­je in elka­ar klik­ken, niet alle­en leuk, maar ook erg leer­zaam!