Nieuwe jaarplanning online

De jaar­plan­ning voor het sei­zoen 2015 / 2016 staat onli­ne! Zie hier­voor de pagi­na ‘Agenda’, hier op de site. Wij hopen zo in één oog­op­slag dui­de­lijk te maken op wel­ke vrij­dag­avon­den er spe­ci­a­le acti­vi­tei­ten gepland zijn, of wan­neer er helaas geen club­avond gehou­den kan worden.

De jaar­plan­ning wordt sinds het sei­zoen 2012 / 2013 elk jaar door ons opge­steld. Deze plan­ning is een kalen­der op groot for­maat, met daar­op onder elkaar alle vrij­da­gen van het sei­zoen, met daar­naast ruim­te voor opmer­kin­gen of ver­mel­ding van acti­vi­tei­ten. Dit blijkt een han­dig hulp­mid­del te zijn om snel en over­zich­te­lijk acti­vi­tei­ten te kun­nen plan­nen, en daar­bij reke­ning te hou­den met ande­re geplan­de zaken, of club­avon­den die komen te vervallen.