Nieuwe jaarplanning online

De jaar­plan­ning voor het sei­zo­en 2015 / 2016 staat online! Zie hier­voor de pagi­na ‘Agenda’, hier op de site. Wij hopen zo in één oogops­lag dui­de­li­jk te maken op wel­ke vrij­da­ga­von­den er spe­cia­le activit­ei­ten gepland zijn, of wan­neer er hel­aas geen club­avond gehou­den kan wor­den.

De jaar­plan­ning wor­dt sinds het sei­zo­en 2012 / 2013 elk jaar door ons opge­s­teld. Deze plan­ning is een kalen­der op groot for­maat, met daarop onder elka­ar alle vrij­da­gen van het sei­zo­en, met daar­n­aast ruim­te voor opmer­kin­gen of ver­mel­ding van activit­ei­ten. Dit bli­jkt een han­dig hulp­mid­del te zijn om snel en over­zich­te­li­jk activit­ei­ten te kun­nen plan­nen, en daar­bij reken­ing te hou­den met ande­re geplan­de zaken, of club­avon­den die komen te ver­val­len.