Seizoensafsluiting

Helaas, helaas, de zomer­va­kan­tie staat weer voor de deur. En dat bete­kent dat wij een aan­tal weken de deur gaan slui­ten. Vrijdag 22 juli 2016 heb­ben we de laat­ste club­avond voor de zomervakantie.

Vooralsnog staat de start van het nieu­we sei­zoen gepland voor vrij­dag 9 sep­tem­ber 2016. Hopelijk zien we ieder­een dan weer vol enthou­si­as­me terug!

Deze data zijn ook terug te vin­den in onze agen­da. Wij wen­sen ieder­een alvast een fij­ne vakantie!

Uit de oude doos

Een tijd­je gele­den kwam het onder­werp ‘hoe zag het er vroe­ger eige­lijk uit op de TD’ ter spra­ke. Tijdens het gesprek kwam ook de oude web­si­te die Twan ooit heeft gemaakt weer boven­drij­ven. Deze blijkt nog steeds onli­ne te staan…

Op deze site staan diver­se foto’s uit de peri­o­de rond 1999–2000. Erg leuk om deze oude her­in­ne­rin­gen weer eens op te halen. En met jul­lie te delen.

De leiderskamer
De lei­ders­ka­mer
Suns in de computerruimte
Suns in de computerruimte