Seizoensafsluiting

Helaas, hel­aas, de zomerva­kan­tie staat weer voor de deur. En dat bete­kent dat wij een aan­tal weken de deur gaan slui­ten. Vrijdag 22 juli 2016 heb­ben we de laats­te club­avond voor de zomerva­kan­tie.

Vooralsnog staat de start van het nieu­we sei­zo­en gepland voor vrij­dag 9 sep­tem­ber 2016. Hopelijk zien we iedere­en dan weer vol ent­housi­as­me terug!

Deze data zijn ook terug te vin­den in onze agen­da. Wij wen­sen iedere­en alvast een fij­ne vakan­tie!

Uit de oude doos

Een tijdje gele­den kwam het onder­werp ‘hoe zag het er vro­eger eige­li­jk uit op de TD’ ter spra­ke. Tijdens het gesp­rek kwam ook de oude web­site die Twan ooit heeft gema­akt weer boven­drij­ven. Deze bli­jkt nog steeds online te sta­an…

Op deze site sta­an diver­se foto’s uit de peri­ode rond 1999–2000. Erg leuk om deze oude her­in­ne­rin­gen weer eens op te halen. En met jul­lie te delen.

De leiderskamer
De lei­ders­ka­mer
Suns in de computerruimte
Suns in de com­pu­ter­ruim­te