Open dag HACK42

Op 1 en 2 okto­ber is het het Weekend van de Wetenschap. Voor onze collega’s van hacker­space HACK42 in Arnhem is dat tra­di­tioneel het moment dat zij open huis hou­den. Op zater­dag 1 okto­ber is het weer zover.

Ook vanuit TDvenlo zijn er plan­nen om die kant op te gaan. Heb je inter­es­se om mee te gaan, kom vrij­dag 30 sep­tem­ber even langs bij TDvenlo in het Ald Weishoès, om e.e.a. af te stem­men!

Jaarplanning seizoen 2016 / 2017

Ook voor het sei­zo­en 2016 / 2017 heb­ben we weer een voor­lo­pi­ge jaar­plan­ning opge­s­teld. Deze is te vin­den op de pagi­na ‘Agenda’, hier op de site. Met de plan­ning pro­be­ren we in één oogops­lag dui­de­li­jk te maken op wel­ke vrij­da­ga­von­den er spe­cia­le activit­ei­ten gepland zijn, of wan­neer er hel­aas geen club­avond gehou­den kan wor­den.

Weer up and running!!!

Na een wel­ver­di­en­de zomerva­kan­tie is TDvenlo op 9 sep­tem­ber 2016 weer gestart met de activit­ei­ten. We hopen dit sei­zo­en weer veel pro­jec­ten op te kun­nen pak­ken en tot een suc­ces­vol ein­de te bren­gen.