Open dag HACK42

Op 1 en 2 okto­ber is het het Weekend van de Wetenschap. Voor onze col­le­ga’s van hac­ker­spa­ce HACK42 in Arnhem is dat tra­di­ti­o­neel het moment dat zij open huis hou­den. Op zater­dag 1 okto­ber is het weer zover.

Ook van­uit TDvenlo zijn er plan­nen om die kant op te gaan. Heb je inte­res­se om mee te gaan, kom vrij­dag 30 sep­tem­ber even langs bij TDvenlo in het Ald Weishoès, om e.e.a. af te stemmen!

Jaarplanning seizoen 2016 / 2017

Ook voor het sei­zoen 2016 / 2017 heb­ben we weer een voor­lo­pi­ge jaar­plan­ning opge­steld. Deze is te vin­den op de pagi­na ‘Agenda’, hier op de site. Met de plan­ning pro­be­ren we in één oog­op­slag dui­de­lijk te maken op wel­ke vrij­dag­avon­den er spe­ci­a­le acti­vi­tei­ten gepland zijn, of wan­neer er helaas geen club­avond gehou­den kan worden.

Weer up and running!!!

Na een wel­ver­dien­de zomer­va­kan­tie is TDvenlo op 9 sep­tem­ber 2016 weer gestart met de acti­vi­tei­ten. We hopen dit sei­zoen weer veel pro­jec­ten op te kun­nen pak­ken en tot een suc­ces­vol ein­de te brengen.