FOSDEM 2017

Op zater­dag 4-2-2017 en zon­dag 5-2-2017 vin­dt in Brussel weer een nieu­we edi­tie van FOSDEM plaats. Ook dit jaar is TDvenlo weer van plan om met een dele­ga­tie naar FOSDEM te gaan.

De Free and Open Source Developers’ European Meeting is een jaar­li­jks eve­nement waar iedere­en met een inter­es­se in de ont­wikke­ling van open source soft­ware geli­jk­ge­stem­den kan ont­moe­ten, ide­eën kan uit­wis­se­len en zich op de hoog­te kan stel­len van de nieuws­te ont­wikke­lin­gen.

FOSDEM vin­dt plaats op het ter­rein van de ULB te Brussel en is vrij toeg­an­ke­li­jk voor iedere­en. Aanmelden is niet nodig. Meer infor­ma­tie is het vin­den op http://fosdem.org/2017.