TDvenlo bezocht FOSDEM 2017

Al een aan­tal jaren gaan enke­le van ons in het eers­te wee­kend van febru­ari naar FOSDEM, dat wor­dt gehou­den op de Vrije Universiteit van Brussel. FOSDEM is een con­gres van en over Open Source ont­wikkela­ars en wat daar­mee te maken heeft, bes­ta­an­de uit een 600 tal lezin­gen ver­de­eld over één wee­kend. Uiteraard gaan veel lezin­gen over soft­ware pro­jec­ten, maar ook komen er de laats­te tijd een  aan­tal Open Source hard­ware pro­jec­ten.  Daarnaast zijn er ook lezin­gen en dis­cus­sies over maats­ch­ap­pe­li­jke of juri­di­sche aspec­ten rond Open Source. De lezin­gen zijn allemaal in het Engels. In de hal­len zijn stands waarop ver­schil­len­de Open Source pro­jec­ten zijn ver­te­gen­wo­or­digd. Zowel soft­ware als hard­ware. Voor wie boe­ken zoekt over deze onder­wer­pen is er een stand van O’Reilly.

TDvenlo bezoekt FOSDEM
TDvenlo bezoekt FOSDEM

Een aan­tal keer zijn we op de zater­dag gega­an, maar dit jaar zijn we op zon­dag gega­an, en daar­mee mis­ten we de ope­nings­speech, waa­rin mee­stal een aan­tal actue­le onder­wer­pen aan bod komen. We begon­nen bij enke­le stands waar een aan­tal popu­lai­re Open Source pro­jec­ten zijn ver­te­gen­wo­or­digd. Hier ston­den o.a. stands van Libre-Office, KDE, Gnome en Ubuntu. Bij de stand van KDE zijn we  even blij­ven sta­an en zagen we o.a. de nieu­we KDE 5.9 en een tele­foon waarop een mobie­le ver­sie van KDE draai­de. Weliswaar in een vro­eg sta­di­um, maar het pro­ject kreeg al dui­de­li­jk vorm. Bijzonder was ook dat zij een lap­top wil­len uit­bren­gen met Linux en KDE voor­geïn­st­al­le­erd.

Open Source hardware project
Open Source hard­ware pro­ject

De eers­te lezing die we bijwoon­den, ging over wat er komt kijken bij het schrij­ven van een goede manu­al. De vol­gen­de lezing ging over Matrix, een Open Source initia­tief en soft­ware­pro­ject om com­mu­ni­ca­tie­diens­ten te decen­tra­li­se­ren en te defrag­men­te­ren. Enkele stands van hard­ware pro­jec­ten die we gezi­en heb­ben zijn een lap­top rond een A20 CPU en een pro­ject om een Open Source satel­liet in de ruim­te te bren­gen. Een bijzon­de­re lezing ging over het gebruik van elek­tro­ni­sche spier sti­mu­la­tie voor inter­ac­tie­ve doelein­den en games. De vol­gen­de lezing ging over licen­ties en gebruik van Open Source mul­ti­me­dia bestan­den zoals afbeel­din­gen geluids­be­stan­den en video. KiCad is een Open source pro­gram­ma voor elek­tro­ni­ca design en het maken van pcb lay­outs. In een lezing werd toe­ge­licht wat de nieu­we fea­tures zijn van ver­sie 5 en wat voor ver­sie 6 is gepland. Menig elek­tro­ni­ca ont­wer­per wor­dt hier heel blij van. Een ‘light­ning talk’ leg­de in 15 minu­ten uit wat Interledger kon bren­gen. Het ont­wikke­len van een stan­daard en soft­ware om ver­schil­len­de beta­lings­sys­te­men te kopp­pe­len dank­zij de ope­ra­tors zelf. De afs­lui­ten­de lezing ging over het gebruik van Linux bij air­traf­fic con­trol in Duitsland en wat daar­bij komt kijken. Ook hoe belan­gri­jk tes­ten, stan­daar­den en cer­ti­fi­ce­ring hier­bij is.

Lezing op FOSDEM 2017
Lezing op FOSDEM 2017

Het was weer een inter­es­san­te en  leerzame dag. Uiteraard kan men met plus­mi­nus 300 lezin­gen op een dag niet alles bijwo­nen en moe­ten er keu­zes wor­den gema­akt. Wie één of meer lezin­gen wil terug­zi­en, kan dat doen op de FOSDEM web­site: www.fosdem.org. Elke lezing is op video opge­no­men en terug te kijken.

FOSDEM closing talk 2017
FOSDEM clo­sing talk 2017

Meer foto’s vind je in ons foto­al­bum.