TDvenlo bezocht FOSDEM 2017

Al een aan­tal jaren gaan enke­le van ons in het eer­ste week­end van febru­a­ri naar FOSDEM, dat wordt gehou­den op de Vrije Universiteit van Brussel. FOSDEM is een con­gres van en over Open Source ont­wik­ke­laars en wat daar­mee te maken heeft, bestaan­de uit een 600 tal lezin­gen ver­deeld over één week­end. Uiteraard gaan veel lezin­gen over soft­wa­re pro­jec­ten, maar ook komen er de laat­ste tijd een  aan­tal Open Source hard­wa­re pro­jec­ten.  Daarnaast zijn er ook lezin­gen en dis­cus­sies over maat­schap­pe­lij­ke of juri­di­sche aspec­ten rond Open Source. De lezin­gen zijn alle­maal in het Engels. In de hal­len zijn stands waar­op ver­schil­len­de Open Source pro­jec­ten zijn ver­te­gen­woor­digd. Zowel soft­wa­re als hard­wa­re. Voor wie boe­ken zoekt over deze onder­wer­pen is er een stand van O’Reilly.

TDvenlo bezoekt FOSDEM
TDvenlo bezoekt FOSDEM

Een aan­tal keer zijn we op de zater­dag gegaan, maar dit jaar zijn we op zon­dag gegaan, en daar­mee mis­ten we de ope­nings­speech, waar­in meest­al een aan­tal actu­e­le onder­wer­pen aan bod komen. We begon­nen bij enke­le stands waar een aan­tal popu­lai­re Open Source pro­jec­ten zijn ver­te­gen­woor­digd. Hier ston­den o.a. stands van Libre-Office, KDE, Gnome en Ubuntu. Bij de stand van KDE zijn we  even blij­ven staan en zagen we o.a. de nieu­we KDE 5.9 en een tele­foon waar­op een mobie­le ver­sie van KDE draai­de. Weliswaar in een vroeg sta­di­um, maar het pro­ject kreeg al dui­de­lijk vorm. Bijzonder was ook dat zij een lap­top wil­len uit­bren­gen met Linux en KDE voorgeïnstalleerd.

Open Source hardware project
Open Source hard­wa­re project

De eer­ste lezing die we bij­woon­den, ging over wat er komt kij­ken bij het schrij­ven van een goe­de manu­al. De vol­gen­de lezing ging over Matrix, een Open Source ini­ti­a­tief en soft­wa­re­pro­ject om com­mu­ni­ca­tie­dien­sten te decen­tra­li­se­ren en te defrag­men­te­ren. Enkele stands van hard­wa­re pro­jec­ten die we gezien heb­ben zijn een lap­top rond een A20 CPU en een pro­ject om een Open Source satel­liet in de ruim­te te bren­gen. Een bij­zon­de­re lezing ging over het gebruik van elek­tro­ni­sche spier sti­mu­la­tie voor inter­ac­tie­ve doel­ein­den en games. De vol­gen­de lezing ging over licen­ties en gebruik van Open Source mul­ti­me­dia bestan­den zoals afbeel­din­gen geluids­be­stan­den en video. KiCad is een Open sour­ce pro­gram­ma voor elek­tro­ni­ca design en het maken van pcb lay­outs. In een lezing werd toe­ge­licht wat de nieu­we fea­tu­res zijn van ver­sie 5 en wat voor ver­sie 6 is gepland. Menig elek­tro­ni­ca ont­wer­per wordt hier heel blij van. Een ‘lightning talk’ leg­de in 15 minu­ten uit wat Interledger kon bren­gen. Het ont­wik­ke­len van een stan­daard en soft­wa­re om ver­schil­len­de beta­lings­sys­te­men te kopp­pe­len dank­zij de ope­ra­tors zelf. De afslui­ten­de lezing ging over het gebruik van Linux bij air­t­raf­fic con­trol in Duitsland en wat daar­bij komt kij­ken. Ook hoe belang­rijk tes­ten, stan­daar­den en cer­ti­fi­ce­ring hier­bij is.

Lezing op FOSDEM 2017
Lezing op FOSDEM 2017

Het was weer een inte­res­san­te en  leer­za­me dag. Uiteraard kan men met plus­mi­nus 300 lezin­gen op een dag niet alles bij­wo­nen en moe­ten er keu­zes wor­den gemaakt. Wie één of meer lezin­gen wil terug­zien, kan dat doen op de FOSDEM web­si­te: www.fosdem.org. Elke lezing is op video opge­no­men en terug te kijken.

FOSDEM closing talk 2017
FOSDEM clo­sing talk 2017

Meer foto’s vind je in ons foto­al­bum.