Venlo Verenigt

Op zon­dag 17 sep­tem­ber 2017 vin­dt in en om het Ald Weishoès de eers­te edi­tie van Venlo Verenigt plaats. Een nieuw eve­nement waar­bij cul­ture­le vereni­gin­gen zich kun­nen pre­sen­te­ren aan het Venlose publiek.

Venlo Verenigt vin­dt plaats op de dag na de Nach van het Limburgs Leed. Niet geheel toeval­lig, aan­ge­zi­en die dag altijd het cul­ture­le sei­zo­en werd geo­pend door mid­del van de jaar­li­jk­se Ouverture. Afgelopen jaar heeft de orga­ni­sa­tie ech­ter aan­ge­kon­digd dat dit de laats­te edi­tie zou zijn. Het Ald Weishoes springt hierop in en hoopt het ont­sta­ne gat te vul­len door mid­del van het nieu­we eve­nement. Op deze manier kri­jgt het cul­ture­le vereni­gings­le­ven toch de kans om het cur­sus­jaar fee­steli­jk in te lui­den.

Als bewo­ner van het Ald Weishoès hopen wij ons ook te pre­sen­te­ren, in onze eigen ruim­tes op de zol­der van het Ald Weishoès. Kom dus zeker even langs om een kijk­je te nemen!