Het begin van een nieuwe jeugdgroep…

Na een suc­ces­vol­le deel­na­me aan Venlo Verenigt op zon­dag 17 sep­tem­ber 2017 zijn wij medio okto­ber gestart met een nieu­we jeug­dgro­ep. Een vijf­tal jeug­di­ge bezo­ekers is inmid­dels ent­housi­ast aan het sol­de­ren ges­la­gen, en doet zo de brood­no­di­ge erva­ring op om op kor­te ter­mi­jn daad­wer­ke­li­jk aan elek­tro­ni­sche scha­ke­lin­gen te knut­se­len. Ook pro­gramme­ren (van bij­vo­or­beeld Arduino micro­con­trol­lers) zal zeker nog aan bod komen.

Van ouds­her heeft TDvenlo altijd belang gehecht aan het faci­li­te­ren van een jeug­dgro­ep in de leef­tijd van 9 tot 15 jaar. Door de jeugd op deze leef­tijd reeds ken­nis te laten maken met de mogeli­jk­he­den van tech­niek, raakt zij veel­al ent­housi­ast en niet zel­den heeft dat geleid tot een keu­ze voor een pro­fes­sio­ne­le car­ri­è­re in de tech­niek.

Het spreekt voor zich dat wij erg blij zijn met deze ont­wikke­ling. Wij hopen dat de hui­di­ge gro­ep nog lan­ge tijd ent­housi­ast bij ons komt hob­by­en en dat er zich nog meer gïn­ter­es­se­er­den mel­den. Er is nog plek voor uit­brei­ding!

 

1e Brainstormsessie voor een nieuw TD-Project

Succesvolle brain­storm­ses­sie bij de TD Venlo met veel ide­een, peper­no­ten en deel­ne­mers! Begin van een inter­ac­tie­ve kunst­in­stal­la­tie waar­bij oude mate­ria­len van de TD wor­den her­ge­bruikt?

Binnenkort meer sessie’s, begin­nen met het bete­re tech­ni­sche knut­sel­werk en bezoek aan een escaper­oom!

Zin om mee te doen? of wil je meer info? mailto:info@tdvenlo.nl