Koningsdag en meivakantie

Het ein­de van april nadert, en dat bete­kent dat er weer een aan­tal feest­da­gen en een mei­va­kan­tie voor de deur staan. Dit jaar valt Koningsdag (27 april) op een vrij­dag, en dat bete­kent dat er die dag helaas géén TD-avond plaats zal vin­den. Op 4 mei is TDvenlo wel gewoon geopend.

In tegen­stel­ling tot eer­de­re berich­ten, zal op de vrij­dag na hemel­vaart, 11 mei, wél gewoon een TD-avond plaats­vin­den. Deze dag zal TDvenlo slechts van 19.30 tot 21.00 uur geo­pend zijn.

Terugblik op de open dag

Op zater­dag 31 maart 2018 heeft bij TDvenlo een open dag plaats­ge­von­den in het kader van de Internationale Open Hackerspace Dag. Tussen 12.00 en 17.00 uur heb­ben we op onze zol­der in het Ald Weishoès aan een geïn­te­res­seerd publiek laten zien waar wij ons zoal mee bezig hou­den. Van laser­pro­jec­tor tot LED-kubus en van open sour­ce soft­wa­re-oplos­sin­gen tot Caminostones, TDvenlo toon­de een breed spec­trum aan projecten.

Onderstaande foto’s geven een klei­ne impres­sie van deze dag.