Zomervakantie

De vakan­tie staat weer voor de deur, en dat bete­kent dat we er even een paar weken tus­sen­uit gaan. Op vrij­dag 6 juli 2018 vin­dt de laats­te club­avond van het sei­zo­en 2017 — 2018 plaats. Voor een pas­sen­de sei­zo­en­safs­lui­t­ing zal gezorgd wor­den.

Op vrij­dag 24 augus­tus ver­wach­ten we iedere­en weer terug voor een fris­se start in het sei­zo­en 2018 -2019!

Wij wen­sen iedere­en een hele fij­ne vakan­tie.

TDvenlo bezoek DASA Arbeitswelt Ausstellung in Dortmund

Op Zaterdag 19 mei heeft hacker­space TDvenlo de DASA Arbeits Ausstellung bezocht.

Om 10 werd verzameld op de par­keer­plaats van de Postflat te Venlo.

Na een uurtje rij­den waren we bij het muse­um. Na het kopen van kaartjes kre­gen we een rond­lei­ding van een zeer bev­lo­gen gids die ondanks een boeking van 1,5 uur het 2 uur vol­hield. Hij had een top ver­haal, en van dit bezoek heb­ben we een klein beeld vers­lag gema­akt.

    

Zelf wat druk­ken met een half auto­ma­ti­sche handa­an­ge­dre­ven pers

 

Een stap voo­ruit in de tijd: een kran­ten pers. 2 gro­te geva­ren: vin­g­ers (draai­en­de delen) en oren (lawaai)

Een brand­we­rend brand­weer­pak uit het jaar 19?? (oud), gema­akt van 100% asbest. Gezond he 🙁

Een sel­fie gema­akt op de groots­te lap­top ter wereld vol­gens het record book.

Een flight­si­mu­la­tor van een ver­keers­vlieg­tu­ig en een ver­keer­sto­ren


Een enig­ma. Dat was  een ver­ci­j­fer­ma­chi­ne van de duits­ers. Zij kon­den hier­mee berich­ten ver­ci­j­fe­ren en ont­ci­j­fe­ren.

Een van de eers­te home pc’s, waar­schi­jn­li­jk met min­der geheu­gen als de kleins­te usb stick van tegen­wo­or­dig.

Een bedien­ing van een oude nucleai­re cen­tra­le

  

Natuurlijk was er ook ruim­te voor kunst

Een erg mooi exem­pla­ar van een oude radio

Een stoom machi­ne die een gene­ra­tor aan dri­jft.

Een zeer gro­te dro­ne. Geprint in een 3D prin­ter en bij elka­ar gehou­den door car­bon

Onder een staal­o­ven en boven de tre­k­wal­sen

En als laats­te mag een robot arm natu­ur­li­jk niet ont­bre­ken.

Het was een leu­ke en leerzame dag.