Zomervakantie

De vakan­tie staat weer voor de deur, en dat bete­kent dat we er even een paar weken tus­sen­uit gaan. Op vrij­dag 6 juli 2018 vindt de laat­ste club­avond van het sei­zoen 2017 — 2018 plaats. Voor een pas­sen­de sei­zoens­af­slui­ting zal gezorgd worden.

Op vrij­dag 24 augus­tus ver­wach­ten we ieder­een weer terug voor een fris­se start in het sei­zoen 2018 ‑2019!

Wij wen­sen ieder­een een hele fij­ne vakantie.

TDvenlo bezoek DASA Arbeitswelt Ausstellung in Dortmund

Op Zaterdag 19 mei heeft hac­ker­spa­ce TDvenlo de DASA Arbeits Ausstellung bezocht.

Om 10 werd ver­za­meld op de par­keer­plaats van de Postflat te Venlo.

Na een uur­tje rij­den waren we bij het muse­um. Na het kopen van kaart­jes kre­gen we een rond­lei­ding van een zeer bevlo­gen gids die ondanks een boe­king van 1,5 uur het 2 uur vol­hield. Hij had een top ver­haal, en van dit bezoek heb­ben we een klein beeld ver­slag gemaakt.

    

Zelf wat druk­ken met een half auto­ma­ti­sche han­d­aan­ge­dre­ven pers

 

Een stap voor­uit in de tijd: een kran­ten pers. 2 gro­te geva­ren: vin­gers (draai­en­de delen) en oren (lawaai)

Een brand­we­rend brand­weer­pak uit het jaar 19?? (oud), gemaakt van 100% asbest. Gezond he 🙁

Een sel­fie gemaakt op de groot­ste lap­top ter wereld vol­gens het record book.

Een flightsi­mu­la­tor van een ver­keers­vlieg­tuig en een verkeerstoren


Een enig­ma. Dat was  een ver­cij­fer­ma­chi­ne van de duit­sers. Zij kon­den hier­mee berich­ten ver­cij­fe­ren en ontcijferen.

Een van de eer­ste home pc’s, waar­schijn­lijk met min­der geheu­gen als de klein­ste usb stick van tegenwoordig.

Een bedie­ning van een oude nucle­ai­re centrale

  

Natuurlijk was er ook ruim­te voor kunst

Een erg mooi exem­plaar van een oude radio

Een stoom machi­ne die een gene­ra­tor aan drijft.

Een zeer gro­te dro­ne. Geprint in een 3D prin­ter en bij elkaar gehou­den door carbon

Onder een staal­oven en boven de trekwalsen

En als laat­ste mag een robot arm natuur­lijk niet ontbreken.

Het was een leu­ke en leer­za­me dag.