Weekend van de Wetenschap

In het week­end van zater­dag 6 en zon­dag 7 okto­ber vindt door heel Nederland weer het Weekend van de Wetenschap plaats. In 2018 neemt TDvenlo hier voor het eerst ook deel aan; we hou­den twee dagen op rij een open dag! Beide dagen staan onze deu­ren van 11.00 tot 17.00 open voor iedereen.

Wil jij aan de slag met elek­tro­ni­ca, mecha­ni­ca of soft­wa­re? Dan ben je bij Hackerspace TDvenlo op de juis­te plek. Of je nu een abso­lu­te begin­ner bent, of een ech­te pro­fes­si­o­nal. Van het beschei­den aan­pas­sen van bestaan­de appa­ra­tuur tot het com­pleet ‘from scratch’ ont­wer­pen en bou­wen van je eigen projecten.

Maak tij­dens de open dag ken­nis met de acti­vi­tei­ten, zoals sol­de­ren of pro­gram­me­ren. Leer hard­wa­re­plat­forms als Arduino of NodeMCU ken­nen door naar voor­beeld­pro­jec­ten van onze leden te kij­ken. Ontdek open sour­ce soft­wa­re als alter­na­tief voor dure soft­wa­re­li­cen­ties. Of kom gewoon een pot­je ouder­wets retrogamen.

Maak kennis met TDvenlo
Maak ken­nis met TDvenlo

Retrocomputing @TDvenlo

Na een down­ti­me van meer­de­re jaren, is van­avond een poging gedaan onze oude Sun4 ser­ver ‘Emmit’ weer eens te boo­ten. En zowaar, zelfs na een jaren­lan­ge ‘win­ter­slaap’ wist dit oude, trou­we beest­je weer gewoon tot leven te komen. Oude tij­den her­le­ven bij TDvenlo!

Bootscreen
Hoera! Emmit boot!
serverrack
Het ser­ver­rack. In het mid­den hangt Emmit, onze Sun4.
harddisks
Oerdegelijke hard­disks…

Het had wat voe­ten in de aar­de om de moder­ne ter­mi­nal in Ubuntu 16.04 zo ver te krij­gen dat er begrij­pe­lij­ke com­mu­ni­ca­tie met de Sun moge­lijk was, maar zoals de foto toont, is het toch gelukt! Ook de oude hard­disks kwa­men net­jes op, en ble­ken nog data te bevat­ten van ver­schil­len­de (oud-)leden. Degelijk spul, die oude dis­ken van elk cir­ca 60 kg schoon aan de haak.

Helaas was dit waar­schijn­lijk voor­lo­pig ook de laat­ste keer dat Emmit geboot was, iemand heeft name­lijk het file­sys­teem ver­g­ijsd… Een late­re datum instel­len dan de laat­ste bootup is niet han­dig, en cor­rum­peert het file­sy­teem. Totdat iemand zich her­in­nert hoe deze machi­ne in sin­gle-user-mode kan boo­ten, zal er dus weer een win­ter­slaap zijn.….….….……

Planning seizoen 2018–2019 bekend

Het nieu­we sei­zoen is op 24 augus­tus weer van start gegaan. Inmiddels is ook de jaar­plan­ning voor dit sei­zoen bekend. Als van­ouds is deze op onze web­si­te te vin­den onder het kop­je agen­da.

Zoals gebrui­ke­lijk is deze agen­da niet in beton gego­ten, er kun­nen in de loop van het sei­zoen nog wij­zi­gin­gen plaats­vin­den. Zeker met het oog op een ver­hui­zing zou er een en ander kun­nen ver­an­de­ren. Enkele data zijn daar­om nog onder voor­be­houd. Ook kun­nen er natuur­lijk nog toe­kom­sti­ge eve­ne­men­ten en excur­sies toe­ge­voegd worden.

Reeds beken­de bijzonderheden:
— De seni­o­r­avon­den op de woens­da­gen zijn onder voor­be­houd opge­no­men in de jaar­plan­ning, omdat deze alleen plaats­vin­den bij vol­doen­de aan­mel­din­gen vooraf.
— Tijdens de oprich­tings­ver­ga­de­ring op vrij­dag 28–9 waar we onze sta­tus als ver­e­ni­ging wil­len for­ma­li­se­ren, wordt er GEEN regu­lie­re TD avond gehouden.