Weekend van de Wetenschap

In het wee­kend van zater­dag 6 en zon­dag 7 okto­ber vin­dt door heel Nederland weer het Weekend van de Wetenschap plaats. In 2018 neemt TDvenlo hier voor het eerst ook deel aan; we hou­den twee dagen op rij een open dag! Beide dagen sta­an onze deu­ren van 11.00 tot 17.00 open voor iedere­en.

Wil jij aan de slag met elek­tro­ni­ca, mecha­ni­ca of soft­ware? Dan ben je bij Hackerspace TDvenlo op de juis­te plek. Of je nu een abso­lu­te begin­ner bent, of een ech­te pro­fes­sio­nal. Van het beschei­den aan­pas­sen van bes­ta­an­de appa­ra­tuur tot het com­pleet ‘from scratch’ ont­wer­pen en bou­wen van je eigen pro­jec­ten.

Maak tij­dens de open dag ken­nis met de activit­ei­ten, zoals sol­de­ren of pro­gramme­ren. Leer hard­ware­plat­forms als Arduino of NodeMCU ken­nen door naar voor­beeld­pro­jec­ten van onze leden te kijken. Ontdek open source soft­ware als alter­na­tief voor dure soft­ware­li­cen­ties. Of kom gewoon een pot­je ouderwets retro­ga­men.

Maak kennis met TDvenlo
Maak ken­nis met TDvenlo

Retrocomputing @TDvenlo

Na een down­ti­me van meer­de­re jaren, is vana­vond een poging geda­an onze oude Sun4 ser­ver ‘Emmit’ weer eens te boo­ten. En zowaar, zelfs na een jaren­lan­ge ‘win­ters­laap’ wist dit oude, trou­we bee­st­je weer gewoon tot leven te komen. Oude tij­den her­le­ven bij TDvenlo!

Bootscreen
Hoera! Emmit boot!
serverrack
Het ser­ver­rack. In het mid­den hangt Emmit, onze Sun4.
harddisks
Oerdegelijke hard­disks…

Het had wat voe­ten in de aar­de om de moder­ne ter­mi­nal in Ubuntu 16.04 zo ver te kri­jgen dat er begri­j­pe­li­jke com­mu­ni­ca­tie met de Sun mogeli­jk was, maar zoals de foto toont, is het toch gelukt! Ook de oude hard­disks kwa­men net­jes op, en ble­ken nog data te bevat­ten van ver­schil­len­de (oud-)leden. Degelijk spul, die oude dis­ken van elk cir­ca 60 kg scho­on aan de haak.

Helaas was dit waar­schi­jn­li­jk voor­lo­pig ook de laats­te keer dat Emmit geboot was, iemand heeft name­li­jk het file­sys­te­em ver­gijsd… Een late­re datum instel­len dan de laats­te boot­up is niet han­dig, en cor­rum­peert het file­sy­te­em. Totdat iemand zich her­in­nert hoe deze machi­ne in sin­gle-user-mode kan boo­ten, zal er dus weer een win­ters­laap zijn.….….….……

Planning seizoen 2018–2019 bekend

Het nieu­we sei­zo­en is op 24 augus­tus weer van start gega­an. Inmiddels is ook de jaar­plan­ning voor dit sei­zo­en bekend. Als vanouds is deze op onze web­site te vin­den onder het kop­je agen­da.

Zoals gebrui­kel­i­jk is deze agen­da niet in beton gego­ten, er kun­nen in de loop van het sei­zo­en nog wijzi­gin­gen plaats­vin­den. Zeker met het oog op een ver­hui­zing zou er een en ander kun­nen veran­de­ren. Enkele data zijn daarom nog onder voor­be­houd. Ook kun­nen er natu­ur­li­jk nog toe­koms­ti­ge eve­nemen­ten en excur­sies toe­ge­vo­egd wor­den.

Reeds beken­de bijzon­der­he­den:
— De seni­ora­von­den op de woens­da­gen zijn onder voor­be­houd opge­no­men in de jaar­plan­ning, omdat deze alle­en plaats­vin­den bij vold­o­en­de aan­mel­din­gen vooraf.
— Tijdens de oprich­t­ings­ver­gadering op vrij­dag 28–9 waar we onze sta­tus als vereni­ging wil­len for­ma­li­se­ren, wor­dt er GEEN regu­lie­re TD avond gehou­den.