Hack42 on Tour

Eén bus, twee dagen, der­ti­en hacker­spaces, (maxi­maal) tweeën­veer­tig deel­ne­mers. Dat is Hack42 on Tour in een noten­dop.

In het wee­kend van 3 en 4 novem­ber orga­ni­se­ren onze collega’s van Hack42 een road­trip per tou­ring­car langs alle hacker­spaces in Nederland. Zondag 4 novem­ber zul­len wij hen dan ook ontvan­gen op onze zol­der in het Ald Weishoes, voor een kor­te rond­lei­ding en ver­de­re ken­nis­ma­king.

Volgens de voor­lo­pi­ge plan­ning zal het bezoek rond 12.25 uur in Venlo aan­ko­men. Om 13.25 uur vertrekt de bus dan weer naar ACKspace in Heerlen.

Meer info over Hack42 on Tour vind je op de web­site van Hack42.

Hack 42 on Tour
Hack42 on Tour (Afbeelding: Hack42 (CC BY-NC-SA 3.0))

Computerhistorie opgeschoond

Met het oog op de ver­hui­zing naar een nieu­we loca­tie over afzi­en­ba­re tijd, heb­ben we (hel­aas??) een zeer kri­ti­sche blik op onze door de jaren verzamel­de hard­ware moe­ten wer­pen. Decennia geschie­de­nis in de vorm van pcs, work­sta­tions, moni­to­ren, ter­mi­nals, ser­vers, en nog veel meer pas­se­er­den de revue.

De moder­ne pcs, ser­ver en swit­ches ver­hui­zen uitera­ard mee, eve­nals de retro­ga­ming hard­ware van Commodore. Maar over veel oude pc- en SUN-hard­ware heb­ben we, soms met pijn in het hart, moe­ten con­clu­de­ren dat we er te wei­nig mee doen om het nog te kun­nen ver­ant­wo­or­den deze hard­ware te behou­den en mee te ver­hui­zen.

Op de gang is dus een gro­te berg hard­ware ver­re­zen. Op kor­te ter­mi­jn zal deze defi­ni­tief afge­vo­erd wor­den. Wie nog inter­es­se heeft in moni­to­ren met een ech­te beeld­buis, een SUN work­sta­tion of pcs van 486 tot Pentium4, kan zich nu nog mel­den… Wel spo­e­dig zelf af komen halen svp 😉 .

Geslaagd Weekend van de Wetenschap

Afgelopen wee­kend heeft TDvenlo voor het eerst deel­ge­no­men aan het Weekend van de Wetenschap. En dat mogen we gerust een groot suc­ces noemen!

Niet alle­en heb­ben we vele bezo­ekers uit de omge­ving van Venlo mogen ontvan­gen, ook mensen van ver­der weg wis­ten ons te vin­den… We heb­ben zelfs bezoek uit Den Helder (ca 256 km bij ons van­da­an) over de vlo­er gehad! Ook enke­le ‘collega’s’ van de hacker­spaces Ackspace (Heerlen) en Hack42 (Arnhem) heb­ben ons weten te vin­den.

Gedurende deze dagen heb­ben we diver­se demons­tra­ties laten zien van pro­jec­ten waar onze leden zich zoal mee bezig hou­den. Van licht­ef­fec­ten tot inter­net of things toepas­sin­gen en van robo­ti­ca tot retro­ga­ming, een zeer geva­rie­erd aan­bod van activit­ei­ten pas­se­er­de de revue.

Graag wil­len we iedere­en die ons bezocht heeft via deze weg nog eens har­te­li­jk bedan­ken voor de inter­es­se in ons en onze activit­ei­ten!

Spanning aanwezig bij deze demo voor #WvdW
Spanning was zeker aan­we­zig bij deze demo’s voor #WvdW