Work in progress…

Het zal nie­mand ont­ga­an zijn dat we sinds de aan­kon­di­ging van onze nieu­we loca­tie wat min­der van ons heb­ben laten horen… We zijn dan ook van­af 8 decem­ber 2018 druk bezig met de ver­hui­zing naar en voo­ral ook nog het opknap­pen van de ruim­tes die we in de biblio­theek mogen gaan gebrui­ken.

Een wand met panelen
Een van de reeds opge­knap­te wan­den.

Inmiddels is er al het nodi­ge werk ver­zet. Er is een gips­wand­je geplaatst tus­sen één van onze twee ruim­tes en de aan­gren­zen­de ruim­te die door de bibi­lio­theek zelf wor­dt gebruikt. Er zijn wan­den scho­on­ge­ma­akt en geschil­derd, er zijn pane­len tegen wan­den gemon­te­erd, er is een begin gema­akt met het texen van de pla­fonds en ook aan de opbouw van onze tafels en de bijbeho­ren­de elek­tra­vo­or­zi­eing is reeds een begin gema­akt.

Ook zijn op 15 decem­ber alvast al onze spul­len van het Ald Weishoes naar de biblio­theek ver­huisd. Dankzij de hulp van vele leden en enke­le ent­housi­as­te ouders van jeugd­le­den is deze ope­ra­tie vlot ver­lo­pen.

Verhuizing
Verhuizing van onze spul­len vanuit het Ald weishoes naar de biblio­theek

Nog éven erte­gen­a­an met schil­de­ren en inrich­ten, en dan kun­nen we weer van start met onze activit­ei­ten. Mits we geen tegens­la­gen erva­ren, stre­ven we ernaar om van­af 1 febru­ari 2019 weer onze regu­lie­re activit­ei­ten aan te kun­nen bie­den. Tot die tijd alvast een tip van de slu­ier, met een foto­al­bum met de vor­de­rin­gen tot­nu­toe…

Kiek nog eine kier um

Nu de fee­st­da­gen weer ach­ter de rug zijn en het nieu­we jaar zijn intre­de heeft geda­an, is het tijd voor een nieu­we start. Zeker voor TDvenlo, nu alle spul­len vanuit het Ald Weishoès over­ge­bracht zijn naar de biblio­theek en de inrich­t­ing van de nieu­we ruim­tes al aar­dig vorm begint te kri­jgen. Voordat we daar meer over ver­tel­len, wil­len we ech­ter nog één keer terug­blik­ken.

Kiek nog eine kier um… Hald mich leef in gedach­te. Zo luidt een bekend vas­te­lao­ves­leed­je. Wij kijken terug naar decen­nia lief en leed in het Ald Weishoès. Als eni­ge van de oor­spron­ke­li­jke clubs heb­ben wij de tand des tijds door­s­ta­an.

Wij heb­ben al die jaren met veel ple­zier onze activit­ei­ten gehou­den in het Weishoès. Via deze weg wil­len wij iedere­en die ons in al die jaren Ald Weishoès een warm hart heeft toe­ge­dra­gen en ervoor gezorgd heeft dat wij hier prach­ti­ge tij­den kon­den bele­ven dan ook nog eens ont­z­et­tend bedan­ken!

Het Ald Weishoès
Nog één blik op het Ald Weishoès, met ach­ter het zol­der­r­aam onze licht­bak.

De laats­te foto’s uit het Ald Weishoès heb­ben we natu­ur­li­jk in een album verzameld: