Work in progress…

Het zal nie­mand ont­gaan zijn dat we sinds de aan­kon­di­ging van onze nieu­we loca­tie wat min­der van ons heb­ben laten horen… We zijn dan ook van­af 8 decem­ber 2018 druk bezig met de ver­hui­zing naar en voor­al ook nog het opknap­pen van de ruim­tes die we in de bibli­o­theek mogen gaan gebruiken.

Een wand met panelen
Een van de reeds opge­knap­te wanden.

Inmiddels is er al het nodi­ge werk ver­zet. Er is een gips­wand­je geplaatst tus­sen één van onze twee ruim­tes en de aan­gren­zen­de ruim­te die door de bibi­li­o­theek zelf wordt gebruikt. Er zijn wan­den schoon­ge­maakt en geschil­derd, er zijn pane­len tegen wan­den gemon­teerd, er is een begin gemaakt met het texen van de pla­fonds en ook aan de opbouw van onze tafels en de bij­be­ho­ren­de elek­tra­voor­zieing is reeds een begin gemaakt.

Ook zijn op 15 decem­ber alvast al onze spul­len van het Ald Weishoes naar de bibli­o­theek ver­huisd. Dankzij de hulp van vele leden en enke­le enthou­si­as­te ouders van jeugd­le­den is deze ope­ra­tie vlot verlopen.

Verhuizing
Verhuizing van onze spul­len van­uit het Ald weis­hoes naar de bibliotheek

Nog éven erte­gen­aan met schil­de­ren en inrich­ten, en dan kun­nen we weer van start met onze acti­vi­tei­ten. Mits we geen tegen­sla­gen erva­ren, stre­ven we ernaar om van­af 1 febru­a­ri 2019 weer onze regu­lie­re acti­vi­tei­ten aan te kun­nen bie­den. Tot die tijd alvast een tip van de slui­er, met een foto­al­bum met de vor­de­rin­gen totnutoe…

Kiek nog eine kier um

Nu de feest­da­gen weer ach­ter de rug zijn en het nieu­we jaar zijn intre­de heeft gedaan, is het tijd voor een nieu­we start. Zeker voor TDvenlo, nu alle spul­len van­uit het Ald Weishoès over­ge­bracht zijn naar de bibli­o­theek en de inrich­ting van de nieu­we ruim­tes al aar­dig vorm begint te krij­gen. Voordat we daar meer over ver­tel­len, wil­len we ech­ter nog één keer terugblikken.

Kiek nog eine kier um… Hald mich leef in gedach­te. Zo luidt een bekend vas­te­la­o­ve­sleed­je. Wij kij­ken terug naar decen­nia lief en leed in het Ald Weishoès. Als eni­ge van de oor­spron­ke­lij­ke clubs heb­ben wij de tand des tijds doorstaan.

Wij heb­ben al die jaren met veel ple­zier onze acti­vi­tei­ten gehou­den in het Weishoès. Via deze weg wil­len wij ieder­een die ons in al die jaren Ald Weishoès een warm hart heeft toe­ge­dra­gen en ervoor gezorgd heeft dat wij hier prach­ti­ge tij­den kon­den bele­ven dan ook nog eens ont­zet­tend bedanken!

Het Ald Weishoès
Nog één blik op het Ald Weishoès, met ach­ter het zol­der­raam onze lichtbak.

De laat­ste foto’s uit het Ald Weishoès heb­ben we natuur­lijk in een album verzameld: