HH2020: Luxueus hacken in een hotel

Ook dit jaar heeft TDvenlo weer acte de pre­sen­ce gege­ven bij HackerHotel, het luxe hac­ker­seve­ne­ment in een hotel op de Veluwe. Van vrij­dag 14 tot en met zon­dag 16 febru­a­ri heb­ben zeven TD’ers zich weer over­ge­ge­ven aan een acht­baan­rit vol lezin­gen, work­shops, ont­span­ning en ont­moe­tin­gen met mede­hac­kers uit bin­nen- én buitenland.

Jubileumeditie

Dit jaar is HackerHotel voor de vijf­de keer geor­ga­ni­seerd, en daar­om is er extra uit­ge­pakt. Zo heeft elke deel­ne­mer dit jaar niet alleen een fan­tas­ti­sche bad­ge met inge­bouw­de adven­tu­re-game ont­van­gen, maar ook een spe­ci­a­le gegra­veer­de her­den­kings­munt. Ook is er nóg beter voor de inwen­di­ge mens gezorgd, met naast het diner­buf­fet op zater­dag­avond en de ont­bijt­buf­fet­ten op zater­dag- en zon­dag­och­tend ook nog twee voor­tref­fe­lij­ke lun­ches op zater­dag en zondag. 

Om deze jubi­le­u­me­di­tie extra luis­ter bij te zet­ten, heb­ben wij als Hackerspace TDvenlo een geschenk aan­ge­bo­den aan orga­ni­sa­tor Dimitri Modderman. Een heu­se spa­ce sta­te voor het HackerHotel, inclu­sief tij­de­lij­ke ver­mel­ding op de kaart op hackerspaces.nl. Deze gift werd zeer dank­baar in ont­vangst geno­men, en HackerHotel 2020 is zowel geo­pend als geslo­ten met een sym­bo­li­sche scha­kel­han­de­ling van deze spa­ce state. 

Space state schakelaar
Space sta­te scha­ke­laar voor HackerHotel
hackerspaces.nl with HackerHotel
HackerHotel ver­meld op hackerspaces.nl

Challenges van badge en munt

Zoals gezegd bevat de bad­ge dit jaar een uit­da­gend puz­ze­l­avon­tuur. Maar dat is nog niet alles, ook de her­den­kings­munt is het begin van een zeer uit­da­gen­de puz­zel­tocht. Laten we begin­nen bij de bad­ge. Geheel in het the­ma “Egypte” uit­ge­voerd, is de bad­ge een waar kunst­werk. Geïnspireerd door de godin Bastet is een elek­tro­nisch amu­let gecre­ëerd dat diver­se gehei­men prijs te geven heeft. Maar liefst zes ver­schil­len­de puz­zel­spel­len moe­ten uit­ge­speeld wor­den het­zij met de bad­ge los, het­zij met de bad­ge ver­bon­den aan een com­pu­ter of met de bad­ge ver­bon­den aan ande­re bad­ges. Wie alle zes de spel­len suc­ces­vol uit­speelt, zal het gezicht van de bad­ge uit­ein­de­lijk groen zien oplichten. 

Maar als­of dat nog niet genoeg is, is de mys­te­ri­eu­ze tekst die op de ach­ter­zij­de van de her­den­kings­munt gegra­veerd is ook weer het begin van een puz­zel­tocht… Wie “uggcf://unpxreubgry.ay/vaqrk.cuc/challenge/” suc­ces­vol ont­cij­fert, komt terecht in een reeks in moei­lijk­heids­graad oplo­pen­de puz­zels, die een beroep doen op zoek­ver­mo­gen, alge­me­ne ken­nis, speur­neu­ze­rij in het hotel, muzi­ka­li­teit en nog veel meer vaardigheden. 

Tot slot had ook Hoofdsponsor Guardian 360 weer een eigen chal­len­ge. Meer dan genoeg te puz­ze­len dus!

HH2020 Badge
De voor­kant van de badge
HackerHotel 2020 coin
Met laser gegra­veer­de her­den­kings­munt voor de 5e edi­tie van HackerHotel

Lezingen

Ook dit jaar zijn er weer ont­zet­tend veel lezin­gen gege­ven op HackerHotel. Met name op zater­dag­mid­dag zat het pro­gram­ma bom­vol, met wel drie paral­lel­le tracks. 

Enkele hoog­te­pun­ten uit het aan­bod van de vrij­dag waren: “Hacking in the eig­ties” door Walter Belgers, “Fails from the tren­ches” door Edwin van Andel, en “Why soft­wa­re sucks” door Brenno de Winter.

Op zater­dag waren er onder meer lezin­gen over Wireshark door Sake Blok, Hack_right door Floor Janssen en Yoanne Spoormans van de poli­tie, “A stran­ger insi­de your net­work – who’s next?” door Mischa Geelen, “Antivla or GTFO” door Bugblue en Anne-Jan, Freedom Internet door Anco Scholte ter Horst en “Gone In 60 Seconds – All your files are ENCRYPTED!!!” over ransom­wa­re aan­val­len, een zeer actu­eel probleem. 

Ook zon­dag was er een geva­ri­eerd aan­bod aan lezin­gen, met onder­wer­pen als kof­fie, quan­tum­com­pu­ters, lock­pic­king voor slo­ten met een mas­ter­key sys­teem (inclu­sief live demon­stra­tie) en een talk van de AIVD over “Side-chan­nel ana­ly­sis and fault-injec­ti­on” met behulp van ‘Chipwhisperer’.

Bovendien heeft ons lid Andrea zon­dag­mid­dag ondanks de lood­zwa­re con­cur­ren­tie van het Badge.Team (die paral­lel inge­roos­terd waren) een prach­ti­ge lezing gege­ven over haar kuns­t­rou­te naar Santiago en haar plan­nen voor een toe­kom­sti­ge kunstroute. 

Veel van deze lezin­gen zijn opge­no­men en zul­len ver­spreid over de komen­de weken onli­ne komen. Via YouTube kun je dan nog eens rus­tig terug­kij­ken. Waar moge­lijk heb­ben we hier­bo­ven de links alvast toegevoegd. 

Workshops

Zoals gebrui­ke­lijk is er paral­lel aan de lezin­gen ‘s och­tends en ‘s mid­dags een zeer divers aan­bod aan work­shops gege­ven. Een wil­le­keu­ri­ge greep uit de onder­wer­pen: FPGA, Blij met bleek, las­sen, STM32 pro­gram­me­ren, hard­wa­re hac­ken voor begin­ners en nog veel meer.

Aangezien veel van onze leden voor­al graag hard­wa­re­pro­ject­jes doen, zal het niet echt ver­ba­zen dat de op hard­wa­re gerich­te work­shops “Hardware Hacken” en “STM32 for Arduino Users” bij onze dele­ga­tie erg in de smaak vie­len. Op zater­dag heeft Jelle de work­shop over hard­wa­re hac­ken gevolgd. Op zon­dag­och­tend heb­ben Marc en Jelle zich op de STM32 gestort. Beide work­shops heb­ben inte­res­san­te nieu­we inzich­ten opge­le­verd en zijn een inspi­ra­tie geweest om toe­kom­sti­ge pro­jec­ten in onze spa­ce mee te starten. 

De dames in ons gezel­schap heb­ben dui­de­lijk voor de meer cre­a­tie­ve work­shops geko­zen. Zo is voor Andrea de lang­ge­koes­ter­de wens om te leren las­sen in ver­vul­ling gegaan. Ze is er zo enthou­si­ast over, dat we deze tech­niek vast nog terug gaan zien in toe­kom­sti­ge kunst­werk van haar hand. Angela heeft meer de aan­slui­ting gezocht bij haar ach­ter­grond in het edel­sme­den. Zij heeft deel­ge­no­men aan de work­shop sie­ra­den gie­ten met kunst­hars. Het resul­taat is een ket­ting met een flit­sen­de meerkleurenLED in een gego­ten behuizing.

Gelast werkstuk
Andrea heeft met suc­ces deel­ge­no­men aan de work­shop lassen

Community

Naast lezin­gen, work­shops en chal­len­ges biedt HackerHotel nauur­lijk ook de gele­gen­heid om (on)georganiseerd te ont­span­nen, hob­by­en en bij te pra­ten met mede­hac­kers uit binen- en bui­ten­land. Daartoe is in één van de con­fe­ren­tie­za­len een hob­by­ruim­te inge­richt. Ook is er een grand café. 

In de hob­by­ruim­te heeft TDvenlo ook een tafel inge­richt. Naast een vol­le­di­ge sol­deer­werk­plek heb­ben we enke­le pro­jec­ten opge­steld, waar­on­der de gro­te zenuw­pi­raal. Een feest der her­ken­ning dat zorg­de voor rede­lijk wat aan­loop gedu­ren­de het week­end. In deze ruim­te was ver­der nog plek voor diver­se knut­sel­plek­ken van ande­re hac­ker­spa­ces, een tafel vol retro­com­pu­ters, een tafel voor eer­ste hulp bij bad­ge­pro­ble­men en een gewel­dig badgemuseum.

Het grand café is gedu­ren­de het eve­ne­ment de plek om even bin­nen te lopen voor een drank­je en een praat­je. Dit jaar is er in het café ook veel­vul­dig gebruik gemaakt van de moge­lijk­heid om bad­ges met elkaar te laten sek… ehm “pra­ten”. Twee bad­ges kun­nen aan elkaar ver­bon­den wor­den door een kabel­tje in de geluids­uit­gang van elke bad­ge te ste­ken. Als je met elk van de vier ver­schilln­de ver­sies van de bad­ge een ver­bin­ding hebt gehad, ben je weer een stap ver­der in het oplos­sen van de challenge. 

Zaterdagavond heb­ben Boekenwuurm (Hackalot Eindhoven en Sebastius (Revspace Voorburg) in het grand café weer hun befaam­de pub­quiz gehou­den. Met dank aan de feed­back van 2019 was er dit jaar geluk­kig géén ron­de over My Little Pony. Desalniettemin waren er vol­doen­de las­ti­ge vra­gen, van het her­ken­nen van types LED tot inte­ri­eurs van hac­ker­spa­ces en van vra­gen over Egypte tot namen van robots. Gelukkig zijn we niet als laat­ste geëindigd…

Een stuk beter heb­ben de TD’ers het ervan­af­ge­bracht tij­dens de com­pu­ter­quiz op vrij­dag­avond. Deze quiz was opge­zet door Walter Belgers, die eer­der een lezing had gehou­den over hac­ken in de jaren tach­tig. Een res­pec­ta­be­le der­de plaats is een resul­taat waar TDvenlo zich niet voor hoeft te schamen. 

TDvenlo in de hobbyruimte
TDvenlo in de hobbyruimte
Zenuwspiraal
Onze zenuw­spi­raal was een publieks­trek­ker in de hobbyruimte
Gråhaj meets blåhaj
Onze gråhaj samen met een blåhaj in de hobbyruimte
Hacken in de bungalow
Hacken in de bungalow

Meer foto’s van dit gewel­di­ge week­end kun je in ons foto­al­bum bekij­ken: https://tdvenlo.nl/index.php/nggallery/fotoalbum/HackerHotel-2020?page_id=297.

Vastelaovend

Hallo, hal­lo, ut is weer (haos) Vastelaovend! En det bela­of weer enne joek­si­ge tiëd!

A.s. vrij­dag 21 febru­a­ri zijn wij gewoon geo­pend, zij het in car­na­vals­sfe­ren. Oftewel, wij nodi­gen al onze leden van har­te uit om ver­kleed naar TDvenlo te komen. 

Ook na de Vastelaovend is ieder­een van har­te wel­kom in onze spa­ce. Wij hou­den dus géén carnavalsvakantie!

Vastelaovend same!