UPDATE m.b.t. gevolgen coronavirus

Het coro­na­vi­rus COVID-19 waart nog steeds door het land. Hoewel het kabi­nets­be­leid om de effec­ten van het virus in te dam­men nog weke­lijks aan ver­an­de­rin­gen onder­he­vig is, is de kans groot dat we gedu­ren­de lan­ge­re tijd de deu­ren dicht zul­len moe­ten houden.

DAAROM ZIJN WIJ HELAAS GENOODZAAKT DE STAKING VAN ACTIVITEITEN TE VERLENGEN TOT NADER BERICHT.

Als alter­na­tief hou­den we voor onze leden onli­ne mee­tings op woens­dag- (vol­was­se­nen) en vrij­dag­avon­den (alle leden). Meer uit­leg over dit “digi­ta­le club­huis” staat op onze wiki.

Ook moe­di­gen we onze leden aan gebruik te maken van onze wiki (https://tdvenlo.nl/wiki/doku.php), om zo elkaar onder meer op de hoog­te te hou­den van even­tu­e­le pro­jec­ten waar thuis aan gewerkt wordt. Ook heb­ben we daar onder Resources aller­lei mate­ri­aal ver­za­meld om gedu­ren­de deze dagen thuis mee aan de slag te kun­nen. Dit vari­eert van e‑books tot onli­ne les­ma­te­ri­aal op aller­lei niveaus en van blogs tot videos. 

Afgelasting activiteiten vanwege Coronavirus

Zoals bekend zijn op don­der­dag 12–3‑2020 door het kabi­net aan­vul­len­de maat­re­ge­len afge­kon­digd om de ver­de­re ver­sprei­ding van het Coronavirus in te dam­men. Wij heb­ben over deze situ­a­tie over­leg gevoerd met onze huis­ves­ti­gings­part­ner, de Openbare Bibliotheek Venlo. 

HELAAS ZIJN WIJ GENOODZAAKT ALLE ACTIVITEITEN TE STAKEN TOT EN MET DINSDAG 31 MAART 2020.

Hoewel wij tij­dens onze club­avon­den op de woens­dag- en vrij­dag­avon­den min­der dan 100 bezoe­kers ont­van­gen, wil­len wij niet het risi­co lopen dat door het hou­den van bij­een­kom­sten een moge­lij­ke besmet­tings­haard zou kun­nen ont­staan. Wij hopen hier­voor op ieders begrip.

Vooralsnog zul­len de vol­gen­de acti­vi­tei­ten daar­om NIET doorgaan:

  • Clubavond vrij­dag 13–3‑2020
  • Clubavond woens­dag 18–3‑2020
  • Clubavond vrij­dag 20–3‑2020
  • Clubavond woens­dag 25–3‑2020
  • Clubavond vrij­dag 30–3‑2020
  • Open dag zater­dag 28–3‑2020