Open dag 26–3‑2022

Zaterdag 26 maart 2022 vindt de jaar­lijk­se Internationale Open Hackerspace Dag weer plaats. Hackerspaces in bin­nen- en bui­ten­land zet­ten de deu­ren open en laten het gro­te publiek ken­nis­ma­ken met hun activiteiten. 

Ook TDvenlo opent deze dag de deu­ren. Tussen 10.00 en 16.30 uur is ieder­een van har­te wel­kom in de ruim­tes van TDvenlo in de kel­der van de Stadsbibliotheek: Begijnengang 2 te Venlo. Diverse leden van TDvenlo zul­len aan­we­zig zijn en laten zien waar zij zich bij deze veel­zij­di­ge ver­e­ni­ging zoal mee bezig­hou­den. Van 3d-prin­ten tot retro­ga­men en van zelf ont­wor­pen elek­tro­ni­ca tot het pro­gram­me­ren van de bestu­ring van een robot­arm, er is voor elk wat wils. 

Wat is een hac­ker­spa­ce?
Op hackerspaces.nl wordt de vol­gen­de defi­ni­tie van een hac­ker­spa­ce gege­ven: “Hackerspaces zijn loca­ties waar men­sen met een tech­ni­sche, cre­a­tie­ve en nieuws­gie­ri­ge mind­set bij­een­ko­men. Ze komen daar om te wer­ken aan pro­jec­ten, elkaar te ont­moe­ten en te pra­ten over onder­wer­pen die hen inte­res­se­ren.

Hackers vin­den ethiek belang­rijk, daar­om wordt er bin­nen de hac­ker­spa­ces gespro­ken over hoe hac­kers pro­be­ren de wereld te ver­be­te­ren door kri­tisch en fris naar de maat­schap­pij, tech­niek en orga­ni­sa­ties te kij­ken en ken­nis te delen. Daarnaast zijn hac­ker­spa­ces plek­ken waar men­sen komen die mooie, grap­pi­ge en cre­a­tie­ve din­gen maken. Een plek onder gelijk­ge­stem­den waar ze wel­kom zijn en waar zij een gemeen­schap­pe­lij­ke ruim­te, gereed­schap­pen en infor­ma­tie kun­nen delen. Een plek die inspi­ra­tie geeft!


Tijdens de open dag is het moge­lijk om zelf te ont­dek­ken wat hac­ken inhoudt en te zien wat er alle­maal moge­lijk is in een hac­ker­spa­ce. Tipje van de slui­er? Iemands ver­beel­dings­kracht is de meest beper­ken­de fac­tor!

Infinity cube IOHD 2022
Laat je ver­won­de­ren door tech­ni­sche kunst­wer­ken zoals deze Infinity Cube

Moet ik me voor­af aan­mel­den?
Aanmelden voor de open dag is niet nodig, maar we stel­len het wel op prijs als pers zich voor­af meldt en de pri­va­cy van de aan­we­zi­gen res­pec­teert. Naast TDvenlo doen ook onder­staan­de Nederlandse hac­ker­spa­ces mee, kijk voor meer infor­ma­tie over het pro­gram­ma op hun eigen website:

Open op afspraak
Diverse Nederlandse hac­ker­spa­ces kun­nen of wil­len bin­nen de hui­di­ge coro­na­si­tu­a­tie nog geen open dag voor een gro­ter publiek orga­ni­se­ren, maar zijn voor geïn­te­res­seer­de indi­vi­du­en wel op afspraak te bezoe­ken. Je kunt voor een per­soon­lij­ke rond­lei­ding terecht bij:

De afspraak kun je onder­ling maken voor een datum en tijd die bei­de par­tij­en uit­ko­men. Dat hoeft dus niet per se op 26 maart te zijn.