Intussen in de Space

De don­ke­re dagen kwa­men en wor­den geluk­kig weer wat kor­ter en jong en oud is zich weer meer bin­nens­huis gaan ver­ma­ken. In de Hackerspace wor­den dus ook weer ver­schil­len­de pro­jec­ten opge­pakt, maar ook gewoon even lek­ker gamen ver­drijft de tijd goed!

De pro­jec­ten die opge­pakt wor­den ver­schil­len alle qua niveau, van de eer­ste stap­jes tot pro­gram­me­ren en sol­de­ren tot het fij­ne­re sol­deer­werk en onder­houd aan onze voedingen.

Net als voor­gaan­de jaren blij­ven de kerst­kitjes in trek en zijn er voor afge­lo­pen Kerst weer ver­schil­len­de kerst­bo­men en kerst­ster­ren in elkaar gezet om thuis te laten ‘shi­nen’. Maar ook de lasersnij­der is aan het werk gezet om kerst­ver­sie­rin­gen uit te snij­den, zowel voor de TD als voor de buren van STEK.

Het laat­ste gro­te pro­ject dat opge­pakt is, is een ven­ding­ma­chi­ne die in de nabije toe­komst gevuld gaat wor­den met.…

Iedereen is dus weer lek­ker bezig en we hopen dat we dit enthou­si­as­me dit jaar ook weer vast kun­nen houden! 

Recap Weekend van de Wetenschap

Het Weekend van de Wetenschap is onder­tus­sen ruim 3 maan­den gele­den en we kun­nen weer spre­ken van een groot succes! 

Naast de vele gein­te­res­seer­de men­sen die gericht naar de TD kwa­men en naar de inte­res­san­te lezing van Edwin van Andel, heb­ben we ook weer nieu­we aan­mel­din­gen. Top!

We hopen voor dit jaar weer een mooi pro­gram­ma in elkaar te kun­nen draai­en. Als je in de loop van het jaar een mooi of inte­res­sant pro­ject hebt dat je graag wil sho­wen, laat het ons zien en laten we samen in 2024 TDvenlo weer in de schijn­wer­pers zetten!

Led the­re be light!
Retrogaming
Onze hard­wa­re