Een goede maand

Het is hoog tijd voor een upda­te want er zijn in een (rui­me) maand weer veel din­gen gebeurd. Gelukkig voor­al goe­de din­gen. Allereerst had­den we nog niet ver­meld dat 20 maart TDvenlo bij Venloopkids net als vorig jaar een kraam had­den in de gro­te tent en weer veel aan­loop had­den van enthou­si­as­te jeugd en ouders. Ook de open dag was dit jaar weer een groot suc­ces. Mede door de fes­ti­vi­tei­ten die al in de stad waren , was er lek­ker veel volk op de been en moch­ten we weer veel bezoe­kers verwelkomen.

De mees­te bezoe­kers zei­den ook doel­ge­richt naar de open dag geko­men te zijn naar aan­lei­ding van de mooie opstel­ling en info bij Venloopkids, berich­ten in de soci­al media en, niet onbe­lang­rijk, ook via fami­lie en vrien­den. We heb­ben hier­door ver­schil­len­de nieu­we leden in mogen schrij­ven en we heten dege­nen die al heb­ben kun­nen star­ten har­te­lijk wel­kom en hopen dat ze met veel ple­zier voor lan­ge tijd de moge­lijk­he­den van de hac­ker­spa­ce ont­dek­ken en benutten.

Er is onlangs een ALV geweest met uiter­aard seri­eu­ze pun­ten die bespro­ken moesten wor­den, maar die ook een fees­te­lijk tin­tje had. Er waren twee jubi­la­ris­sen die in het zon­ne­tje gezet wer­den en tot ere­lid gemaakt zijn. Zij zijn om en nabij al 40 jaar lid van TDvenlo en heb­ben van ons bestuur een schit­te­rend speld­je gekre­gen en een bier­pak­ket. Gefeliciteerd heren! 

Als laat­ste deze week nog een goe­de afloop voor de spa­ce: ondanks dat afge­lo­pen don­der­dag­avond een wolk­breuk de bin­nen­stad van Venlo blank had gezet, is TDvenlo com­pleet droog geble­ven! Helaas heb­ben de boven­bu­ren, bibli­o­theek Venlo, wel wat water­scha­de opge­lo­pen door een lek­kend dak, maar die scha­de is geluk­kig te over­zien. Wel reden voor de direc­tri­ce om nog eens aan te geven dat de bieb aan ver­nieu­wing toe is en in deze toe­komst­plan­nen zit ook nog steeds een ruim­te voor en samen­wer­king met TDvenlo in het verschiet.