Kiek nog eine kier um

Nu de feest­da­gen weer ach­ter de rug zijn en het nieu­we jaar zijn intre­de heeft gedaan, is het tijd voor een nieu­we start. Zeker voor TDvenlo, nu alle spul­len van­uit het Ald Weishoès over­ge­bracht zijn naar de bibli­o­theek en de inrich­ting van de nieu­we ruim­tes al aar­dig vorm begint te krij­gen. Voordat we daar meer over ver­tel­len, wil­len we ech­ter nog één keer terugblikken.

Kiek nog eine kier um… Hald mich leef in gedach­te. Zo luidt een bekend vas­te­la­o­ve­sleed­je. Wij kij­ken terug naar decen­nia lief en leed in het Ald Weishoès. Als eni­ge van de oor­spron­ke­lij­ke clubs heb­ben wij de tand des tijds doorstaan.

Wij heb­ben al die jaren met veel ple­zier onze acti­vi­tei­ten gehou­den in het Weishoès. Via deze weg wil­len wij ieder­een die ons in al die jaren Ald Weishoès een warm hart heeft toe­ge­dra­gen en ervoor gezorgd heeft dat wij hier prach­ti­ge tij­den kon­den bele­ven dan ook nog eens ont­zet­tend bedanken!

Het Ald Weishoès
Nog één blik op het Ald Weishoès, met ach­ter het zol­der­raam onze lichtbak.

De laat­ste foto’s uit het Ald Weishoès heb­ben we natuur­lijk in een album verzameld:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.