Kamperen bij Hackzone

Erik en Jelle heb­ben eind juli een week­end­je zit­ten hac­ken en gekam­peerd bij Hackzone. Hier een klei­ne impres­sie van dit weekend. 

Aangeland bij Hackzone

Hackzone is een veld voor hac­kers bin­nen het veel gro­te­re Campzone. Campzone vormt al jaren een feno­meen onder gamers bin­nen Nederland. Het groot­ste kam­peer en game event in de zomer wat wel 11 dagen duurt. Het vindt plaats van 26 Juli t/m 5 augus­tus aan de rand van Veghel. Oftewel 2 week­en­den en een week lek­ker in de bui­ten­lucht gamen

De plat­te­grond van Campzone met Hackzone aan de linkerkant.

Sinds vorig jaar is er een apart veld voor hac­kers toe­ge­voegd. Met 3D prin­ters, elek­tri­sche skel­ters, dro­nes, lasersnij­ders, een pixel­flood en nog meer acti­vi­tei­ten. Dit jaar waren er een geli­mi­teerd aan­tal gespon­sor­de kaar­ten beschik­baar voor elke hac­ker­spa­ce voor een week­end of mid­week.
Erik en mij (Jelle) leek het ons wel leuk om er een week­end tus­sen­uit te gaan, te kam­pe­ren en lek­ker te gaan knutselen. 

We zijn geïnstalleerd

We ble­ven op Hackzone van vrij­dag­mid­dag de 26e t/m maan­dag­och­tend de 29e. Op het veld had­den we elk onze tent opge­zet en nog een lui­fel tegen de zon. Dat was op vrij­dag wel nodig. De tem­pe­ra­tuur tik­te die dag weer de 39 gra­den aan. Het duur­de ook even voor­dat alles op z’n plek stond. Als hac­kers gaan kam­pe­ren, dan nemen ze ook alles mee. Elektronica hob­by kit, lap­top, licht­jes, Club Mate en vol­doen­de te eten. Die vrij­dag heb­ben we lek­ker zelf gekookt en gekletst met de buren aan de over­kant van Pixelbar.

Een gela­ser­de vis op triplex.

Hacken in het weekend

De zater­dag begon heel vroeg met regen en onweer rond 05:00u in de och­tend. Het regen­de zo erg dat het grond­zeil van m’n tent eer­der op een water­bed leek. Gelukkig heb­ben we de mees­te spul­len droog weten te hou­den. Vooral lap­tops en elek­tro­ni­ca kun­nen niet goed tegen water. Deze onweers­bui had wel als voor­deel dat de rest van het week­end de tem­pe­ra­tuur een stuk aan­ge­na­mer bleef. De rest van het week­end heb­ben we eigen­lijk alleen lek­ker weer gehad. Voornamelijk wat lich­te bewol­king, af en toe een bui of onweer en voor de rest werd het niet spannend. 

We zijn er klaar voor. 

Zo aan het ein­de van de och­tend pak­ten we onze spul­len om te gaan hac­ken. In de gro­te rond koe­pel ston­den wat 3D prin­ters, een lasersnij­der en tafels waar we met onze pro­ject­jes aan de slag kon­den. Deze pro­ject­jes had­den we zelf mee­ge­no­men. Erik werkt aan ons pro­ject voor het Weekend van de Wetenschap. Hoe dit er uit ziet word bin­nen­kort nog bekend. Ik zelf ging ver­der met de LED-cube. Deze had nog een paar uit­brei­din­gen nodig. Met een extra pot­me­ter en druk-knop erbij kan je nog leu­ke­re din­gen mee doen. 

Nu met de extra inputs. 

Gedurende de dagen kwa­men er ook nog bezoe­kers van ande­re hac­ker­spa­ces uit het land langs. Vooral Hackalot en Tkkrlab waren goed ver­te­gen­woor­digt. Het was ook leuk om deze men­sen weer te spreken. 

Onze tafel en bezoek uit Twente.

Op de zon­dag gin­gen we ver­der met knut­se­len aan onze ver­trouw­de tafel. Erik ging aan de slag met Arduino en een LED-matrix. Hier kwa­men al snel mooie kleu­ren­pa­tro­nen uit, Ikzelf begon met een STM32 bord­je en Rust. Uiteindelijk hoop ik hier dan ook zelf wat voor te kun­nen pro­gram­me­ren, al zal dat nog even duren. Het is me wel gelukt om het demo-pro­gram­ma wat in het bord­je zat, te over­schrij­ven. Dus eigen­lijk doet het bord­je nu niks meer. Operatie geslaagd. 

Vertrek

Daar we alleen week­end­kaar­ten had­den moesten we op maan­dag­och­tend alweer in gaan pak­ken. Gelukkig bleef het droog en scheen de zon. 

Operatie stof­wolk.

De activiteiten

Op Campzone en Hackzone valt vol­doen­de te doen. Bij Campzone pro­be­ren ze men­sen voor­al de tent uit te lok­ken. Bij Hackzone wil­len ze graag dat men­sen zelf aan het hac­ken slaan. Hieronder een klei­ne opsom­ming van de activiteiten. 

Gamen

Het voor­naams­te doel bij Campzone blijft toch gamen in je tent. Daar was het groot­ste gedeel­te van het ter­rein ook op inge­steld. Er waren vol­doen­de mul­ti­play­er wed­strij­den geor­ga­ni­seerd. Of voor de kids een Pokemon Go event. Overdag was het een druk­ste van jewel­ste op de cam­ping maar later op de avond werd het heel rus­tig. Dan kon ieder­een rus­tig door­spe­len tot in de vroe­ge ochtend. 

De boog­tent op de ach­ter­grond bevat 20 meter aan game PC’s.

Hardware Hacking Workshop

Er was een work­shop over het hac­ken van hard­wa­re. Hoe kom je er ach­ter wat een appa­raat doet als er alleen een stek­ker aan zit maar geen dis­play. Dat werd heel net­jes uitgelegd. 

Bingo

Bij Campzone werd er op de zater­dag­avond na de Cosplay een gro­te bin­go gehou­den met tal van com­pu­ter game prij­zen. Zeer ver­ma­ke­lijk om weer eens te doen.

(Low-Tech) Cosplay

Bij Campzone een belang­rijk onder­deel. Je ver­kle­den als een favo­riet com­pu­ter­held. Hier waren 2 vari­an­ten van. Op de zater­dag­avond kwa­men de die-hard cos­play­ers. Die heb­ben al weken er op zit­ten om een mooi cos­tuum te maken met bij­be­ho­ren­de act. Zie hier­on­der de winnares. 

Bij de low-tech cos­play was het de kunst om iets moois te maken met zo wei­nig moge­lijk mid­de­len. Dus alleen met kar­ton, tape, vilt­stif­ten en een hoop cre­a­ti­vi­teit moet je er iets moois van maken. 

Claptrap in de voor­be­rei­ding bij de Low-tech cosplay. 

Badge upgrade workshop

Een fes­ti­val met hac­kers blijft niet com­pleet zon­der 1337 elec­tro­ni­sche bad­ge. Voor Campzone waren 600 bad­ges gemaakt met daar­op 256 RGB LED’s en natuur­lijk een ESP32. Ook deze bad­ge kon­den men­sen uit­brei­den met een klei­ne add-on. Deze moest je dan gedu­ren­de de week wel zelf solderen. 

De hack­zo­ne camp badge

De foto’s

Hier zijn nog alle foto’s van het weekend. 

Tot slot

We von­den het een super week­end. Zeker voor her­ha­ling vat­baar. Daar dit de 2e edi­tie van Hackzone was, zie ik dit onder­deel van Campzone nog wel groei­en. Daarom wil ik ook de orga­ni­sa­tie heel erg bedan­ken voor de uit­no­di­ging. Met namen Tom Clement die het alle­maal goed gere­geld had.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.