Afgelasting activiteiten vanwege Coronavirus

Zoals bekend zijn op don­der­dag 12–3‑2020 door het kabi­net aan­vul­len­de maat­re­ge­len afge­kon­digd om de ver­de­re ver­sprei­ding van het Coronavirus in te dam­men. Wij heb­ben over deze situ­a­tie over­leg gevoerd met onze huis­ves­ti­gings­part­ner, de Openbare Bibliotheek Venlo. 

HELAAS ZIJN WIJ GENOODZAAKT ALLE ACTIVITEITEN TE STAKEN TOT EN MET DINSDAG 31 MAART 2020.

Hoewel wij tij­dens onze club­avon­den op de woens­dag- en vrij­dag­avon­den min­der dan 100 bezoe­kers ont­van­gen, wil­len wij niet het risi­co lopen dat door het hou­den van bij­een­kom­sten een moge­lij­ke besmet­tings­haard zou kun­nen ont­staan. Wij hopen hier­voor op ieders begrip.

Vooralsnog zul­len de vol­gen­de acti­vi­tei­ten daar­om NIET doorgaan:

  • Clubavond vrij­dag 13–3‑2020
  • Clubavond woens­dag 18–3‑2020
  • Clubavond vrij­dag 20–3‑2020
  • Clubavond woens­dag 25–3‑2020
  • Clubavond vrij­dag 30–3‑2020
  • Open dag zater­dag 28–3‑2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.