Lezingen tijdens Weekend van de Wetenschap

Tijdens het Weekend van de Wetenschap biedt TDvenlo naast de regu­lie­re open dag een pro­gram­ma van drie lezin­gen aan in de Podiumzaal van de Openbare Bibliotheek Venlo. Het pro­gram­ma vind je hier­on­der. Hoewel de toe­gang gra­tis is, vra­gen we in ver­band met de zaal­ca­pa­ci­teit toch om je aan te mel­den via de aan­meld­links op deze pagina. 

Brenno de Winter: Privacyvriendelijke soft­wa­re voor Nederland zater­dag 1–10 van 15–16 uur
De tech­no­lo­gie die is ont­wik­keld rond Corona wordt vaak kri­tisch gevolgd. Juist die hou­ding helpt bij het maken van goe­de, vei­li­ge en voor­al pri­va­cy­vrien­de­lij­ke soft­wa­re. In Nederland werd alles op alles gezet om juist com­pro­mis­loos rond pri­va­cy en bevei­li­ging in het ont­wik­ke­len van soft­wa­re te staan en voor­al met een gemeen­schap te wer­ken. Tijdens het insi­de ver­haal rond de bouw van deze tech­niek hoor je niet alleen hoe dit vorm kreeg in Nederland, maar ook wel­ke vra­gen je kunt stel­len om gege­vens van men­sen echt goed te bescher­men.

Over Brenno:
Brenno de Winter (1971) is een bevlo­gen expert op het gebied van infor­ma­tie­be­vei­li­ging, pri­va­cy en ICT. Op vijf­ja­ri­ge leef­tijd schreef een eer­ste com­pu­ter­pro­gram­ma. Al vroeg ont­dek­te hij de zwak­he­den aan tech­no­lo­gie en kwam in con­tact met de hac­kersce­ne. Hij pro­gram­meer­de, werk­te aan kwa­li­teits­sys­te­men en voor­al infor­ma­tie­be­vei­li­ging en pri­va­cy­be­scher­ming.

Hij is als veel­ge­vraagd expert actief lezin­gen, ont­wik­ke­len van les­stof en simu­la­ties, geven van trai­nin­gen, het onder­steu­nen van orga­ni­sa­ties, het doen van (soms zeer com­plex) onder­zoek en het schrij­ven van boe­ken. Brenno de Winter heeft meer dan 2.000 data­lek­ken onder­zocht en schreef onder ande­re boe­ken als Digitale Stormvloed, De Rode Hack, Privacy in het Informatietijdperk, Bescherming tegen cyber­cri­me, Open Kaart en Linux in de Praktijk. Zijn meest recen­te boek is de ‘Survivalgids voor de Digitale Jungle’. — https://dewinter.com/over-ons/

Aanmelden: https://bibliotheekvenlo.op-shop.nl/808/weekend-van-de-wetenschap-lezing-privacyvriendelijke-software-voor-nederland-door-brenno-de-winter/01–10-2022

Erik Dekkers: Wat is een sterk wacht­woord? zater­dag 1–10 van 13–14 uur
Na een kor­te blik in de geschie­de­nis neemt Erik jul­lie mee naar het moder­ne com­pu­ter­tijd­perk, waar­in wacht­woor­den op dui­zend-en-een plaat­sen terug­ko­men. Maar hoe maak je een goed wacht­woord? Door te kij­ken hoe een cyber­cri­mi­neel denkt en werkt, kun­nen wij leren hoe we hem te slim af zijn!

Over Erik:
Erik Dekkers (1968) is zoals hij het zelf zegt een ‘zij-instro­mer’ in de hac­kers­we­reld. Van huis uit geschoold als elek­tro­tech­ni­cus en werk­zaam als pane­len­bou­wer, heeft hij in de wereld van elek­tro­ni­ca en ‘cyber’ een hob­by gevon­den waar hij zich als een vis in het water voelt. Via hac­ker­spa­ce TDvenlo heeft hij de hac­kers­we­reld leren ken­nen en waar­de­ren, en is hij er meer en meer in gaan par­ti­ci­pe­ren. Inmiddels is hij dan ook trots lid van de cybe­ron­der­zoeks­raad en voor­zit­ter van Hackerspace TDvenlo.

Aanmelden: https://bibliotheekvenlo.op-shop.nl/798/weekend-van-de-wetenschap-lezing-wat-is-een-sterk-wachtwoord-door-erik-dekkers/01–10-2022

Erik Dekkers: Phishing zon­dag 2–10 van 13–14 uur
Phishing komt vaker voor dan je denkt en je werkt er boven­dien ook vaker aan mee dan je denkt! Wat is het? Waar is men zoal op uit? En hoe­veel kwaad kan het? En in hoe­ver­re is het legaal? Aan de hand van deze vra­gen en enke­le voor­beel­den neemt Erik Dekkers je mee door de wereld van phis­hing en geeft hij je hand­rei­kin­gen hoe je je erte­gen kunt wape­nen en hoe je voor­komt dat je slacht­of­fer wordt van kwaad­aar­di­ge phis­hing­ac­ties.

Over Erik:
Erik Dekkers (1968) is zoals hij het zelf zegt een ‘zij-instro­mer’ in de hac­kers­we­reld. Van huis uit geschoold als elek­tro­tech­ni­cus en werk­zaam als pane­len­bou­wer, heeft hij in de wereld van elek­tro­ni­ca en ‘cyber’ een hob­by gevon­den waar hij zich als een vis in het water voelt. Via hac­ker­spa­ce TDvenlo heeft hij de hac­kers­we­reld leren ken­nen en waar­de­ren, en is hij er meer en meer in gaan par­ti­ci­pe­ren. Inmiddels is hij dan ook trots lid van de cybe­ron­der­zoeks­raad en voor­zit­ter van Hackerspace TDvenlo.

Aanmelden: https://bibliotheekvenlo.op-shop.nl/801/weekend-van-de-wetenschap-lezing-hoe-werkt-phishing-en-wat-kan-ik-ertegen-doen-door-erik-dekkers/02–10-2022

WvdW logo
Weekend van de Wetenschap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.