TDvenlo op HackerHotel 2024

Net als in voor­gaan­de jaren zijn weer 8 enthou­si­as­te leden van TDvenlo rich­ting Garderen getrok­ken om een heel week­end inte­res­san­te lezin­gen te bezoe­ken, work­shops te doen, idee­ën uit te wis­se­len met ande­re hac­kers uit bin­nen- en bui­ten­land en dit weer in het fan­tas­tisch ver­zorg­de Westcord Hotel De Veluwe. We waren dit jaar met ruim 350 man in totaal!

Klein ‘min­punt­je’ von­den we wel dat er geen reke­ning was gehou­den met het feit dat dit ook Vastelaovesweekend was en dat wij en ande­re vier­ders dus moesten kie­zen tus­sen HackerHotel en Vastelaovend. Bij de ope­ning op vrij­dag heeft onze voor­zit­ter dat op ludie­ke wij­ze aan de orga­ni­sa­tor Dimitri Modderman met­een dui­de­lijk gemaakt en hem een Venloos speld­je opge­prikt, zodat hij de rest van het week­end dit niet zou vergeten! 

Vrijdag was dit jaar voor het eerst de eer­ste dag dat er al talks en work­shops gege­ven wer­den, dus het was zaak om op ons op tijd in het hotel aan te mel­den dat al om 13.37 open­de. Bij bin­nen­komst uiter­aard weer het pols­band­je, regels van het hotel/de huis­jes, een mooie bad­ge met puz­zels erin van het Badgeteam en wat goodies in ont­vangst geno­men, waar­na Marc zich snel spoed­de naar de eer­ste work­shop: Intro Demoscene and work­shop TIC-80. Hier heeft hij de begin­se­len geleerd van het pro­gram­me­ren van de retro look and feel uit de jaren ’80 en ’90 met behulp van moder­ne pro­gram­meer­ta­len zoals Lua, Python en JavaScript.

Erik was er al eer­der en had alvast wat spul­len klaar­ge­zet in de Hack Village. Verder heeft hij nog ande­ren met ver­schil­len­de zaken gehol­pen. In de loop van de dag en in de rest van het week­end werd de Hack Village steeds meer aan­ge­kleed en ver­sche­nen er meer en meer leu­ke, mooie en kleur­rij­ke pro­jec­ten bij de ver­schil­len­de hac­ker­spa­ces en ande­re deelnemers.

Met een druk pro­gram­ma voor de boeg heb­ben we allen eerst van een goed ver­zorgd ont­bijt geno­ten. Vervolgens moesten we keu­zes gaan maken, want het aan­bod aan talks en work­shops was dus­da­nig groot dat helaas niet alles gevolgd kon wor­den. Gelukkig wer­den er, waar moge­lijk en toe­ge­staan, veel talks opge­no­men, waar­van onder aan dit ver­slag een link is toe­ge­voegd. Ze zijn zeker de moei­te waard om (terug) te kijken.

De talks vari­eer­den veel qua onder­werp: van zeer seri­eus en actu­eel zoals de oor­log in Oekraïne, grens­over­schrij­dend gedrag, het heb­ben van een burn-out en natuur­lijk de voort­du­ren­de cyber­cri­mi­na­li­teit, als ook wat luch­ti­ger onder­wer­pen zoals het leren stu­ren van je dro­men en elek­tri­sche slo­ten for­ce­ren met ket­chup en lasers. 

Tussendoor zijn natuur­lijk de nodi­ge drank­jes en maal­tij­den genut­tigd en som­mi­gen van ons had­den zowaar tijd om her en der een work­shop te vol­gen. Er waren weer hele leu­ke acti­vi­tei­ten geor­ga­ni­seerd die helaas ook niet alle­maal gedaan kon­den wor­den. Jelle heeft zich in ieder geval de begin­se­len van het muziek mixen eigen gemaakt en Andrea ging natuur­lijk op de cre­a­tie­ve toer met UV Tape Art. Angela heeft dit jaar een ande­re cur­sus lock­pic­king gevolgd en ook leren vuurspuwen! 

Later op de avond was er ook nog tijd voor ander ver­tier: de Pubquiz! Uiteraard was deze weer uit­mun­tend in elkaar gezet door Christel & co. De onder­wer­pen van de vra­gen waren weer zeer uit­da­gend en uit­een­lo­pend, met veel ‘aha’ en ‘o jaaa’ momen­ten erin. Gelukkig ein­dig­de ons team niet onder­aan en had­den we het met een 14e plek niet onver­dien­ste­lijk gedaan. De gro­te scha­len gespon­sor­de bit­ter­bal­len maak­ten het niet halen van de top tien nog een beet­je goed. De whis­ky­proe­ve­rij trou­wens ook!

Zondag had Erik zijn eigen talk over het ‘hac­ken’ van zijn eigen lijf door het onder­gaan van een gastric bypass. Een inzich­te­lij­ke lezing waar­door dui­de­lijk werd dat soms het aan­pas­sen van het eet­pa­troon en lij­nen niet genoeg is om tot een gezond gewicht te komen en er dus een ingreep nodig is. Na nog ver­schil­len­de talks gevolgd te heb­ben was het om 17:30 helaas alweer tijd om HackerHotel 2024 af te slui­ten. We kun­nen terug­kij­ken op weder­om een geslaag­de edi­tie wel­ke gewel­dig in elkaar is gezet door Dimitri Modderman en zijn team en kij­ken uit naar vol­gend jaar HackerHotel 2025!

Opening HackerHotel, talks en afslui­ting terug­kij­ken? Dat kan HIER

Een kort item van het NOS Journaal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.