Het begin van een nieuwe jeugdgroep…

Na een suc­ces­vol­le deel­na­me aan Venlo Verenigt op zon­dag 17 sep­tem­ber 2017 zijn wij medio okto­ber gestart met een nieu­we jeugd­groep. Een vijf­tal jeug­di­ge bezoe­kers is inmid­dels enthou­si­ast aan het sol­de­ren gesla­gen, en doet zo de brood­no­di­ge erva­ring op om op kor­te ter­mijn daad­wer­ke­lijk aan elek­tro­ni­sche scha­ke­lin­gen te knut­se­len. Ook pro­gram­me­ren (van bij­voor­beeld Arduino micro­con­trol­lers) zal zeker nog aan bod komen.

Van ouds­her heeft TDvenlo altijd belang gehecht aan het faci­li­te­ren van een jeugd­groep in de leef­tijd van 9 tot 15 jaar. Door de jeugd op deze leef­tijd reeds ken­nis te laten maken met de moge­lijk­he­den van tech­niek, raakt zij veel­al enthou­si­ast en niet zel­den heeft dat geleid tot een keu­ze voor een pro­fes­si­o­ne­le car­ri­è­re in de techniek.

Het spreekt voor zich dat wij erg blij zijn met deze ont­wik­ke­ling. Wij hopen dat de hui­di­ge groep nog lan­ge tijd enthou­si­ast bij ons komt hob­by­en en dat er zich nog meer gïn­te­res­seer­den mel­den. Er is nog plek voor uitbreiding!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.