Planning seizoen 2018–2019 bekend

Het nieu­we sei­zo­en is op 24 augus­tus weer van start gega­an. Inmiddels is ook de jaar­plan­ning voor dit sei­zo­en bekend. Als vanouds is deze op onze web­site te vin­den onder het kop­je agen­da.

Zoals gebrui­kel­i­jk is deze agen­da niet in beton gego­ten, er kun­nen in de loop van het sei­zo­en nog wijzi­gin­gen plaats­vin­den. Zeker met het oog op een ver­hui­zing zou er een en ander kun­nen veran­de­ren. Enkele data zijn daarom nog onder voor­be­houd. Ook kun­nen er natu­ur­li­jk nog toe­koms­ti­ge eve­nemen­ten en excur­sies toe­ge­vo­egd wor­den.

Reeds beken­de bijzon­der­he­den:
— De seni­ora­von­den op de woens­da­gen zijn onder voor­be­houd opge­no­men in de jaar­plan­ning, omdat deze alle­en plaats­vin­den bij vold­o­en­de aan­mel­din­gen vooraf.
— Tijdens de oprich­t­ings­ver­gadering op vrij­dag 28–9 waar we onze sta­tus als vereni­ging wil­len for­ma­li­se­ren, wor­dt er GEEN regu­lie­re TD avond gehou­den.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.