Planning seizoen 2018–2019 bekend

Het nieu­we sei­zoen is op 24 augus­tus weer van start gegaan. Inmiddels is ook de jaar­plan­ning voor dit sei­zoen bekend. Als van­ouds is deze op onze web­si­te te vin­den onder het kop­je agen­da.

Zoals gebrui­ke­lijk is deze agen­da niet in beton gego­ten, er kun­nen in de loop van het sei­zoen nog wij­zi­gin­gen plaats­vin­den. Zeker met het oog op een ver­hui­zing zou er een en ander kun­nen ver­an­de­ren. Enkele data zijn daar­om nog onder voor­be­houd. Ook kun­nen er natuur­lijk nog toe­kom­sti­ge eve­ne­men­ten en excur­sies toe­ge­voegd worden.

Reeds beken­de bijzonderheden:
— De seni­o­r­avon­den op de woens­da­gen zijn onder voor­be­houd opge­no­men in de jaar­plan­ning, omdat deze alleen plaats­vin­den bij vol­doen­de aan­mel­din­gen vooraf.
— Tijdens de oprich­tings­ver­ga­de­ring op vrij­dag 28–9 waar we onze sta­tus als ver­e­ni­ging wil­len for­ma­li­se­ren, wordt er GEEN regu­lie­re TD avond gehouden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.