Geslaagd Weekend van de Wetenschap

Afgelopen wee­kend heeft TDvenlo voor het eerst deel­ge­no­men aan het Weekend van de Wetenschap. En dat mogen we gerust een groot suc­ces noemen!

Niet alle­en heb­ben we vele bezo­ekers uit de omge­ving van Venlo mogen ontvan­gen, ook mensen van ver­der weg wis­ten ons te vin­den… We heb­ben zelfs bezoek uit Den Helder (ca 256 km bij ons van­da­an) over de vlo­er gehad! Ook enke­le ‘collega’s’ van de hacker­spaces Ackspace (Heerlen) en Hack42 (Arnhem) heb­ben ons weten te vin­den.

Gedurende deze dagen heb­ben we diver­se demons­tra­ties laten zien van pro­jec­ten waar onze leden zich zoal mee bezig hou­den. Van licht­ef­fec­ten tot inter­net of things toepas­sin­gen en van robo­ti­ca tot retro­ga­ming, een zeer geva­rie­erd aan­bod van activit­ei­ten pas­se­er­de de revue.

Graag wil­len we iedere­en die ons bezocht heeft via deze weg nog eens har­te­li­jk bedan­ken voor de inter­es­se in ons en onze activit­ei­ten!

Spanning aanwezig bij deze demo voor #WvdW
Spanning was zeker aan­we­zig bij deze demo’s voor #WvdW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.