Over Hackerspace TDvenlo

Hackerspace TDvenlo is een club voor jong en oud die graag met elec­tro­ni­ca, mecha­ni­ca en soft­wa­re hob­bi­ën. De TD heeft zijn oor­sprong uit de jaren 70 waar we ons voor­na­me­lijk op jeugd en tech­niek gericht heb­ben. De mees­te oud-leden heb­ben het nog steeds over de “Technische Club” uit het Ald Weishoes. Sinds begin 2019 zijn we ver­huisd naar de kel­der van de Bibliotheek te Venlo. 

De laat­ste jaren zijn er wereld­wijd Hackerspaces ont­staan waar ook vol­was­se­nen aan de slag kun­nen. Sinds 2014 zijn we ook als hac­ker­spa­ce ver­der gegaan. Dus vol­was­se­nen zijn ook van har­te wel­kom om bij TDvenlo met tech­niek aan de slag te gaan.

Het nieu­we hard­wa­re hok

Elke woens­dag­avond is er opkomst voor de seni­o­ren (16+) van­af 19.30 uur. Vrijdagavond is tra­di­tie­ge­trouw van 19.30 tot 21.00 uur het domein van onze jeugd­le­den. Volwassen leden kun­nen aan­slui­tend door­gaan tot het ein­de van de avond. 

Als je een keer­tje langs wilt komen neem dan con­tact op via E‑mail met: info@tdvenlo.nl

Lidmaatschap:
TDvenlo is een ver­e­ni­ging en kent diver­se lid­maat­schaps­vor­men. Tijdens een intro­duc­tie­be­zoek ver­tel­len we hier graag meer over. Momenteel ken­nen wij de vol­gen­de lid­maat­schaps­vor­men:
- Jeugdlid (tot 16 jaar): €7,50 per maand
- Actief vol­was­sen lid: €15 per maand
- Passief vol­was­sen lid (begun­sti­ger): €24 per jaar
Voor stu­den­ten bie­den wij een kor­ting op het actief lid­maat­schap, op ver­toon van een gel­di­ge inschrij­ving bij een onderwijsinstelling.

Meer infor­ma­tie:

Adres: Begijnengang 2, 5911 JL Venlo
Telefoon: 06 5578 63 99
Web: http://tdvenlo.nl
E‑mail: info@tdvenlo.nl
Hackerspaces.org: https://wiki.hackerspaces.org/TDvenlo
Twitter: @TDvenlo
Mastodon: https://hsnl.social/@TDvenlo
Facebook: http://www.fb.com/TDvenlo

GPS coo­r­di­na­ten: lat:51.36940 lon:6.16998 (OpenStreet map)
Spaceapi: https://spaceapi.tdvenlo.nl/spaceapi.json
Heatmap van ope­nings­tij­den: https://spaceapi.vanheusden.com/show.php?id=TDvenlo

Kamer van Koophandel: 74253549
Bankrekening: NL93 ABNA 0842 0601 54

Privacyverklaring (PDF)

One thought on “Over Hackerspace TDvenlo”

  1. Ben een paar weken gele­den met m’n zoon­tje komen kij­ken en bele­ven wat er alle­maal bij de TDVenlo zoals gebeurd. Hartstikke mooi wat jul­lie doen. Ook leuk voor kin­de­ren om met tech­niek ken­nis te maken en er een hob­by uit te halen. Blijf voor­al door­gaan :-). Ik kom zeker nog eens terug naar jul­lie zol­der.… Marco

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Hackerspace TDvenlo