Blinking LEDs

Jarenlang maak­te elk TD-lid na de basa­le solde­eroefe­nin­gen als eers­te scha­ke­ling een knip­per­licht met twee LEDs die om en om oplich­ten. Nog steeds is deze scha­ke­ling een mooi begin om het sol­de­ren van elek­tro­ni­cacom­po­nen­ten onder de knie te kri­jgen.

Om het de begin­nen­de elek­tro­ni­ca­hob­by­ist niet meteen te moei­li­jk te maken, kan de scha­ke­ling op spi­jkers gerea­li­se­erd wor­den. Het elek­tri­sche sche­ma wor­dt geprint of nage­te­kend, en op een plank­je gelegd. Op elk knoopp­unt wor­dt een mes­sing spi­jker door het papier in het plank­je ges­la­gen. De spi­jkers wor­den ver­vol­gens voor­ver­tind, en daar­na begint het ech­te opbou­wen van de scha­ke­ling. Draadverbindingen en com­po­nen­ten wor­den op de juis­te wij­ze en op de juis­te plek aan de spi­jkers gesolde­erd. Na con­tro­le op juis­te mon­ta­ge en afwe­zig­heid van korts­lui­t­in­gen kan er een bat­terij of lab­vo­e­ding aan­ges­lo­ten wor­den: Voor het eerst zelf een stuk­je elek­tro­ni­ca gebouwd!

Voor de gevor­der­de solde­er­der is het natu­ur­li­jk ook mogeli­jk de scha­ke­ling op gaat­je­sprint te bou­wen.

Knipperend LED circuit
Knipperend LED cir­cuit