Blinking LEDs

Jarenlang maak­te elk TD-lid na de basa­le sol­deer­oe­fe­nin­gen als eer­ste scha­ke­ling een knip­per­licht met twee LEDs die om en om oplich­ten. Nog steeds is deze scha­ke­ling een mooi begin om het sol­de­ren van elek­tro­ni­ca­com­po­nen­ten onder de knie te krijgen.

Om het de begin­nen­de elek­tro­ni­ca­hob­by­ist niet met­een te moei­lijk te maken, kan de scha­ke­ling op spij­kers gere­a­li­seerd wor­den. Het elek­tri­sche sche­ma wordt geprint of nage­te­kend, en op een plank­je gelegd. Op elk knoop­punt wordt een mes­sing spij­ker door het papier in het plank­je gesla­gen. De spij­kers wor­den ver­vol­gens voor­ver­tind, en daar­na begint het ech­te opbou­wen van de scha­ke­ling. Draadverbindingen en com­po­nen­ten wor­den op de juis­te wij­ze en op de juis­te plek aan de spij­kers gesol­deerd. Na con­tro­le op juis­te mon­ta­ge en afwe­zig­heid van kort­slui­tin­gen kan er een bat­te­rij of lab­voe­ding aan­ge­slo­ten wor­den: Voor het eerst zelf een stuk­je elek­tro­ni­ca gebouwd!

Voor de gevor­der­de sol­deer­der is het natuur­lijk ook moge­lijk de scha­ke­ling op gaat­jes­print te bouwen.

Knipperend LED circuit
Knipperend LED circuit

Hackerspace TDvenlo