Historie

Gevestigd in het monu­men­ta­le Ald Weishoes te Venlo, is TDvenlo een tech­ni­sche club die al een rijke his­to­rie heeft opge­bouwd. In welk jaar het pre­ci­es is begon­nen, is niet bekend, maar er zijn al zeker meer dan 35 jaar lang mensen in geor­ga­ni­se­erd ver­band met tech­niek aan het hob­by­en op deze loca­tie.

Al sinds de jaren ’50 van de 20e eeuw is het Ald Weishoes hét cen­trum voor jeugd- en jon­ge­ren­werk in de bin­nen­stad van Venlo. Historisch gelie­erd aan de Sint Martinusparochie, wer­den er aller­lei activit­ei­ten voor de katho­lie­ke jeugd geor­ga­ni­se­erd. Van schaak­club tot rep­tie­len­hou­ders­vereni­ging en van glas-in-lood maken tot jeugddis­co.

Ald Weishoes
Het Ald Weishoes te Venlo

Om deze activit­ei­ten mede mogeli­jk te maken, waren er ook vri­jwil­lig­ers nodig die een Technische Dienst beman­den. Deze dienst had natu­ur­li­jk zo nu en dan wat nieu­we aan­was nodig. Zo onts­tond in de jaren ’70 een Technische Club, waar de jeugd ken­nis kon maken met de tech­niek, en eigen­li­jk spe­len­der­wijs de Technische Dienst in rol­de. Naarmate de tijd vor­der­de, pro­fes­sio­na­li­se­er­de het beheer van het Ald Weishoes en ging de Technische Dienst van vri­jwil­lig­ers naar dit beheer over, de club bleef ech­ter bes­ta­an.

In de begin­ja­ren werd er bin­nen de club voo­ral met radio­bui­zen geknut­seld, later deden ook hier de tran­sis­to­ren en ICs hun intre­de. Ook ver­schoof de focus van radio’s en vers­ter­kers lang­zaa­ma­an rich­t­ing tele­vi­sie en video­re­cor­ders. Begin jaren ’90 deed de com­pu­ter zijn intre­de. Het begon met afge­dank­te Commodore 64 en Amiga’s. Al snel volg­de ook een pc, waarop met een vari­ant van Unix en later Linux gewerkt kon wor­den. Zwaarder geschut (let­ter­li­jk) waren de SUN 2 ser­ver en work­sta­tions. Langzaamaan werd de com­pu­ter meer en meer geme­en­go­ed, wat resul­te­er­de in een spe­ci­fie­ke com­pu­ter­ruim­te, waar met diver­se pcs en SUNs een divers net­werk in de lucht wor­dt gehou­den, en aller­lei mogeli­jk­he­den tot hob­by­en met soft- en hard­ware gebo­den wor­den.

Eind 2013 zat de lei­ding van deze club eens te filoso­fe­ren hoe de toe­komst van de club eruit zou moe­ten zien. Na een bezoek aan de hacker­space MADspace in Eindhoven onts­tond meer en meer het idee om te trans­for­me­ren tot hacker­space, om zo weer hele­maal kla­ar te zijn voor de 21e eeuw.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.