Historie

Ontstaan in het monu­men­ta­le Ald Weishoes te Venlo, is TDvenlo een tech­ni­sche club die al een rij­ke his­to­rie heeft opge­bouwd. In welk jaar het pre­cies is begon­nen, is niet bekend, maar er zijn al zeker meer dan 40 jaar lang men­sen in geor­ga­ni­seerd ver­band met tech­niek aan het hob­by­en in Venlo.

Sinds de jaren ’50 van de 20e eeuw was het Ald Weishoes hét cen­trum voor jeugd- en jon­ge­ren­werk in de bin­nen­stad van Venlo. Historisch geli­eerd aan de Sint Martinusparochie, wer­den er aller­lei acti­vi­tei­ten voor de katho­lie­ke jeugd geor­ga­ni­seerd. Van schaak­club tot rep­tie­len­hou­ders­ver­e­ni­ging en van glas-in-lood maken tot jeugddisco.

Ald Weishoes
Het Ald Weishoes te Venlo

Om deze acti­vi­tei­ten mede moge­lijk te maken, waren er ook vrij­wil­li­gers nodig die een Technische Dienst beman­den. Deze dienst had natuur­lijk zo nu en dan wat nieu­we aan­was nodig. Zo ont­stond in de jaren ’70 een Technische Club, waar de jeugd ken­nis kon maken met de tech­niek, en eigen­lijk spe­len­der­wijs de Technische Dienst in rol­de. Naarmate de tijd vor­der­de, pro­fes­si­o­na­li­seer­de het beheer van het Ald Weishoes en ging de Technische Dienst van vrij­wil­li­gers naar dit beheer over, de club bleef ech­ter bestaan.

In de begin­ja­ren werd er bin­nen de club voor­al met radio­bui­zen geknut­seld, later deden ook hier de tran­sis­to­ren en ICs hun intre­de. Ook ver­schoof de focus van radio’s en ver­ster­kers lang­zaam­aan rich­ting tele­vi­sie en video­re­cor­ders. Begin jaren ’90 deed de com­pu­ter zijn intre­de. Het begon met afge­dank­te Commodore 64 en Amiga’s. Al snel volg­de ook een pc, waar­op met een vari­ant van Unix en later Linux gewerkt kon wor­den. Zwaarder geschut (let­ter­lijk) waren de SUN 2 ser­ver en work­sta­ti­ons. Langzaamaan werd de com­pu­ter meer en meer gemeen­goed, wat resul­teer­de in een spe­ci­fie­ke com­pu­ter­ruim­te, waar met diver­se pcs en SUNs een divers net­werk in de lucht werd gehou­den, en aller­lei moge­lijk­he­den tot hob­by­en met soft- en hard­wa­re gebo­den werden.

Eind 2013 zat de lei­ding van deze club eens te filo­so­fe­ren hoe de toe­komst van de club eruit zou moe­ten zien. Na een bezoek aan de hac­ker­spa­ce MADspace in Eindhoven ont­stond meer en meer het idee om te trans­for­me­ren tot hac­ker­spa­ce, om zo weer hele­maal klaar te zijn voor de 21e eeuw.

Medio 2018 kwam het nieuws dat het Ald Weishoes ging slui­ten per 31-12-2018. In eer­ste instan­tie kwam dat aan als een schok, maar al snel bleek het ook een uit­ge­le­zen kans om enke­le for­se stap­pen voor­uit te zet­ten. Uiteraard moest er dan wel een alter­na­tie­ve ruim­te gevon­den wor­den. Na een lan­ge zoek­tocht zijn we daar­voor uit­ge­ko­men bij de Stadsbibliotheek Venlo, alwaar we twee rui­me zalen in de kel­der kon­den betrekken.

Parallel aan de ver­hui­zing naar de bibli­o­theek werd ook het tra­ject opge­start om tot de offi­ci­ë­le oprich­ting van de ver­e­ni­ging Hackerspace TDvenlo te komen. In het voor­jaar van 2019 waren zowel de ver­hui­zing als het oprich­ten van de ver­e­ni­ging met suc­ces afge­rond. Op 29 maart 2019 zijn we dan ook offi­ci­eel geo­pend op onze loca­tie in de kel­der van de bibliotheek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Hackerspace TDvenlo