Arduino programmeren

Voor iedere­en die een klein beet­je elek­tro­ni­ca­ken­nis heeft opge­da­an en ook wat pro­gram­mee­rer­va­rign heeft, biedt het Arduino micro­con­trol­ler­bord een plat­form om deze twee werel­den te com­bi­ne­ren en te expe­ri­men­te­ren met het rea­li­se­ren van func­ties in hard- of soft­ware.

De voorbeeldcode om een LED te laten knipperen met behulp van een Arduino
De voor­beeld­code om een LED te laten knip­pe­ren met behulp van een Arduino

De knip­pe­ren­de LEDjes van het Blinking LEDs pro­ject bli­jken bij­vo­or­beeld ine­ens veel min­der los­se onderde­len te ver­ei­sen en veel meer ver­schil­len­de patro­nen te kun­nen maken, door een deel van het cir­cuit niet in hard­ware maar in soft­ware te maken. En dat met slechts een klei­ne aan­pas­sing van de boven­s­ta­an­de met de Arduinosoftware mee­gele­ver­de voor­beeld­code die 1 LED laat knip­pe­ren.