Weekend van de Wetenschap

In het wee­kend van zater­dag 6 en zon­dag 7 okto­ber vin­dt door heel Nederland weer het Weekend van de Wetenschap plaats. In 2018 neemt TDvenlo hier voor het eerst ook deel aan; we hou­den twee dagen op rij een open dag! Beide dagen sta­an onze deu­ren van 11.00 tot 17.00 open voor iedere­en.

Wil jij aan de slag met elek­tro­ni­ca, mecha­ni­ca of soft­ware? Dan ben je bij Hackerspace TDvenlo op de juis­te plek. Of je nu een abso­lu­te begin­ner bent, of een ech­te pro­fes­sio­nal. Van het beschei­den aan­pas­sen van bes­ta­an­de appa­ra­tuur tot het com­pleet ‘from scratch’ ont­wer­pen en bou­wen van je eigen pro­jec­ten.

Maak tij­dens de open dag ken­nis met de activit­ei­ten, zoals sol­de­ren of pro­gramme­ren. Leer hard­ware­plat­forms als Arduino of NodeMCU ken­nen door naar voor­beeld­pro­jec­ten van onze leden te kijken. Ontdek open source soft­ware als alter­na­tief voor dure soft­ware­li­cen­ties. Of kom gewoon een pot­je ouderwets retro­ga­men.

Maak kennis met TDvenlo
Maak ken­nis met TDvenlo

Retrocomputing @TDvenlo

Na een down­ti­me van meer­de­re jaren, is vana­vond een poging geda­an onze oude Sun4 ser­ver ‘Emmit’ weer eens te boo­ten. En zowaar, zelfs na een jaren­lan­ge ‘win­ters­laap’ wist dit oude, trou­we bee­st­je weer gewoon tot leven te komen. Oude tij­den her­le­ven bij TDvenlo!

Bootscreen
Hoera! Emmit boot!
serverrack
Het ser­ver­rack. In het mid­den hangt Emmit, onze Sun4.
harddisks
Oerdegelijke hard­disks…

Het had wat voe­ten in de aar­de om de moder­ne ter­mi­nal in Ubuntu 16.04 zo ver te kri­jgen dat er begri­j­pe­li­jke com­mu­ni­ca­tie met de Sun mogeli­jk was, maar zoals de foto toont, is het toch gelukt! Ook de oude hard­disks kwa­men net­jes op, en ble­ken nog data te bevat­ten van ver­schil­len­de (oud-)leden. Degelijk spul, die oude dis­ken van elk cir­ca 60 kg scho­on aan de haak.

Helaas was dit waar­schi­jn­li­jk voor­lo­pig ook de laats­te keer dat Emmit geboot was, iemand heeft name­li­jk het file­sys­te­em ver­gijsd… Een late­re datum instel­len dan de laats­te boot­up is niet han­dig, en cor­rum­peert het file­sy­te­em. Totdat iemand zich her­in­nert hoe deze machi­ne in sin­gle-user-mode kan boo­ten, zal er dus weer een win­ters­laap zijn.….….….……

Planning seizoen 2018–2019 bekend

Het nieu­we sei­zo­en is op 24 augus­tus weer van start gega­an. Inmiddels is ook de jaar­plan­ning voor dit sei­zo­en bekend. Als vanouds is deze op onze web­site te vin­den onder het kop­je agen­da.

Zoals gebrui­kel­i­jk is deze agen­da niet in beton gego­ten, er kun­nen in de loop van het sei­zo­en nog wijzi­gin­gen plaats­vin­den. Zeker met het oog op een ver­hui­zing zou er een en ander kun­nen veran­de­ren. Enkele data zijn daarom nog onder voor­be­houd. Ook kun­nen er natu­ur­li­jk nog toe­koms­ti­ge eve­nemen­ten en excur­sies toe­ge­vo­egd wor­den.

Reeds beken­de bijzon­der­he­den:
— De seni­ora­von­den op de woens­da­gen zijn onder voor­be­houd opge­no­men in de jaar­plan­ning, omdat deze alle­en plaats­vin­den bij vold­o­en­de aan­mel­din­gen vooraf.
— Tijdens de oprich­t­ings­ver­gadering op vrij­dag 28–9 waar we onze sta­tus als vereni­ging wil­len for­ma­li­se­ren, wor­dt er GEEN regu­lie­re TD avond gehou­den.

Nieuw: senioravond

Vanaf sep­tem­ber 2018 gaat TDvenlo bij vold­o­en­de belang­stel­ling weke­li­jks ook op woens­da­ga­vond open. De woens­da­ga­vond zal ech­ter exclu­sief voor senior­le­den zijn. De opkomst van de jeug­dgro­ep bli­jft zoals gebrui­kel­i­jk op de vrij­da­ga­vond van 19.30 tot 21.00 uur.

Met de open­stel­ling op woens­da­ga­vond hopen wij alle­re­erst de senior­le­den die jeugd­le­den bege­lei­den de gele­gen­heid te geven om een vol­l­e­di­ge avond aan eigen pro­jec­ten te kun­nen besteden. Zo kan er zowel meer aan­dacht geschon­ken wor­den aan de bege­lei­ding van onze jeug­dgro­ep, en is er voor onze senior­le­den meer gele­gen­heid om te komen hob­by­en. Tevens ver­wach­ten wij dat dit een bete­re sprei­ding van de druk­te ople­vert.

Om op woens­da­ga­vond open te gaan, is er ech­ter wel een mini­mum opkomst nodig. Derhalve ver­lan­gen wij voor elke woens­da­ga­vond aan­mel­ding vooraf, via een bericht­je per e-mail, whats­app of FB-mes­sen­ger. Bij drie of meer aan­mel­din­gen zal op de betref­fen­de woens­dag de space geo­pend wor­den.

Logo
Logo

Vanaf 24–8 weer open!

De zomerva­kan­tie zit er bij­na op. Over een week, op vrij­dag 24 augus­tus, begint er dus weer een nieuw sei­zo­en voor TDvenlo. Voorlopig nog gewoon op de vertrouw­de zol­der in het Ald Weishoes.

Wij hopen jul­lie van­af vol­gen­de week dan ook weer iede­re vrij­da­ga­vond van­af 19.30 uur te mogen begroeten.

Game-avond voor de zomervakantie

Afgelopen vrij­dag was de laats­te jeug­dop­komst voor de zomerva­kan­tie. Tijd om leuk com­pu­ter­spel­let­jes te spe­len met z’n allen.

Jelle en Erik had­den vrij­da­g­mid­dag alle PC’s uit­ge­rust met open source spel­len voor de jeugd. Nexuiz, Battle Tanks, Koules, Frozen Bubble en Chromium-BSU. Van sin­gle play­er, via met 3 man aan een toe­tsen­bord tot mul­ti­play­er. Iedereen kon van alles doen en wis­se­len. We begon­nen met de wat een­vou­di­ge­re spel­let­jes, heb­ben een keer gewis­seld en het laats­te uur speel­den we met z’n allen de FPS Nexuis in death­match modus. Voor dege­nen die min­der wil­den schie­ten en meer wil­de bou­wen, had­den we ook nog OpenTTD op de plank lig­gen. Het ging zelfs zo lek­ker met spe­len dat we maar zijn door­ge­ga­an tot half 10.

 

Op het laatst heb­ben we ook nog foto’s gema­akt met de 360 gra­den came­ra.

Iedereen heeft zeer geno­ten van deze avond.

De opkomst voor de jeugd begint weer op 24 augus­tus.

Wil je op een regen­ach­ti­ge dag ver­der spe­len dan waren dit de spel­let­jes die we gespeeld heb­ben:

Nexuiz http://www.alientrap.com/games/nexuiz/
OpenTTD https://www.openttd.org/en/
Battle Tanks https://sourceforge.net/projects/btanks/files/btanks/
Koules http://tig.wikia.com/wiki/Koules
Frozen Bubble https://en.wikipedia.org/wiki/Frozen_Bubble
Chromium-BSU http://chromium-bsu.sourceforge.net/

Deze spel­let­jes kun je onder Linux allemaal uit de repo­sito­ry instal­le­ren. Onder Windows kost het iets meer moei­te.

Zomervakantie

De vakan­tie staat weer voor de deur, en dat bete­kent dat we er even een paar weken tus­sen­uit gaan. Op vrij­dag 6 juli 2018 vin­dt de laats­te club­avond van het sei­zo­en 2017 — 2018 plaats. Voor een pas­sen­de sei­zo­en­safs­lui­t­ing zal gezorgd wor­den.

Op vrij­dag 24 augus­tus ver­wach­ten we iedere­en weer terug voor een fris­se start in het sei­zo­en 2018 -2019!

Wij wen­sen iedere­en een hele fij­ne vakan­tie.