UPDATE m.b.t. gevolgen coronavirus

Het coro­na­vi­rus COVID-19 waart nog steeds door het land. Hoewel het kabi­nets­be­leid om de effec­ten van het virus in te dam­men nog weke­lijks aan ver­an­de­rin­gen onder­he­vig is, is de kans groot dat we gedu­ren­de lan­ge­re tijd de deu­ren dicht zul­len moe­ten houden.

DAAROM ZIJN WIJ HELAAS GENOODZAAKT DE STAKING VAN ACTIVITEITEN TE VERLENGEN TOT NADER BERICHT.

Als alter­na­tief hou­den we voor onze leden onli­ne mee­tings op woens­dag- (vol­was­se­nen) en vrij­dag­avon­den (alle leden). Meer uit­leg over dit “digi­ta­le club­huis” staat op onze wiki.

Ook moe­di­gen we onze leden aan gebruik te maken van onze wiki (https://tdvenlo.nl/wiki/doku.php), om zo elkaar onder meer op de hoog­te te hou­den van even­tu­e­le pro­jec­ten waar thuis aan gewerkt wordt. Ook heb­ben we daar onder Resources aller­lei mate­ri­aal ver­za­meld om gedu­ren­de deze dagen thuis mee aan de slag te kun­nen. Dit vari­eert van e‑books tot onli­ne les­ma­te­ri­aal op aller­lei niveaus en van blogs tot videos. 

Afgelasting activiteiten vanwege Coronavirus

Zoals bekend zijn op don­der­dag 12–3‑2020 door het kabi­net aan­vul­len­de maat­re­ge­len afge­kon­digd om de ver­de­re ver­sprei­ding van het Coronavirus in te dam­men. Wij heb­ben over deze situ­a­tie over­leg gevoerd met onze huis­ves­ti­gings­part­ner, de Openbare Bibliotheek Venlo. 

HELAAS ZIJN WIJ GENOODZAAKT ALLE ACTIVITEITEN TE STAKEN TOT EN MET DINSDAG 31 MAART 2020.

Hoewel wij tij­dens onze club­avon­den op de woens­dag- en vrij­dag­avon­den min­der dan 100 bezoe­kers ont­van­gen, wil­len wij niet het risi­co lopen dat door het hou­den van bij­een­kom­sten een moge­lij­ke besmet­tings­haard zou kun­nen ont­staan. Wij hopen hier­voor op ieders begrip.

Vooralsnog zul­len de vol­gen­de acti­vi­tei­ten daar­om NIET doorgaan:

 • Clubavond vrij­dag 13–3‑2020
 • Clubavond woens­dag 18–3‑2020
 • Clubavond vrij­dag 20–3‑2020
 • Clubavond woens­dag 25–3‑2020
 • Clubavond vrij­dag 30–3‑2020
 • Open dag zater­dag 28–3‑2020

HH2020: Luxueus hacken in een hotel

Ook dit jaar heeft TDvenlo weer acte de pre­sen­ce gege­ven bij HackerHotel, het luxe hac­ker­seve­ne­ment in een hotel op de Veluwe. Van vrij­dag 14 tot en met zon­dag 16 febru­a­ri heb­ben zeven TD’ers zich weer over­ge­ge­ven aan een acht­baan­rit vol lezin­gen, work­shops, ont­span­ning en ont­moe­tin­gen met mede­hac­kers uit bin­nen- én buitenland.

Jubileumeditie

Dit jaar is HackerHotel voor de vijf­de keer geor­ga­ni­seerd, en daar­om is er extra uit­ge­pakt. Zo heeft elke deel­ne­mer dit jaar niet alleen een fan­tas­ti­sche bad­ge met inge­bouw­de adven­tu­re-game ont­van­gen, maar ook een spe­ci­a­le gegra­veer­de her­den­kings­munt. Ook is er nóg beter voor de inwen­di­ge mens gezorgd, met naast het diner­buf­fet op zater­dag­avond en de ont­bijt­buf­fet­ten op zater­dag- en zon­dag­och­tend ook nog twee voor­tref­fe­lij­ke lun­ches op zater­dag en zondag. 

Om deze jubi­le­u­me­di­tie extra luis­ter bij te zet­ten, heb­ben wij als Hackerspace TDvenlo een geschenk aan­ge­bo­den aan orga­ni­sa­tor Dimitri Modderman. Een heu­se spa­ce sta­te voor het HackerHotel, inclu­sief tij­de­lij­ke ver­mel­ding op de kaart op hackerspaces.nl. Deze gift werd zeer dank­baar in ont­vangst geno­men, en HackerHotel 2020 is zowel geo­pend als geslo­ten met een sym­bo­li­sche scha­kel­han­de­ling van deze spa­ce state. 

Space state schakelaar
Space sta­te scha­ke­laar voor HackerHotel
hackerspaces.nl with HackerHotel
HackerHotel ver­meld op hackerspaces.nl

Challenges van badge en munt

Zoals gezegd bevat de bad­ge dit jaar een uit­da­gend puz­ze­l­avon­tuur. Maar dat is nog niet alles, ook de her­den­kings­munt is het begin van een zeer uit­da­gen­de puz­zel­tocht. Laten we begin­nen bij de bad­ge. Geheel in het the­ma “Egypte” uit­ge­voerd, is de bad­ge een waar kunst­werk. Geïnspireerd door de godin Bastet is een elek­tro­nisch amu­let gecre­ëerd dat diver­se gehei­men prijs te geven heeft. Maar liefst zes ver­schil­len­de puz­zel­spel­len moe­ten uit­ge­speeld wor­den het­zij met de bad­ge los, het­zij met de bad­ge ver­bon­den aan een com­pu­ter of met de bad­ge ver­bon­den aan ande­re bad­ges. Wie alle zes de spel­len suc­ces­vol uit­speelt, zal het gezicht van de bad­ge uit­ein­de­lijk groen zien oplichten. 

Maar als­of dat nog niet genoeg is, is de mys­te­ri­eu­ze tekst die op de ach­ter­zij­de van de her­den­kings­munt gegra­veerd is ook weer het begin van een puz­zel­tocht… Wie “uggcf://unpxreubgry.ay/vaqrk.cuc/challenge/” suc­ces­vol ont­cij­fert, komt terecht in een reeks in moei­lijk­heids­graad oplo­pen­de puz­zels, die een beroep doen op zoek­ver­mo­gen, alge­me­ne ken­nis, speur­neu­ze­rij in het hotel, muzi­ka­li­teit en nog veel meer vaardigheden. 

Tot slot had ook Hoofdsponsor Guardian 360 weer een eigen chal­len­ge. Meer dan genoeg te puz­ze­len dus!

HH2020 Badge
De voor­kant van de badge
HackerHotel 2020 coin
Met laser gegra­veer­de her­den­kings­munt voor de 5e edi­tie van HackerHotel

Lezingen

Ook dit jaar zijn er weer ont­zet­tend veel lezin­gen gege­ven op HackerHotel. Met name op zater­dag­mid­dag zat het pro­gram­ma bom­vol, met wel drie paral­lel­le tracks. 

Enkele hoog­te­pun­ten uit het aan­bod van de vrij­dag waren: “Hacking in the eig­ties” door Walter Belgers, “Fails from the tren­ches” door Edwin van Andel, en “Why soft­wa­re sucks” door Brenno de Winter.

Op zater­dag waren er onder meer lezin­gen over Wireshark door Sake Blok, Hack_right door Floor Janssen en Yoanne Spoormans van de poli­tie, “A stran­ger insi­de your net­work – who’s next?” door Mischa Geelen, “Antivla or GTFO” door Bugblue en Anne-Jan, Freedom Internet door Anco Scholte ter Horst en “Gone In 60 Seconds – All your files are ENCRYPTED!!!” over ransom­wa­re aan­val­len, een zeer actu­eel probleem. 

Ook zon­dag was er een geva­ri­eerd aan­bod aan lezin­gen, met onder­wer­pen als kof­fie, quan­tum­com­pu­ters, lock­pic­king voor slo­ten met een mas­ter­key sys­teem (inclu­sief live demon­stra­tie) en een talk van de AIVD over “Side-chan­nel ana­ly­sis and fault-injec­ti­on” met behulp van ‘Chipwhisperer’.

Bovendien heeft ons lid Andrea zon­dag­mid­dag ondanks de lood­zwa­re con­cur­ren­tie van het Badge.Team (die paral­lel inge­roos­terd waren) een prach­ti­ge lezing gege­ven over haar kuns­t­rou­te naar Santiago en haar plan­nen voor een toe­kom­sti­ge kunstroute. 

Veel van deze lezin­gen zijn opge­no­men en zul­len ver­spreid over de komen­de weken onli­ne komen. Via YouTube kun je dan nog eens rus­tig terug­kij­ken. Waar moge­lijk heb­ben we hier­bo­ven de links alvast toegevoegd. 

Workshops

Zoals gebrui­ke­lijk is er paral­lel aan de lezin­gen ‘s och­tends en ‘s mid­dags een zeer divers aan­bod aan work­shops gege­ven. Een wil­le­keu­ri­ge greep uit de onder­wer­pen: FPGA, Blij met bleek, las­sen, STM32 pro­gram­me­ren, hard­wa­re hac­ken voor begin­ners en nog veel meer.

Aangezien veel van onze leden voor­al graag hard­wa­re­pro­ject­jes doen, zal het niet echt ver­ba­zen dat de op hard­wa­re gerich­te work­shops “Hardware Hacken” en “STM32 for Arduino Users” bij onze dele­ga­tie erg in de smaak vie­len. Op zater­dag heeft Jelle de work­shop over hard­wa­re hac­ken gevolgd. Op zon­dag­och­tend heb­ben Marc en Jelle zich op de STM32 gestort. Beide work­shops heb­ben inte­res­san­te nieu­we inzich­ten opge­le­verd en zijn een inspi­ra­tie geweest om toe­kom­sti­ge pro­jec­ten in onze spa­ce mee te starten. 

De dames in ons gezel­schap heb­ben dui­de­lijk voor de meer cre­a­tie­ve work­shops geko­zen. Zo is voor Andrea de lang­ge­koes­ter­de wens om te leren las­sen in ver­vul­ling gegaan. Ze is er zo enthou­si­ast over, dat we deze tech­niek vast nog terug gaan zien in toe­kom­sti­ge kunst­werk van haar hand. Angela heeft meer de aan­slui­ting gezocht bij haar ach­ter­grond in het edel­sme­den. Zij heeft deel­ge­no­men aan de work­shop sie­ra­den gie­ten met kunst­hars. Het resul­taat is een ket­ting met een flit­sen­de meerkleurenLED in een gego­ten behuizing.

Gelast werkstuk
Andrea heeft met suc­ces deel­ge­no­men aan de work­shop lassen

Community

Naast lezin­gen, work­shops en chal­len­ges biedt HackerHotel nauur­lijk ook de gele­gen­heid om (on)georganiseerd te ont­span­nen, hob­by­en en bij te pra­ten met mede­hac­kers uit binen- en bui­ten­land. Daartoe is in één van de con­fe­ren­tie­za­len een hob­by­ruim­te inge­richt. Ook is er een grand café. 

In de hob­by­ruim­te heeft TDvenlo ook een tafel inge­richt. Naast een vol­le­di­ge sol­deer­werk­plek heb­ben we enke­le pro­jec­ten opge­steld, waar­on­der de gro­te zenuw­pi­raal. Een feest der her­ken­ning dat zorg­de voor rede­lijk wat aan­loop gedu­ren­de het week­end. In deze ruim­te was ver­der nog plek voor diver­se knut­sel­plek­ken van ande­re hac­ker­spa­ces, een tafel vol retro­com­pu­ters, een tafel voor eer­ste hulp bij bad­ge­pro­ble­men en een gewel­dig badgemuseum.

Het grand café is gedu­ren­de het eve­ne­ment de plek om even bin­nen te lopen voor een drank­je en een praat­je. Dit jaar is er in het café ook veel­vul­dig gebruik gemaakt van de moge­lijk­heid om bad­ges met elkaar te laten sek… ehm “pra­ten”. Twee bad­ges kun­nen aan elkaar ver­bon­den wor­den door een kabel­tje in de geluids­uit­gang van elke bad­ge te ste­ken. Als je met elk van de vier ver­schilln­de ver­sies van de bad­ge een ver­bin­ding hebt gehad, ben je weer een stap ver­der in het oplos­sen van de challenge. 

Zaterdagavond heb­ben Boekenwuurm (Hackalot Eindhoven en Sebastius (Revspace Voorburg) in het grand café weer hun befaam­de pub­quiz gehou­den. Met dank aan de feed­back van 2019 was er dit jaar geluk­kig géén ron­de over My Little Pony. Desalniettemin waren er vol­doen­de las­ti­ge vra­gen, van het her­ken­nen van types LED tot inte­ri­eurs van hac­ker­spa­ces en van vra­gen over Egypte tot namen van robots. Gelukkig zijn we niet als laat­ste geëindigd…

Een stuk beter heb­ben de TD’ers het ervan­af­ge­bracht tij­dens de com­pu­ter­quiz op vrij­dag­avond. Deze quiz was opge­zet door Walter Belgers, die eer­der een lezing had gehou­den over hac­ken in de jaren tach­tig. Een res­pec­ta­be­le der­de plaats is een resul­taat waar TDvenlo zich niet voor hoeft te schamen. 

TDvenlo in de hobbyruimte
TDvenlo in de hobbyruimte
Zenuwspiraal
Onze zenuw­spi­raal was een publieks­trek­ker in de hobbyruimte
Gråhaj meets blåhaj
Onze gråhaj samen met een blåhaj in de hobbyruimte
Hacken in de bungalow
Hacken in de bungalow

Meer foto’s van dit gewel­di­ge week­end kun je in ons foto­al­bum bekij­ken: https://tdvenlo.nl/index.php/nggallery/fotoalbum/HackerHotel-2020?page_id=297.

Vastelaovend

Hallo, hal­lo, ut is weer (haos) Vastelaovend! En det bela­of weer enne joek­si­ge tiëd!

A.s. vrij­dag 21 febru­a­ri zijn wij gewoon geo­pend, zij het in car­na­vals­sfe­ren. Oftewel, wij nodi­gen al onze leden van har­te uit om ver­kleed naar TDvenlo te komen. 

Ook na de Vastelaovend is ieder­een van har­te wel­kom in onze spa­ce. Wij hou­den dus géén carnavalsvakantie!

Vastelaovend same!

Kerstvakantie

Het ein­de van het jaar is alweer in zicht, en dat bete­kent dat er weer de nodi­ge feest­da­gen aan­ko­men. Tijdens Kerstmis en Nieuwjaar zul­len wij daar­om even vakan­tie gaan vieren. 

Vanwege de feest­da­gen is Hackerspace TDvenlo geslo­ten in week 52 en week 1. Wij zijn dicht van 23-12-2019 t/m 5–1‑2020. Graag zien wij ieder­een weer terug in het nieu­we jaar. Voor onze jeugd­le­den zal de eer­ste club­avond van 2020 plaats­vin­den op vrij­dag 10–1‑2020.

Wij wen­sen ieder­een hele fij­ne kerst­da­gen en een gezond en geluk­kig 2020!

De boom staat in de hac­ker­spa­ce, halleluja!

Ondertussen in de space

De afge­lo­pen weken heb­ben we weer aan aller­lei leu­ke pro­jec­ten gewerkt. Tijd om er weer een paar uit te lich­ten dus!

Een greep uit wat ons de afge­lo­pen tijd zoal bezig hield:

Leren programmeren
Leren pro­gram­me­ren
Blinking LED met een ESP32
Fijn sol­deer­werk voor een kunstproject
Met ana­lo­ge elek­tro­ni­ca een motor aansturen
Aansturen van ventilatoren
Factorio: Al spe­len­de de logis­tiek van een pro­duc­tie­pro­ces doorgronden

En niet te ver­ge­ten de SpaceMatrix die onze spa­ce van­af deze week siert! Dit bord geeft van alle Nederlandse Hackerspaces weer of ze geo­pend zijn. 

Hack42 is open…
Pixelbar niet
Wij zijn zelf ook open!
En de tech­niek erachter…

Terugblik Weekend van de Wetenschap

Zaterdag 5 okto­ber en zon­dag 6 okto­ber heb­ben wij deel­ge­no­men aan het Weekend van de Wetenschap. We kun­nen terug­blik­ken op een zeer suc­ces­vol weekend. 

Het pro­to­ty­pe van het zelf­stu­ren­de autootje

Zaterdag heb­ben we in samen­wer­king met de Bibliotheek Venlo een work­shop gehou­den. Maar liefst 24 enthou­si­as­te kin­de­ren en een boel al even enthou­si­as­te ouders heb­ben zich gestort op het bou­wen van een zelf­stu­ren­de auto. Een zeer geslaag­de acti­vi­teit, getui­ge de vele zeer posi­tie­ve reac­ties.
Wie zelf nog een rij­baan voor de auto wil uit­prin­ten, of meer infor­ma­tie over het tot­stand­ko­men van het pro­ject wil, kan een kijk­je nemen op onze wiki.

Daarnaast heb­ben we op zater­dag en zon­dag een open huis gehou­den in onze spa­ce in de kel­der van de bibli­o­theek. Over de dagen ver­spreid heb­ben we behoor­lijk wat aan­loop gehad, en ook hier kre­gen we vele enthou­si­as­te reacties.

Klaar om bezoek te ontvangen

Bovendien is op zater­dag ook onze loka­le omroep, Omroep Venlo, bij ons op bezoek geweest. Zij heb­ben een mooie repor­ta­ge gemaakt, die op maan­dag 7 okto­ber op tele­vi­sie is uit­ge­zon­den. Deze repor­ta­ge is ook terug te vin­den op hun web­si­te.

Nieuw in de bar

Sinds 4 okto­ber is het assor­ti­ment van onze bar uit­ge­breid. Naast Club-Mate, Fritz Kola, Coca-cola (regu­lier en zero), sinas, water en ice-tea is er voort­aan ook Sprite ver­krijg­baar in onze bar. 

Voor de enke­ling die deze fris­drank nog niet kent: Het is een fris­drank met lemon-lime smaak, vol­gens de fabri­kant: “de per­fec­te dorst­les­sen­de fris­drank zon­der sui­ker en calo­rie­ën”. Proost!

Sprite

Programma Weekend van de Wetenschap

Op zater­dag 5 en zon­dag 6 okto­ber zijn onze deu­ren geo­pend in het kader van het Weekend van de Wetenschap. Tijdens de open dag laten we graag zien wie wij zijn, wat wij zoal doen en wat jij bij ons zou kun­nen komen doen!

Op zater­dag 5 okto­ber orga­ni­se­ren wij samen met onze huis­ves­tings­part­ner de Openbare Bibliotheek Venlo een work­shop “bouw je eigen zelf­stu­ren­de auto”, spe­ci­aal voor de jeugd van 8–12 jaar. Materiaalkosten zijn slechts 3 euro, en er zijn nog plaat­sen beschik­baar! Aanmelden kan via de Bibliotheek.

Op zater­dag 5 en zon­dag 6 okto­ber hou­den we in onze spa­ce in de kel­der van de Bibliotheek open huis. We zijn bei­de dagen open voor het publiek van 11.00 tot 16.00 uur. Enkele demon­stra­ties / acti­vi­tei­ten die die dagen zeker niet zul­len ont­bre­ken zijn:

 • Demo 3d-prin­ter
 • Lasershow
 • Demo zelf ont­wor­pen elektronica
 • Demo Eggbot: de robot die eie­ren beschildert
 • Lichteffecten maken met een LED-cube
 • Videobeelden ver­to­nen op een oscilloscope
 • Retro-gaming
Laserprojector
Infinity LED-cube
3d-prin­ter
Onze deu­ren zijn geo­pend… Zien we jou ook op 5 en/of 6 oktober?

Hackerspace TDvenlo