Heropening in stappen

Na ruim een half jaar dicht te zijn geweest, heb­ben we de eer­ste stap­pen op weg naar her­o­pe­ning van onze spa­ce gezet. 

Als eer­ste werd het voor onze jeugd­groep weer moge­lijk om de spa­ce te bezoe­ken, van­af vrij­dag 21 mei. Samen met een beperkt aan­tal bege­lei­ders zijn ze weer zeer enthou­si­ast van start gegaan.

Vanaf woens­dag 9 juni zijn we ook weer geo­pend voor onze vol­was­sen leden. Zij komen voor­als­nog op de woens­dag­avond en op vrij­dag pas na 21.00 uur, als onze jeugd­le­den naar huis zijn. 

Bezoek door niet-leden is voor­als­nog alleen moge­lijk op afspraak. Hiervoor zal in over­leg een pas­send moment wor­den gezocht om druk­te in de spa­ce te voorkomen.

Geen zomerstop

Omdat we ruim een half jaar dicht zijn geweest, zal dit jaar net als in 2020 geen zomer­stop gehou­den wor­den. Gedurende de zomer­va­kan­tie blij­ven de ope­nings­tij­den voor onze leden zoals deze bekend waren: jeugd­le­den op vrij­dag van 19.30 tot 21.00 uur en vol­was­sen leden op woens­dag van­af 19.30 uur en op vrij­dag van­af 21.10 uur. Niet-leden kun­nen een afspraak maken om eens langs te komen, juist in de zomer­va­kan­tie is hier ruim­te voor. 

Ons bord licht weer op, we zijn weer (deels) open!
Eindelijk weer (deels) open!

Kerstwens

Het zeer bewo­gen jaar 2020 zit er weer bij­na op. Hoewel de kerst­da­gen er waar­schijn­lijk anders uit gaan zien dan gebrui­ke­lijk, wen­sen wij ieder­een toch hele fij­ne kerst­da­gen en boven­al een gezond en goed 2021!

Met dank aan Erik voor het lasersnij­den van dit prach­ti­ge orna­ment en Andrea voor het maken van de compositie!

Ondertussen in de space

Sinds 5 juni 2020 is onze spa­ce weer open voor leden. Hoewel alles nog wel vol­gens het tij­de­lij­ke abnor­maal ver­loopt, zijn er toch weer aller­lei pro­jec­ten opge­pakt en gerealiseerd. 

Een greep uit wat ons de afge­lo­pen tijd zoal bezig hield:

We heb­ben een tafel geper­so­na­li­seerd voor Klup77
De Campzone 2020 bad­ges zijn gearriveerd!
We heb­ben een REVbank in gebruik genomen
Onze elek­tra-instal­la­tie krijgt een aan­tal nood­za­ke­lij­ke upgrades
Ook in de com­pu­ter­ruim­te wordt deze instal­la­tie geüpgrade
Er wordt een LEDcube gebouwd
Van gam­me­le rek­jes naar soli­de glas­pla­ten, de koel­kast oogt net­ter en er past iets meer in
Het sol­de­ren van een USB‑C con­nec­tor is nog niet zo triviaal…
Maar het resul­taat mag er zijn
De nieu­we 2D-prin­ter is gearriveerd
De spa­ce­map heeft een mooie plek gekregen
Er wordt aan een mys­te­ri­eus pro­ject gewerkt…
Een mooie behui­zing voor de space-state
En als uit­smij­ter, nou ja uit­smij­ter, LASERKOEKIES! Omnomnom!

In 2020 geen zomersluiting

In tegen­stel­ling tot voor­gaan­de jaren, zal TDvenlo dit jaar géén zomer­stop hou­den. Gedurende de school­va­kan­tie blijft onze jeugd­groep gewoon wel­kom op de vrij­dag­avon­den en gaan ook de bij­een­kom­sten voor vol­was­se­nen alle­maal door. 

Dit besluit is geno­men omdat we al behoor­lijk wat bij­een­kom­sten heb­ben gemist door de slui­ting wegens Covid-19. Ook ver­wach­ten we dat de mees­te leden dit jaar niet (ver) op vakan­tie gaan. 

Vakantie
Vakantie! (foto: pixellaphoto)

Op naar het tijdelijke abnormaal

Het tij­de­lij­ke abnor­maal”. “De ander­hal­ve­me­ter­spa­ce”. “Coronaproof”. Hoe je het ook noemt, het coro­na­vi­rus is voor­lo­pig nog niet ver­sla­gen, en dus zul­len we maat­re­ge­len moe­ten tref­fen als we weer open wil­len. Hier wer­ken we dan ook hard aan. 

Een greep uit de maat­re­ge­len: auto­ma­ti­sche dis­pen­sers voor zeep en des­in­fec­te­ren­de hand­gel, hand­schoe­nen, loop­lij­nen, spat­scher­men van Akarton, min­der stoe­len, meer ver­sprei­de werk­plek­ken, enz. 

Preview:

Plaatsen van spatschermen
Looplijnen op de vloer en des­in­fec­tie­dis­pen­ser bij de entree
Instructies en loop­lij­nen in de bar
Afgeschermde com­pu­ter­werk­plek­ken

Ondertussen NIET in de space

Met eni­ge regel­maat geven we onder de noe­mer “onder­tus­sen in de spa­ce” een over­zicht­je van waar onze leden zoal mee bezig zijn. In deze tij­den van “soci­al dis­tan­cing” om het coro­na­vi­rus te ver­slaan, gebeurt er ech­ter niets in de spa­ce. Maar dat weer­houdt ons er natuur­lijk NIET van om met onze hob­by bezig te zijn…

Daarom pre­sen­te­ren we dit keer een “onder­tus­sen NIET in de spa­ce”. Want we blij­ven met elkaar in con­tact via het “digi­ta­le club­huis” en doen thuis ‘gewoon’ nog aller­lei projecten. 

Het “digi­ta­le club­huis” wordt goed bezocht
Live uit­leg over vei­li­ge wacht­woor­den met behulp van het mate­ri­aal van Hack in the Class in ons “digi­ta­le club­huis” voor onze jeugdleden
3D-geprin­te raketjes
Ordenen van de onder­de­len­ver­za­me­ling thuis. LET OP: prin­ten op schil­der­sta­pe geeft af…
Vogelhuis voor seri­eu­ze vogels (a.k.a. natuur­lij­ke ongediertebestrijders)
Heated print­bed voor een zelf­bouw 3D-printer
Work in pro­gress: com­plex hout­werk voor een sim­pe­le lijst…
Post. Leesvoer voor leden
Huisvlijt gemaakt met de Eggbot

Sneak pre­view van een nieuw (tech­nisch) kunstproject:

En voor de brood­no­di­ge ont­span­ning was er een onli­ne bier­proe­ve­rij bij Klup77

Throwback Thursday: Open Dag

Zaterdag 28 maart 2020 zou er bij TDvenlo eigen­lijk weer een open dag plaats heb­ben gevon­den in het kader van International Open Hackerspace Day. Helaas heeft de afge­las­ting van acti­vi­tei­ten in ver­band met het coro­na­vi­rus roet in het eten gegooid. 

Daarom blik­ken we op deze don­der­dag iets ver­der terug. In 2018 heb­ben we voor het laatst op onze oude stek in het Ald Weishoes de deu­ren open gezet in het kader van de International Open Hackerspace Day. Graag delen we de foto’s van die dag nog een keer:

Infinity cube IOHD 2018
Infinity cube IOHD 2018

UPDATE m.b.t. gevolgen coronavirus

Het coro­na­vi­rus COVID-19 waart nog steeds door het land. Hoewel het kabi­nets­be­leid om de effec­ten van het virus in te dam­men nog weke­lijks aan ver­an­de­rin­gen onder­he­vig is, is de kans groot dat we gedu­ren­de lan­ge­re tijd de deu­ren dicht zul­len moe­ten houden.

DAAROM ZIJN WIJ HELAAS GENOODZAAKT DE STAKING VAN ACTIVITEITEN TE VERLENGEN TOT NADER BERICHT.

Als alter­na­tief hou­den we voor onze leden onli­ne mee­tings op woens­dag- (vol­was­se­nen) en vrij­dag­avon­den (alle leden). Meer uit­leg over dit “digi­ta­le club­huis” staat op onze wiki.

Ook moe­di­gen we onze leden aan gebruik te maken van onze wiki (https://tdvenlo.nl/wiki/doku.php), om zo elkaar onder meer op de hoog­te te hou­den van even­tu­e­le pro­jec­ten waar thuis aan gewerkt wordt. Ook heb­ben we daar onder Resources aller­lei mate­ri­aal ver­za­meld om gedu­ren­de deze dagen thuis mee aan de slag te kun­nen. Dit vari­eert van e‑books tot onli­ne les­ma­te­ri­aal op aller­lei niveaus en van blogs tot videos. 

Afgelasting activiteiten vanwege Coronavirus

Zoals bekend zijn op don­der­dag 12–3‑2020 door het kabi­net aan­vul­len­de maat­re­ge­len afge­kon­digd om de ver­de­re ver­sprei­ding van het Coronavirus in te dam­men. Wij heb­ben over deze situ­a­tie over­leg gevoerd met onze huis­ves­ti­gings­part­ner, de Openbare Bibliotheek Venlo. 

HELAAS ZIJN WIJ GENOODZAAKT ALLE ACTIVITEITEN TE STAKEN TOT EN MET DINSDAG 31 MAART 2020.

Hoewel wij tij­dens onze club­avon­den op de woens­dag- en vrij­dag­avon­den min­der dan 100 bezoe­kers ont­van­gen, wil­len wij niet het risi­co lopen dat door het hou­den van bij­een­kom­sten een moge­lij­ke besmet­tings­haard zou kun­nen ont­staan. Wij hopen hier­voor op ieders begrip.

Vooralsnog zul­len de vol­gen­de acti­vi­tei­ten daar­om NIET doorgaan:

  • Clubavond vrij­dag 13–3‑2020
  • Clubavond woens­dag 18–3‑2020
  • Clubavond vrij­dag 20–3‑2020
  • Clubavond woens­dag 25–3‑2020
  • Clubavond vrij­dag 30–3‑2020
  • Open dag zater­dag 28–3‑2020

HH2020: Luxueus hacken in een hotel

Ook dit jaar heeft TDvenlo weer acte de pre­sen­ce gege­ven bij HackerHotel, het luxe hac­ker­seve­ne­ment in een hotel op de Veluwe. Van vrij­dag 14 tot en met zon­dag 16 febru­a­ri heb­ben zeven TD’ers zich weer over­ge­ge­ven aan een acht­baan­rit vol lezin­gen, work­shops, ont­span­ning en ont­moe­tin­gen met mede­hac­kers uit bin­nen- én buitenland.

Jubileumeditie

Dit jaar is HackerHotel voor de vijf­de keer geor­ga­ni­seerd, en daar­om is er extra uit­ge­pakt. Zo heeft elke deel­ne­mer dit jaar niet alleen een fan­tas­ti­sche bad­ge met inge­bouw­de adven­tu­re-game ont­van­gen, maar ook een spe­ci­a­le gegra­veer­de her­den­kings­munt. Ook is er nóg beter voor de inwen­di­ge mens gezorgd, met naast het diner­buf­fet op zater­dag­avond en de ont­bijt­buf­fet­ten op zater­dag- en zon­dag­och­tend ook nog twee voor­tref­fe­lij­ke lun­ches op zater­dag en zondag. 

Om deze jubi­le­u­me­di­tie extra luis­ter bij te zet­ten, heb­ben wij als Hackerspace TDvenlo een geschenk aan­ge­bo­den aan orga­ni­sa­tor Dimitri Modderman. Een heu­se spa­ce sta­te voor het HackerHotel, inclu­sief tij­de­lij­ke ver­mel­ding op de kaart op hackerspaces.nl. Deze gift werd zeer dank­baar in ont­vangst geno­men, en HackerHotel 2020 is zowel geo­pend als geslo­ten met een sym­bo­li­sche scha­kel­han­de­ling van deze spa­ce state. 

Space state schakelaar
Space sta­te scha­ke­laar voor HackerHotel
hackerspaces.nl with HackerHotel
HackerHotel ver­meld op hackerspaces.nl

Challenges van badge en munt

Zoals gezegd bevat de bad­ge dit jaar een uit­da­gend puz­ze­l­avon­tuur. Maar dat is nog niet alles, ook de her­den­kings­munt is het begin van een zeer uit­da­gen­de puz­zel­tocht. Laten we begin­nen bij de bad­ge. Geheel in het the­ma “Egypte” uit­ge­voerd, is de bad­ge een waar kunst­werk. Geïnspireerd door de godin Bastet is een elek­tro­nisch amu­let gecre­ëerd dat diver­se gehei­men prijs te geven heeft. Maar liefst zes ver­schil­len­de puz­zel­spel­len moe­ten uit­ge­speeld wor­den het­zij met de bad­ge los, het­zij met de bad­ge ver­bon­den aan een com­pu­ter of met de bad­ge ver­bon­den aan ande­re bad­ges. Wie alle zes de spel­len suc­ces­vol uit­speelt, zal het gezicht van de bad­ge uit­ein­de­lijk groen zien oplichten. 

Maar als­of dat nog niet genoeg is, is de mys­te­ri­eu­ze tekst die op de ach­ter­zij­de van de her­den­kings­munt gegra­veerd is ook weer het begin van een puz­zel­tocht… Wie “uggcf://unpxreubgry.ay/vaqrk.cuc/challenge/” suc­ces­vol ont­cij­fert, komt terecht in een reeks in moei­lijk­heids­graad oplo­pen­de puz­zels, die een beroep doen op zoek­ver­mo­gen, alge­me­ne ken­nis, speur­neu­ze­rij in het hotel, muzi­ka­li­teit en nog veel meer vaardigheden. 

Tot slot had ook Hoofdsponsor Guardian 360 weer een eigen chal­len­ge. Meer dan genoeg te puz­ze­len dus!

HH2020 Badge
De voor­kant van de badge
HackerHotel 2020 coin
Met laser gegra­veer­de her­den­kings­munt voor de 5e edi­tie van HackerHotel

Lezingen

Ook dit jaar zijn er weer ont­zet­tend veel lezin­gen gege­ven op HackerHotel. Met name op zater­dag­mid­dag zat het pro­gram­ma bom­vol, met wel drie paral­lel­le tracks. 

Enkele hoog­te­pun­ten uit het aan­bod van de vrij­dag waren: “Hacking in the eig­ties” door Walter Belgers, “Fails from the tren­ches” door Edwin van Andel, en “Why soft­wa­re sucks” door Brenno de Winter.

Op zater­dag waren er onder meer lezin­gen over Wireshark door Sake Blok, Hack_right door Floor Janssen en Yoanne Spoormans van de poli­tie, “A stran­ger insi­de your net­work – who’s next?” door Mischa Geelen, “Antivla or GTFO” door Bugblue en Anne-Jan, Freedom Internet door Anco Scholte ter Horst en “Gone In 60 Seconds – All your files are ENCRYPTED!!!” over ransom­wa­re aan­val­len, een zeer actu­eel probleem. 

Ook zon­dag was er een geva­ri­eerd aan­bod aan lezin­gen, met onder­wer­pen als kof­fie, quan­tum­com­pu­ters, lock­pic­king voor slo­ten met een mas­ter­key sys­teem (inclu­sief live demon­stra­tie) en een talk van de AIVD over “Side-chan­nel ana­ly­sis and fault-injec­ti­on” met behulp van ‘Chipwhisperer’.

Bovendien heeft ons lid Andrea zon­dag­mid­dag ondanks de lood­zwa­re con­cur­ren­tie van het Badge.Team (die paral­lel inge­roos­terd waren) een prach­ti­ge lezing gege­ven over haar kuns­t­rou­te naar Santiago en haar plan­nen voor een toe­kom­sti­ge kunstroute. 

Veel van deze lezin­gen zijn opge­no­men en zul­len ver­spreid over de komen­de weken onli­ne komen. Via YouTube kun je dan nog eens rus­tig terug­kij­ken. Waar moge­lijk heb­ben we hier­bo­ven de links alvast toegevoegd. 

Workshops

Zoals gebrui­ke­lijk is er paral­lel aan de lezin­gen ‘s och­tends en ‘s mid­dags een zeer divers aan­bod aan work­shops gege­ven. Een wil­le­keu­ri­ge greep uit de onder­wer­pen: FPGA, Blij met bleek, las­sen, STM32 pro­gram­me­ren, hard­wa­re hac­ken voor begin­ners en nog veel meer.

Aangezien veel van onze leden voor­al graag hard­wa­re­pro­ject­jes doen, zal het niet echt ver­ba­zen dat de op hard­wa­re gerich­te work­shops “Hardware Hacken” en “STM32 for Arduino Users” bij onze dele­ga­tie erg in de smaak vie­len. Op zater­dag heeft Jelle de work­shop over hard­wa­re hac­ken gevolgd. Op zon­dag­och­tend heb­ben Marc en Jelle zich op de STM32 gestort. Beide work­shops heb­ben inte­res­san­te nieu­we inzich­ten opge­le­verd en zijn een inspi­ra­tie geweest om toe­kom­sti­ge pro­jec­ten in onze spa­ce mee te starten. 

De dames in ons gezel­schap heb­ben dui­de­lijk voor de meer cre­a­tie­ve work­shops geko­zen. Zo is voor Andrea de lang­ge­koes­ter­de wens om te leren las­sen in ver­vul­ling gegaan. Ze is er zo enthou­si­ast over, dat we deze tech­niek vast nog terug gaan zien in toe­kom­sti­ge kunst­werk van haar hand. Angela heeft meer de aan­slui­ting gezocht bij haar ach­ter­grond in het edel­sme­den. Zij heeft deel­ge­no­men aan de work­shop sie­ra­den gie­ten met kunst­hars. Het resul­taat is een ket­ting met een flit­sen­de meerkleurenLED in een gego­ten behuizing.

Gelast werkstuk
Andrea heeft met suc­ces deel­ge­no­men aan de work­shop lassen

Community

Naast lezin­gen, work­shops en chal­len­ges biedt HackerHotel nauur­lijk ook de gele­gen­heid om (on)georganiseerd te ont­span­nen, hob­by­en en bij te pra­ten met mede­hac­kers uit binen- en bui­ten­land. Daartoe is in één van de con­fe­ren­tie­za­len een hob­by­ruim­te inge­richt. Ook is er een grand café. 

In de hob­by­ruim­te heeft TDvenlo ook een tafel inge­richt. Naast een vol­le­di­ge sol­deer­werk­plek heb­ben we enke­le pro­jec­ten opge­steld, waar­on­der de gro­te zenuw­pi­raal. Een feest der her­ken­ning dat zorg­de voor rede­lijk wat aan­loop gedu­ren­de het week­end. In deze ruim­te was ver­der nog plek voor diver­se knut­sel­plek­ken van ande­re hac­ker­spa­ces, een tafel vol retro­com­pu­ters, een tafel voor eer­ste hulp bij bad­ge­pro­ble­men en een gewel­dig badgemuseum.

Het grand café is gedu­ren­de het eve­ne­ment de plek om even bin­nen te lopen voor een drank­je en een praat­je. Dit jaar is er in het café ook veel­vul­dig gebruik gemaakt van de moge­lijk­heid om bad­ges met elkaar te laten sek… ehm “pra­ten”. Twee bad­ges kun­nen aan elkaar ver­bon­den wor­den door een kabel­tje in de geluids­uit­gang van elke bad­ge te ste­ken. Als je met elk van de vier ver­schilln­de ver­sies van de bad­ge een ver­bin­ding hebt gehad, ben je weer een stap ver­der in het oplos­sen van de challenge. 

Zaterdagavond heb­ben Boekenwuurm (Hackalot Eindhoven en Sebastius (Revspace Voorburg) in het grand café weer hun befaam­de pub­quiz gehou­den. Met dank aan de feed­back van 2019 was er dit jaar geluk­kig géén ron­de over My Little Pony. Desalniettemin waren er vol­doen­de las­ti­ge vra­gen, van het her­ken­nen van types LED tot inte­ri­eurs van hac­ker­spa­ces en van vra­gen over Egypte tot namen van robots. Gelukkig zijn we niet als laat­ste geëindigd…

Een stuk beter heb­ben de TD’ers het ervan­af­ge­bracht tij­dens de com­pu­ter­quiz op vrij­dag­avond. Deze quiz was opge­zet door Walter Belgers, die eer­der een lezing had gehou­den over hac­ken in de jaren tach­tig. Een res­pec­ta­be­le der­de plaats is een resul­taat waar TDvenlo zich niet voor hoeft te schamen. 

TDvenlo in de hobbyruimte
TDvenlo in de hobbyruimte
Zenuwspiraal
Onze zenuw­spi­raal was een publieks­trek­ker in de hobbyruimte
Gråhaj meets blåhaj
Onze gråhaj samen met een blåhaj in de hobbyruimte
Hacken in de bungalow
Hacken in de bungalow

Meer foto’s van dit gewel­di­ge week­end kun je in ons foto­al­bum bekij­ken: https://tdvenlo.nl/index.php/nggallery/fotoalbum/HackerHotel-2020?page_id=297.

Hackerspace TDvenlo