Fijne feestdagen

De feest­da­gen staan weer voor de deur. Daarom wil­len wij jul­lie alvast bij­zon­der fij­ne kerst­da­gen en een gezond en voor­spoe­dig 2023 toewensen.

Vanwege de feest­da­gen zul­len wij in week 52 geheel geslo­ten blij­ven. In het nieu­we jaar star­ten we dan weer met bij­een­kom­sten op woens­dag 4 janu­a­ri. De eer­ste jeugdop­komst in 2023 is op vrij­dag 6 januari. 

Christmas Tux: "Fijne kerstdagen en een gelukkig 2023!"
Fijne kerst­da­gen en een geluk­kig 2023!

re_BOOTCMP

Zaterdag 19 novem­ber vond op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen de eer­ste Limburgse edi­tie van re_B00TCMP plaats. Ook wij heb­ben hier acte de pre­sen­ce gege­ven en onze hac­ker­spa­ce aan alle aan­we­zi­gen gepresenteerd. 

De stand van Hackerspace TDvenlo op de re_BOOTCMP in Heerlen. Duidelijk te herkennen aan de rolbanners, en de tafel met diverse voorbeelden van projecten die onze leden hebben gerealiseerd.
Onze stand op de re_BOOTCMP

De door onder meer het cyber­cri­me­team van de poli­tie geor­ga­ni­seer­de re_B00TCMP is een eve­ne­ment spe­ci­aal voor jon­ge­ren met sterk ont­wik­kel­de IT-vaar­dig­he­den. Het doel is om jon­ge­ren te laten zien hoe ze hun digi­ta­le vaar­dig­he­den op een goe­de manier kun­nen inzet­ten. Onderwerpen zoals (ethisch) hac­ken, cyber­se­cu­ri­ty, de gaming indu­strie en digi­ta­le chal­len­ges kwa­men op re_B00TCMP aan bod.

Zo’n 35 jon­ge­ren namen deel aan pre­sen­ta­ties en work­shops, kon­den gamen — met en tegen de poli­tie — en kre­gen een inkijk in de gaming en cyber­se­cu­ri­ty indu­strie en de ont­wik­ke­lin­gen die daar gaan­de zijn.

Gamen met / tegen de politie
Gamen met / tegen de politie

De re_B00TCMP op de Brightlands Campus werd afge­slo­ten met een chal­len­ge. De ver­wach­ting was dat het ‘kra­ken van de code’ van een kluis onge­veer 30 tot 45 minu­ten zou duren. Echter, de Limburgse jon­ge­ren ble­ken zeer bedre­ven… Binnen een kwar­tier was de kluis geo­pend. Er waren drie prij­zen te ver­ge­ven, waar­mee de win­naars, naast een mee­loop­dag in een Limburg geves­tigd cyber­be­drijf naar keu­ze, naar huis gingen.

TDvenlo aanwezig op re_BOOTCMP
TDvenlo aan­we­zig op re_BOOTCMP

Lezingen tijdens Weekend van de Wetenschap

Tijdens het Weekend van de Wetenschap biedt TDvenlo naast de regu­lie­re open dag een pro­gram­ma van drie lezin­gen aan in de Podiumzaal van de Openbare Bibliotheek Venlo. Het pro­gram­ma vind je hier­on­der. Hoewel de toe­gang gra­tis is, vra­gen we in ver­band met de zaal­ca­pa­ci­teit toch om je aan te mel­den via de aan­meld­links op deze pagina. 

Brenno de Winter: Privacyvriendelijke soft­wa­re voor Nederland zater­dag 1–10 van 15–16 uur
De tech­no­lo­gie die is ont­wik­keld rond Corona wordt vaak kri­tisch gevolgd. Juist die hou­ding helpt bij het maken van goe­de, vei­li­ge en voor­al pri­va­cy­vrien­de­lij­ke soft­wa­re. In Nederland werd alles op alles gezet om juist com­pro­mis­loos rond pri­va­cy en bevei­li­ging in het ont­wik­ke­len van soft­wa­re te staan en voor­al met een gemeen­schap te wer­ken. Tijdens het insi­de ver­haal rond de bouw van deze tech­niek hoor je niet alleen hoe dit vorm kreeg in Nederland, maar ook wel­ke vra­gen je kunt stel­len om gege­vens van men­sen echt goed te bescher­men.

Over Brenno:
Brenno de Winter (1971) is een bevlo­gen expert op het gebied van infor­ma­tie­be­vei­li­ging, pri­va­cy en ICT. Op vijf­ja­ri­ge leef­tijd schreef een eer­ste com­pu­ter­pro­gram­ma. Al vroeg ont­dek­te hij de zwak­he­den aan tech­no­lo­gie en kwam in con­tact met de hac­kersce­ne. Hij pro­gram­meer­de, werk­te aan kwa­li­teits­sys­te­men en voor­al infor­ma­tie­be­vei­li­ging en pri­va­cy­be­scher­ming.

Hij is als veel­ge­vraagd expert actief lezin­gen, ont­wik­ke­len van les­stof en simu­la­ties, geven van trai­nin­gen, het onder­steu­nen van orga­ni­sa­ties, het doen van (soms zeer com­plex) onder­zoek en het schrij­ven van boe­ken. Brenno de Winter heeft meer dan 2.000 data­lek­ken onder­zocht en schreef onder ande­re boe­ken als Digitale Stormvloed, De Rode Hack, Privacy in het Informatietijdperk, Bescherming tegen cyber­cri­me, Open Kaart en Linux in de Praktijk. Zijn meest recen­te boek is de ‘Survivalgids voor de Digitale Jungle’. — https://dewinter.com/over-ons/

Aanmelden: https://bibliotheekvenlo.op-shop.nl/808/weekend-van-de-wetenschap-lezing-privacyvriendelijke-software-voor-nederland-door-brenno-de-winter/01–10-2022

Erik Dekkers: Wat is een sterk wacht­woord? zater­dag 1–10 van 13–14 uur
Na een kor­te blik in de geschie­de­nis neemt Erik jul­lie mee naar het moder­ne com­pu­ter­tijd­perk, waar­in wacht­woor­den op dui­zend-en-een plaat­sen terug­ko­men. Maar hoe maak je een goed wacht­woord? Door te kij­ken hoe een cyber­cri­mi­neel denkt en werkt, kun­nen wij leren hoe we hem te slim af zijn!

Over Erik:
Erik Dekkers (1968) is zoals hij het zelf zegt een ‘zij-instro­mer’ in de hac­kers­we­reld. Van huis uit geschoold als elek­tro­tech­ni­cus en werk­zaam als pane­len­bou­wer, heeft hij in de wereld van elek­tro­ni­ca en ‘cyber’ een hob­by gevon­den waar hij zich als een vis in het water voelt. Via hac­ker­spa­ce TDvenlo heeft hij de hac­kers­we­reld leren ken­nen en waar­de­ren, en is hij er meer en meer in gaan par­ti­ci­pe­ren. Inmiddels is hij dan ook trots lid van de cybe­ron­der­zoeks­raad en voor­zit­ter van Hackerspace TDvenlo.

Aanmelden: https://bibliotheekvenlo.op-shop.nl/798/weekend-van-de-wetenschap-lezing-wat-is-een-sterk-wachtwoord-door-erik-dekkers/01–10-2022

Erik Dekkers: Phishing zon­dag 2–10 van 13–14 uur
Phishing komt vaker voor dan je denkt en je werkt er boven­dien ook vaker aan mee dan je denkt! Wat is het? Waar is men zoal op uit? En hoe­veel kwaad kan het? En in hoe­ver­re is het legaal? Aan de hand van deze vra­gen en enke­le voor­beel­den neemt Erik Dekkers je mee door de wereld van phis­hing en geeft hij je hand­rei­kin­gen hoe je je erte­gen kunt wape­nen en hoe je voor­komt dat je slacht­of­fer wordt van kwaad­aar­di­ge phis­hing­ac­ties.

Over Erik:
Erik Dekkers (1968) is zoals hij het zelf zegt een ‘zij-instro­mer’ in de hac­kers­we­reld. Van huis uit geschoold als elek­tro­tech­ni­cus en werk­zaam als pane­len­bou­wer, heeft hij in de wereld van elek­tro­ni­ca en ‘cyber’ een hob­by gevon­den waar hij zich als een vis in het water voelt. Via hac­ker­spa­ce TDvenlo heeft hij de hac­kers­we­reld leren ken­nen en waar­de­ren, en is hij er meer en meer in gaan par­ti­ci­pe­ren. Inmiddels is hij dan ook trots lid van de cybe­ron­der­zoeks­raad en voor­zit­ter van Hackerspace TDvenlo.

Aanmelden: https://bibliotheekvenlo.op-shop.nl/801/weekend-van-de-wetenschap-lezing-hoe-werkt-phishing-en-wat-kan-ik-ertegen-doen-door-erik-dekkers/02–10-2022

WvdW logo
Weekend van de Wetenschap

Weekend van de Wetenschap 2022

Logo Weekend van de Wetenschap

In het eer­ste week­end van okto­ber vindt tra­di­tie­ge­trouw weer het Weekend van de weten­schap plaats. Ook wij nemen dit jaar weer deel! Op zater­dag 1 en zon­dag 2 okto­ber 2022 kun je op onze open dag ont­dek­ken wat een hac­ker­spa­ce nou eigen­lijk is en wat wij zoal doen!

Daarnaast zul­len wij gedu­ren­de het week­end in de open­ba­re bibli­o­theek van Venlo een drie­tal lezin­gen oga­ni­se­ren. Sprekers en onder­wer­pen zul­len we op kor­te ter­mijn aan­kon­di­gen, houd daar­voor onze web­si­te en die van de bibli­o­theek Venlo in de gaten!

Het Weekend van de Wetenschap is er om ieder­een, van 8 tot 88 jaar, laag­drem­pe­lig ken­nis te laten maken met de wereld van weten­schap en tech­no­lo­gie. Ga back­sta­ge bij een van de hac­ker­spa­ces, tech­be­drij­ven, uni­ver­si­tei­ten, musea of zie­ken­hui­zen bij jou in de buurt en ont­dek wat de weten­schap alle­maal kan!

3d-printen in de praktijk
3d-prin­ten in de prak­tijk (Foto: Organisatie Weekend van de Wetenschap)

Open dag 26–3‑2022

Zaterdag 26 maart 2022 vindt de jaar­lijk­se Internationale Open Hackerspace Dag weer plaats. Hackerspaces in bin­nen- en bui­ten­land zet­ten de deu­ren open en laten het gro­te publiek ken­nis­ma­ken met hun activiteiten. 

Ook TDvenlo opent deze dag de deu­ren. Tussen 10.00 en 16.30 uur is ieder­een van har­te wel­kom in de ruim­tes van TDvenlo in de kel­der van de Stadsbibliotheek: Begijnengang 2 te Venlo. Diverse leden van TDvenlo zul­len aan­we­zig zijn en laten zien waar zij zich bij deze veel­zij­di­ge ver­e­ni­ging zoal mee bezig­hou­den. Van 3d-prin­ten tot retro­ga­men en van zelf ont­wor­pen elek­tro­ni­ca tot het pro­gram­me­ren van de bestu­ring van een robot­arm, er is voor elk wat wils. 

Wat is een hac­ker­spa­ce?
Op hackerspaces.nl wordt de vol­gen­de defi­ni­tie van een hac­ker­spa­ce gege­ven: “Hackerspaces zijn loca­ties waar men­sen met een tech­ni­sche, cre­a­tie­ve en nieuws­gie­ri­ge mind­set bij­een­ko­men. Ze komen daar om te wer­ken aan pro­jec­ten, elkaar te ont­moe­ten en te pra­ten over onder­wer­pen die hen inte­res­se­ren.

Hackers vin­den ethiek belang­rijk, daar­om wordt er bin­nen de hac­ker­spa­ces gespro­ken over hoe hac­kers pro­be­ren de wereld te ver­be­te­ren door kri­tisch en fris naar de maat­schap­pij, tech­niek en orga­ni­sa­ties te kij­ken en ken­nis te delen. Daarnaast zijn hac­ker­spa­ces plek­ken waar men­sen komen die mooie, grap­pi­ge en cre­a­tie­ve din­gen maken. Een plek onder gelijk­ge­stem­den waar ze wel­kom zijn en waar zij een gemeen­schap­pe­lij­ke ruim­te, gereed­schap­pen en infor­ma­tie kun­nen delen. Een plek die inspi­ra­tie geeft!


Tijdens de open dag is het moge­lijk om zelf te ont­dek­ken wat hac­ken inhoudt en te zien wat er alle­maal moge­lijk is in een hac­ker­spa­ce. Tipje van de slui­er? Iemands ver­beel­dings­kracht is de meest beper­ken­de fac­tor!

Infinity cube IOHD 2022
Laat je ver­won­de­ren door tech­ni­sche kunst­wer­ken zoals deze Infinity Cube

Moet ik me voor­af aan­mel­den?
Aanmelden voor de open dag is niet nodig, maar we stel­len het wel op prijs als pers zich voor­af meldt en de pri­va­cy van de aan­we­zi­gen res­pec­teert. Naast TDvenlo doen ook onder­staan­de Nederlandse hac­ker­spa­ces mee, kijk voor meer infor­ma­tie over het pro­gram­ma op hun eigen website:

Open op afspraak
Diverse Nederlandse hac­ker­spa­ces kun­nen of wil­len bin­nen de hui­di­ge coro­na­si­tu­a­tie nog geen open dag voor een gro­ter publiek orga­ni­se­ren, maar zijn voor geïn­te­res­seer­de indi­vi­du­en wel op afspraak te bezoe­ken. Je kunt voor een per­soon­lij­ke rond­lei­ding terecht bij:

De afspraak kun je onder­ling maken voor een datum en tijd die bei­de par­tij­en uit­ko­men. Dat hoeft dus niet per se op 26 maart te zijn.

Weekend van de Wetenschap

Dit week­end, zater­dag 2 en zon­dag 3 okto­ber, is het weer het lan­de­lij­ke Weekend van de Wetenschap. Lang heb­ben we afge­wacht wat er moge­lijk was, maar we heb­ben samen met onze huis­ves­ter op de val­reep nog een inte­res­sant pro­gram­ma in elkaar weten te draai­en. Kom dit week­end dus kij­ken bij Hackerspace TDvenlo in de kel­der van de Openbare Bibliotheek Venlo. 

Ondertussen in de space

De zomer­va­kan­tie is weer voor­bij, de herfst staat voor de deur. De avon­den wor­den lan­ger en de hore­ca is nog steeds maar beperkt open. Oftewel, vol­op acti­vi­teit in de space!

Retrogaming
Retrogamen blijft een leuk tijdverdrijf
Er is een mooi ophang­sys­teem voor meet­snoe­ren gemaakt
Zweefmolen van Meccano
Zweefmolen van Meccano
De zweef­mo­len in actie:
Legpuzzel van het Ald Weishoes, gemaakt met de lasersnijder
Puzzel gemaakt met de lasersnijder
Onze robot­arm kan opdrukken!
Bakjes voor snacks
Bakjes aan de muur voor het assor­ti­ment aan snacks
laserfrikandellen
Met de laser gegra­veer­de fri­kan­del­len: zo word je ‘Snackerspace TDvenlo’

Uitbreiding assortiment bar

Met ingang van 30 juli 2021 is het assor­ti­ment van onze bar uit­ge­breid met een beschei­den assor­ti­ment snacks. Als eer­ste heb­ben we voort­aan can­dy­bars van Mars en Twix in het assor­ti­ment, voor €0,75 per stuk. Ook zijn er gevul­de koe­ken voor €0,50 per stuk. Over ver­de­re uit­brei­ding wordt nog gedacht, input van wen­sen is welkom!

Snackassortiment voor in de bar

Zomerspecials

Speciaal voor de zomer­pe­ri­o­de zijn er ook diver­se ver­fris­sen­de zomer­spe­ci­als aan het assor­ti­ment toe­ge­voegd. Bij de dran­ken is Fanta Lemon toe­ge­voegd als zomer­spe­ci­al. Deze kost €0,80 per blik­je. Er zijn er nog enkele!

Fanta lemon

De ove­ri­ge zomer­spe­ci­als zijn nog te vin­den in het vries­vak. Gedurende de zomer heb­ben we ijs­jes! Ook deze zijn er nog zo lang de voor­raad strekt! Er is keu­ze uit IJslollys (€0,10), Raketjes (€0,15) en Dubbellikkers (€0,15).

IJsjes!

Heropening in stappen

Na ruim een half jaar dicht te zijn geweest, heb­ben we de eer­ste stap­pen op weg naar her­o­pe­ning van onze spa­ce gezet. 

Als eer­ste werd het voor onze jeugd­groep weer moge­lijk om de spa­ce te bezoe­ken, van­af vrij­dag 21 mei. Samen met een beperkt aan­tal bege­lei­ders zijn ze weer zeer enthou­si­ast van start gegaan.

Vanaf woens­dag 9 juni zijn we ook weer geo­pend voor onze vol­was­sen leden. Zij komen voor­als­nog op de woens­dag­avond en op vrij­dag pas na 21.00 uur, als onze jeugd­le­den naar huis zijn. 

Bezoek door niet-leden is voor­als­nog alleen moge­lijk op afspraak. Hiervoor zal in over­leg een pas­send moment wor­den gezocht om druk­te in de spa­ce te voorkomen.

Geen zomerstop

Omdat we ruim een half jaar dicht zijn geweest, zal dit jaar net als in 2020 geen zomer­stop gehou­den wor­den. Gedurende de zomer­va­kan­tie blij­ven de ope­nings­tij­den voor onze leden zoals deze bekend waren: jeugd­le­den op vrij­dag van 19.30 tot 21.00 uur en vol­was­sen leden op woens­dag van­af 19.30 uur en op vrij­dag van­af 21.10 uur. Niet-leden kun­nen een afspraak maken om eens langs te komen, juist in de zomer­va­kan­tie is hier ruim­te voor. 

Ons bord licht weer op, we zijn weer (deels) open!
Eindelijk weer (deels) open!

Kerstwens

Het zeer bewo­gen jaar 2020 zit er weer bij­na op. Hoewel de kerst­da­gen er waar­schijn­lijk anders uit gaan zien dan gebrui­ke­lijk, wen­sen wij ieder­een toch hele fij­ne kerst­da­gen en boven­al een gezond en goed 2021!

Met dank aan Erik voor het lasersnij­den van dit prach­ti­ge orna­ment en Andrea voor het maken van de compositie!

Hackerspace TDvenlo