Neonletters revisited

Sinds jaar en dag heeft TDvenlo de neon­let­ters TD ach­ter een raam staan, om tij­dens ope­nings­tijd aan de bui­ten­we­reld te laten zien wie er nou eigen­lijk de zol­der van dat prach­ti­ge, monu­men­ta­le Ald Weishoes bevolkt. Dat kon natuur­lijk wel een pimp­beurt gebrui­ken!

Een fra­me, een oude voe­ding, meters en meters LEDstrip, een strak design en een prach­tig uit­ge­sne­den paneel ver­der, staat het resul­taat er. Niemand kan er nog omheen als hij op een vrij­dag­avond niets­ver­moe­dend over de Grote Kerkstraat van­af de noord­kant het cen­trum van Venlo bin­nen­treedt: Daar, op de zol­der van het Ald Weishoes zit Hackerspace TDvenlo!

Wie zit daar boven? TDvenlo!
Wie zit daar boven? TDvenlo!

PS: Meer foto’s staan hier!

TDvenlo bezocht FOSDEM 2017

Al een aan­tal jaren gaan enke­le van ons in het eer­ste week­end van febru­a­ri naar FOSDEM, dat wordt gehou­den op de Vrije Universiteit van Brussel. FOSDEM is een con­gres van en over Open Source ont­wik­ke­laars en wat daar­mee te maken heeft, bestaan­de uit een 600 tal lezin­gen ver­deeld over één week­end. Uiteraard gaan veel lezin­gen over soft­wa­re pro­jec­ten, maar ook komen er de laat­ste tijd een  aan­tal Open Source hard­wa­re pro­jec­ten.  Daarnaast zijn er ook lezin­gen en dis­cus­sies over maat­schap­pe­lij­ke of juri­di­sche aspec­ten rond Open Source. De lezin­gen zijn alle­maal in het Engels. In de hal­len zijn stands waar­op ver­schil­len­de Open Source pro­jec­ten zijn ver­te­gen­woor­digd. Zowel soft­wa­re als hard­wa­re. Voor wie boe­ken zoekt over deze onder­wer­pen is er een stand van O’Reilly.

TDvenlo bezoekt FOSDEM
TDvenlo bezoekt FOSDEM

Een aan­tal keer zijn we op de zater­dag gegaan, maar dit jaar zijn we op zon­dag gegaan, en daar­mee mis­ten we de ope­nings­speech, waar­in meest­al een aan­tal actu­e­le onder­wer­pen aan bod komen. We begon­nen bij enke­le stands waar een aan­tal popu­lai­re Open Source pro­jec­ten zijn ver­te­gen­woor­digd. Hier ston­den o.a. stands van Libre-Office, KDE, Gnome en Ubuntu. Bij de stand van KDE zijn we  even blij­ven staan en zagen we o.a. de nieu­we KDE 5.9 en een tele­foon waar­op een mobie­le ver­sie van KDE draai­de. Weliswaar in een vroeg sta­di­um, maar het pro­ject kreeg al dui­de­lijk vorm. Bijzonder was ook dat zij een lap­top wil­len uit­bren­gen met Linux en KDE voor­ge­ïn­stal­leerd.

Open Source hardware project
Open Source hard­wa­re pro­ject

De eer­ste lezing die we bij­woon­den, ging over wat er komt kij­ken bij het schrij­ven van een goe­de manu­al. De vol­gen­de lezing ging over Matrix, een Open Source ini­ti­a­tief en soft­wa­re­pro­ject om com­mu­ni­ca­tie­dien­sten te decen­tra­li­se­ren en te defrag­men­te­ren. Enkele stands van hard­wa­re pro­jec­ten die we gezien heb­ben zijn een lap­top rond een A20 CPU en een pro­ject om een Open Source satel­liet in de ruim­te te bren­gen. Een bij­zon­de­re lezing ging over het gebruik van elek­tro­ni­sche spier sti­mu­la­tie voor inter­ac­tie­ve doel­ein­den en games. De vol­gen­de lezing ging over licen­ties en gebruik van Open Source mul­ti­me­dia bestan­den zoals afbeel­din­gen geluids­be­stan­den en video. KiCad is een Open sour­ce pro­gram­ma voor elek­tro­ni­ca design en het maken van pcb lay­outs. In een lezing werd toe­ge­licht wat de nieu­we fea­tu­res zijn van ver­sie 5 en wat voor ver­sie 6 is gepland. Menig elek­tro­ni­ca ont­wer­per wordt hier heel blij van. Een ‘lightning talk’ leg­de in 15 minu­ten uit wat Interledger kon bren­gen. Het ont­wik­ke­len van een stan­daard en soft­wa­re om ver­schil­len­de beta­lings­sys­te­men te kopp­pe­len dank­zij de ope­ra­tors zelf. De afslui­ten­de lezing ging over het gebruik van Linux bij air­t­raf­fic con­trol in Duitsland en wat daar­bij komt kij­ken. Ook hoe belang­rijk tes­ten, stan­daar­den en cer­ti­fi­ce­ring hier­bij is.

Lezing op FOSDEM 2017
Lezing op FOSDEM 2017

Het was weer een inte­res­san­te en  leer­za­me dag. Uiteraard kan men met plus­mi­nus 300 lezin­gen op een dag niet alles bij­wo­nen en moe­ten er keu­zes wor­den gemaakt. Wie één of meer lezin­gen wil terug­zien, kan dat doen op de FOSDEM web­si­te: www.fosdem.org. Elke lezing is op video opge­no­men en terug te kij­ken.

FOSDEM closing talk 2017
FOSDEM clo­sing talk 2017

Meer foto’s vind je in ons foto­al­bum.

Vastelaovend

De vas­te­la­o­vend staat alweer bij­na voor de deur, en dat bete­kent dat het Ald Weishoes weer omge­to­verd wordt in een joek­si­ge hoon­der­stal voor Jocus Toekoms. Om ruim baan te kun­nen bie­den aan alle acti­vi­tei­ten die hier plaats­vin­den rond­om de vas­te­la­o­vend zul­len wij ook dit jaar weer twee weken pas op de plaats maken. Daarom is er geen club­avond op vrij­dag 24 febru­a­ri en op vrij­dag 3 maart.

Uiteraard is er op vrij­dag 24 febru­a­ri wel de moge­lijk­heid om alvast veur te preu­ve, ofte­wel gezel­lig met TD’ers en ande­re bezoe­kers van het Ald Weishoes alvast (ver­kleed!) in de stem­ming van vas­te­la­o­vend te komen.

Zie onze agen­da voor de gehe­le jaar­plan­ning.

FOSDEM 2017

Op zater­dag 4–2‑2017 en zon­dag 5–2‑2017 vindt in Brussel weer een nieu­we edi­tie van FOSDEM plaats. Ook dit jaar is TDvenlo weer van plan om met een dele­ga­tie naar FOSDEM te gaan.

De Free and Open Source Developers’ European Meeting is een jaar­lijks eve­ne­ment waar ieder­een met een inte­res­se in de ont­wik­ke­ling van open sour­ce soft­wa­re gelijk­ge­stem­den kan ont­moe­ten, idee­ën kan uit­wis­se­len en zich op de hoog­te kan stel­len van de nieuw­ste ont­wik­ke­lin­gen.

FOSDEM vindt plaats op het ter­rein van de ULB te Brussel en is vrij toe­gan­ke­lijk voor ieder­een. Aanmelden is niet nodig. Meer infor­ma­tie is het vin­den op http://fosdem.org/2017.

Drukke boel

Het wordt steeds druk­ker bij ons! Gelukkig raken we steeds beken­der, en dat ver­taalt zich in een gro­te­re aan­loop. Zie hier een klei­ne sfeer­im­pres­sie:

Open dag HACK42

Op 1 en 2 okto­ber is het het Weekend van de Wetenschap. Voor onze col­le­ga’s van hac­ker­spa­ce HACK42 in Arnhem is dat tra­di­ti­o­neel het moment dat zij open huis hou­den. Op zater­dag 1 okto­ber is het weer zover.

Ook van­uit TDvenlo zijn er plan­nen om die kant op te gaan. Heb je inte­res­se om mee te gaan, kom vrij­dag 30 sep­tem­ber even langs bij TDvenlo in het Ald Weishoès, om e.e.a. af te stem­men!

Jaarplanning seizoen 2016 / 2017

Ook voor het sei­zoen 2016 / 2017 heb­ben we weer een voor­lo­pi­ge jaar­plan­ning opge­steld. Deze is te vin­den op de pagi­na ‘Agenda’, hier op de site. Met de plan­ning pro­be­ren we in één oog­op­slag dui­de­lijk te maken op wel­ke vrij­dag­avon­den er spe­ci­a­le acti­vi­tei­ten gepland zijn, of wan­neer er helaas geen club­avond gehou­den kan wor­den.

Weer up and running!!!

Na een wel­ver­dien­de zomer­va­kan­tie is TDvenlo op 9 sep­tem­ber 2016 weer gestart met de acti­vi­tei­ten. We hopen dit sei­zoen weer veel pro­jec­ten op te kun­nen pak­ken en tot een suc­ces­vol ein­de te bren­gen.

Hackerspace TDvenlo