Vastelaovend weer voorbij

De drie dol­le dagen vol joeks en jen zijn weer voor­bij. De Vastelaovend van 2014 zit er weer op. Dat bete­kent ook dat TDvenlo weer gewoon club­avon­den kan hou­den! Zien we jou ook weer van­af vrij­dag 14 maart in het Ald Weishoes?

FOSDEM

Op zater­dag 1-2-2014 en zon­dag 2-2-2014 vond in Brussel het jaar­li­jk­se open source event FOSDEM plaats. Op zater­dag 1-2-2014 zijn Jelle, Stefan en Tjeerd naar Brussel afge­reisd om enke­le inter­es­san­te lezin­gen bij te wonen.

Robotarm bestuurbaar met korte commando’s

De robot­arm die de jeugd vorig sei­zo­en in elka­ar heeft geschro­efd, is inmid­dels voor­zi­en van stu­ur­elek­tro­ni­ca en een ardui­no die dat dan weer kan bedie­nen.

Inmiddels heeft Gijs het Arduino-pro­gram­ma zover bij­ge­schaafd dat het kor­te commando’s accep­teert en daar­mee de robot­arm uit­ge­brei­de bewe­gin­gen kan laten maken.  Onderstaand film­pje laat zien wat de robot­arm kan.

First post

td2_200x200

Welkom op de nieu­we pagi­na van de TD ven­lo. De eers­te stap­pen heb­ben we onder­tus­sen gezet met het maken van een nieu­we pagi­na. het idee is om het vol­gen­de aan te bie­den.

  • Eerste ken­nis­ma­king en infor­ma­tie
  • Agenda
  • Voorbeeldprojecten
  • Weblog posts met de pro­jec­ten van leden.

Opmerkingen, sug­gesties en com­mentaar kan je hie­ron­der ach­ter­la­ten of mai­len naar tdvenlo@gmail.com