Jaarplanning

Sinds het sei­zo­en 2012 / 2013 maken we elk jaar een jaar­plan­ning, een kalen­der op groot for­maat, met daarop onder elka­ar alle vrij­da­gen van het sei­zo­en, met daar­n­aast ruim­te voor opmer­kin­gen of ver­mel­ding van activit­ei­ten. Dit bli­jkt een han­dig hulp­mid­del te zijn om snel en over­zich­te­li­jk activit­ei­ten te kun­nen plan­nen, en daar­bij reken­ing te hou­den met ande­re geplan­de zaken, of club­avon­den die komen te ver­val­len.

Vanaf heden staat deze jaar­plan­ning ook op de pagi­na ‘Agenda’, hier op de site. Wij hopen zo in één oogops­lag dui­de­li­jk te maken op wel­ke vrij­da­ga­vo­nen er spe­cia­le activit­ei­ten gepland zijn, of wan­neer er hel­aas geen club­avond gehou­den kan wor­den.

Nieuwe Server

Backups??? We don’t need no stin­king back­ups.”
Dus eigen­li­jk wel. 2 weken gele­den begaf de laats­te har­de schi­jf van onze ser­ver het. Alles was weg. in ech­te TDvenlo sti­jl, bleek dat we dezelf­de avond al een nieu­we ser­ver had­den. Vorige week had­den we al weer inter­net op alle gebakjes/computers. Gisteren bleek dat we alles nog op de oude ser­ver van een half jaar gele­den had­den sta­an. Met een beet­je geluk loopt alles bin­nenkort weer zoals het hoort.

In de tus­sen­tijd bli­jft iedere­en wel­kom op de vrij­da­ga­von­den in het Ald Weishoes bij onze hacker­space (of Technische club zoals we voor­he­en heet­ten.

Who makes back­ups? The peop­le who’ve lost data.
Who checks if he can res­to­re the back­up? People who’ve lost data twice.” — Alan Cox

Nieuwe jaar bij TDvenlo begonnen

Na de zomerva­kan­tie hou­den we sinds 5 sep­tem­ber weer iede­re vrij­dag opkomst. Iedereen is wel­kom om 19:30u in het Ald Weishoes te Venlo.

Als nieu­we pro­jec­ten heb­ben we:

  • Het instal­le­ren van onze nieu­we ser­ver.
  • Verder ont­wikke­len aan onze robot arm.
  • Uitbreiden van m’n LED cube.

Vastelaovend weer voorbij

De drie dol­le dagen vol joeks en jen zijn weer voor­bij. De Vastelaovend van 2014 zit er weer op. Dat bete­kent ook dat TDvenlo weer gewoon club­avon­den kan hou­den! Zien we jou ook weer van­af vrij­dag 14 maart in het Ald Weishoes?

FOSDEM

Op zater­dag 1-2-2014 en zon­dag 2-2-2014 vond in Brussel het jaar­li­jk­se open source event FOSDEM plaats. Op zater­dag 1-2-2014 zijn Jelle, Stefan en Tjeerd naar Brussel afge­reisd om enke­le inter­es­san­te lezin­gen bij te wonen.

Robotarm bestuurbaar met korte commando’s

De robot­arm die de jeugd vorig sei­zo­en in elka­ar heeft geschro­efd, is inmid­dels voor­zi­en van stu­ur­elek­tro­ni­ca en een ardui­no die dat dan weer kan bedie­nen.

Inmiddels heeft Gijs het Arduino-pro­gram­ma zover bij­ge­schaafd dat het kor­te commando’s accep­teert en daar­mee de robot­arm uit­ge­brei­de bewe­gin­gen kan laten maken.  Onderstaand film­pje laat zien wat de robot­arm kan.

First post

td2_200x200

Welkom op de nieu­we pagi­na van de TD ven­lo. De eers­te stap­pen heb­ben we onder­tus­sen gezet met het maken van een nieu­we pagi­na. het idee is om het vol­gen­de aan te bie­den.

  • Eerste ken­nis­ma­king en infor­ma­tie
  • Agenda
  • Voorbeeldprojecten
  • Weblog posts met de pro­jec­ten van leden.

Opmerkingen, sug­gesties en com­mentaar kan je hie­ron­der ach­ter­la­ten of mai­len naar tdvenlo@gmail.com