Eindhoven Mini Maker Faire

Op zater­dag 29 en zon­dag 30 augus­tus heeft in Eindhoven de Mini Maker Faire plaats­ge­von­den. Enkele TD’ers zijn hier op de zater­dag­mid­dag naar­toe gegaan.

Op de Maker Faire was een hele­boel te zien op het gebied van engi­nee­ring, design en 3d-prin­ten. Een zeer divers sca­la van expo­san­ten toon­de waar zij zich mee bezig hou­den. Naast com­mer­ci­ë­le stand­hou­ders was er ook vol­op ruim­te voor non-pro­fit orga­ni­sa­ties en hob­by­is­ten.

De com­mer­cie liet zien wat de stand van zaken is op het gebied van 3d-prin­ten. Je eigen ont­werp hoef je maar op te stu­ren, en tegen beta­ling kan je ont­werp gere­a­li­seerd wor­den.

Een van de hoog­te­pun­ten om te zien was de spraak­ge­stuur­de InMoov robot, een huma­no­ï­de robot waar­van het ont­werp open sour­ce is. Wie weet wil iemand dat ooit nog als pro­ject oppak­ken bin­nen TDvenlo! Ook de elek­tro­ni­sche bouw­blok­jes van Brick’R’knowledge waren erg veel­be­lo­vend. Als een soort LEGO-pak­ket kun je hier­mee een elek­tro­ni­ca­pro­ject­je in elkaar klik­ken, niet alleen leuk, maar ook erg leer­zaam!

Geen clubavond op 8 en 15 mei

In ver­band met werk­zaam­he­den is de zol­der van het Ald Weishoes tij­de­lijk niet toe­gan­ke­lijk. Dit bete­kent dat de club­avon­den van vrij­dag 8 mei en vrij­dag 15 mei niet door kun­nen gaan. De eerst­vol­gen­de club­avond zal daar­om plaats­vin­den op vrij­dag 22 mei.

Uiteraard is deze infor­ma­tie ook terug te vin­den in onze agen­da.

Voorraad

Onmisbaar voor elke hob­by­ist, klus­ser of ande­re vorm van maker: een goe­de voor­raad van fre­quent gebruik­te onder­de­len. Liefst ook nog gesor­teerd. Uiteraard was bij TDvenlo al het nodi­ge aan­we­zig, maar meer is altijd beter.

De kans om een gro­te hoe­veel­heid elek­tro­ni­ca­com­po­nen­ten in han­dig opberg­sys­teem op te halen, heb­ben we dan ook niet laten schie­ten. Toen we te horen kre­gen dat de vak­groep Signal Processing Sytems (SPS) van de facul­teit Elektrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) aan­gaf afstand te moe­ten doen van een voor­raad com­po­nen­ten in ver­band met een ver­hui­zing, heb­ben wij onze inte­res­se ken­baar gemaakt. Vrij snel daar­na kre­gen we te horen dat we de vooraad op moch­ten halen, een kans die we met bei­de han­den gegre­pen heb­ben.

Enkele weken later kre­gen we van de vak­groep Electromechanics and Power Electronics (EPE) van dezelf­de facul­teit nog een voor­raad weer­stan­den en spoe­len. Ook deze namen wij dank­baar in ont­vangst.

De nieu­we voor­raad heeft inmid­dels een mooie plaats in onze ruim­te gekre­gen. De komen­de jaren kun­nen wij met dank aan de TU/e weer vele elek­tro­tech­ni­sche pro­jec­ten rea­li­se­ren!

Voorraad
Nieuwe én oude voor­raad
Meer voorraad
Nog meer nieu­we voor­raad

Vastelaovend

Hallo, hal­lo, ut is weer (bij­na) vas­te­la­o­vend. Jocus Toekôms, onze buur in het Ald Weishoes, heeft vrij­dag 30 janu­a­ri de nieu­we hoog­heid uit­ge­roe­pen. Uiteraard feli­ci­te­ren ook wij prin­ses Samantha en haar adju­dan­ten Ricardo en Loek.

Voor ons bete­kent de vas­te­la­o­vend dat wij twee weken pas op de plaats maken, om het Ald Weishoes de ruim­te te geven een mooie vas­te­la­o­vend neer te zet­ten voor alle jeugd van Venlo. Zoals in de agen­da te zien is, zijn wij daar­om geslo­ten op vrij­dag 13 febru­a­ri en op vrij­dag 20 febru­a­ri.

Kerstvakantie

Zoals eer­der al aan­ge­ge­ven in onze agen­da, zul­len er in de kerst­va­kan­tie géén club­avon­den plaats­vin­den op Tweede Kerstdag 26-12-2014 en na nieuw­jaar op 2–1‑2015. Wij wen­sen ieder­een fij­ne feest­da­gen en een gezond en voor­spoe­dig 2015!

YouScope

Wat kun je nog meer doen met een oscil­lo­scoop behal­ve aller­lei metin­gen aan golf­vor­men? Nou… Je kunt een bij­zon­de­re golf­vorm afspe­len. Sluit de meet­pro­bes van de oscil­lo­scoop aan op de uit­gang van je geluids­kaart, speel de demo af op je pc en zie hier het resul­taat!

Zelf ook eens pro­be­ren? Zie http://waxy.org/2008/02/oscilloscope_fu/ voor de ori­gi­ne­le demo.

Iedereen kan solderen

Solderen is een basis­vaar­dig­heid voor ieder­een die met elek­tro­ni­ca wil knut­se­len. Het is dan ook niet voor niets zo dat de eer­ste pro­ject­jes die een lid bin­nen TDvenlo uit­voert bij­na altijd gericht zijn op het onder de knie krij­gen of per­fec­ti­o­ne­ren van de sol­deer­tech­niek.

Maar hoe maak je nou een per­fec­te sol­deer­ver­bin­ding? Dat leer je uiter­aard bij TDvenlo. Maar kun je nou niet wach­ten, of is het om wat voor reden dan ook niet prak­tisch om naar TDvenlo toe te komen, dan kun­nen we je uiter­aard nog wel op weg hel­pen.

Hoe je moet sol­de­ren is name­lijk erg hel­der uit­ge­legd in een strip­ver­haal, oor­spron­ke­lijk gemaakt door Mitch Altman (tekst), Andie Nordgren en Jeff Keyzer (bewer­king tot strip­ver­haal). Een Nederlandse ver­ta­ling is gemaakt door Ivo van den Maagdenberg en Sabine Adriaensen. Deze strip kun je hier down­lo­a­den.

Een klein voorproefje van de strip
Een klein voor­proef­je van de strip

Welkom Arthur en Beeblebrox

De afge­lo­pen weken heb­ben we niet alleen een nieu­we ser­ver mogen ver­wel­ko­men, ook zijn er twee lap­tops bin­nen­ge­ko­men.

De eer­ste machi­ne is een Acer die beschikt over een Pentium M pro­ces­sor die zijn werk op 1,7 Ghz doet, 2 GB geheu­gen en een hard­disk van 80 GB. Deze machi­ne was bij bin­nen­komst al com­pleet bruik­baar, zodat er al vrij vlot een ver­se instal­la­tie van Ubuntu 14.04 op gedaan kon wor­den. De note­book is Arthur gedoopt en opge­no­men in het net­werk.

arthur
Arthur

De twee­de machi­ne is een Fujitsu Siemens die beschikt over een 1,4 GHz Pentium M pro­ces­sor. Deze machi­ne moest eerst hard­wa­re­ma­tig wat getweakt wor­den, voor­dat inzet moge­lijk was. Na het pro­be­ren van vier ver­schil­len­de hard­disks, was er nog steeds geen goed resul­taat. Gelukkig was er in onze kast met ‘oude meuk’ nog één disk te vin­den, en wel de oude trou­we 12 GB disk van Squatted. Deze disk bleek zowaar nog te wer­ken. Ook is er een reep­je geheu­gen bij­ge­prikt, zodat de machi­ne nu over ‘maar liefst’ 1,5 GB beschikt.

De vol­gen­de uit­da­ging voor deze machi­ne was de instal­la­tie van een enigs­zins recen­te Ubuntu. Een instal­la­tie-cd van Ubuntu 12.04 gaf name­lijk de fout­mel­ding:

This kernel requires the following features not present on the CPU:
pae

Unable to boot - please use a kernel appropriate for your CPU.

Een oplos­sing was ech­ter snel gevon­den, name­lijk een instal­la­tie van Ubuntu 11.10, waar­na een upgra­de naar 12.04 door­ge­voerd kon wor­den. Na deze exer­ci­tie kon ook deze machi­ne in het net­werk opge­no­men wor­den. Welkom Beeblebrox!

Beeblebrox
Beeblebrox

Hackerspace TDvenlo