FOSDEM

Zaterdag 30 janu­a­ri heeft een dele­ga­tie van TDvenlo een bezoek gebracht aan FOSDEM in Brussel. Deze Free and Open Source Development European Meeting vindt jaar­lijks plaats in het laat­ste week­end van janu­a­ri. Op de mee­ting tref je meer dan 10.000 open sour­ce enthou­si­as­te­lin­gen, 28 DEVrooms en heel veel lezin­gen.

Een uit­ge­breid ver­slag (in het Engels) lees je hier: http://jhaand.nl/2016/01/visit-to-fosdem-2016/

Vastelaovend

De vas­te­la­o­vend staat alweer bij­na voor de deur, en dat bete­kent dat het Ald Weishoes weer omge­to­verd wordt in een joek­si­ge hoon­der­stal voor Jocus Toekoms. Vanwege alle acti­vi­tei­ten die hier plaats­vin­den rond­om de vas­te­la­o­vend zul­len wij ook dit jaar weer twee weken pas op de plaats maken. Daarom is er geen club­avond op vrij­dag 5 febru­a­ri en op vrij­dag 12 febru­a­ri.

Zie onze agen­da voor de gehe­le jaar­plan­ning.

Nieuwe jaarplanning online

De jaar­plan­ning voor het sei­zoen 2015 / 2016 staat onli­ne! Zie hier­voor de pagi­na ‘Agenda’, hier op de site. Wij hopen zo in één oog­op­slag dui­de­lijk te maken op wel­ke vrij­dag­avon­den er spe­ci­a­le acti­vi­tei­ten gepland zijn, of wan­neer er helaas geen club­avond gehou­den kan wor­den.

De jaar­plan­ning wordt sinds het sei­zoen 2012 / 2013 elk jaar door ons opge­steld. Deze plan­ning is een kalen­der op groot for­maat, met daar­op onder elkaar alle vrij­da­gen van het sei­zoen, met daar­naast ruim­te voor opmer­kin­gen of ver­mel­ding van acti­vi­tei­ten. Dit blijkt een han­dig hulp­mid­del te zijn om snel en over­zich­te­lijk acti­vi­tei­ten te kun­nen plan­nen, en daar­bij reke­ning te hou­den met ande­re geplan­de zaken, of club­avon­den die komen te ver­val­len.

Een nieuw seizoen kan van start gaan

De zomer­va­kan­tie zit er weer op, en dat bete­kent dat we weer van start kun­nen! Vrijdag 4 sep­tem­ber zijn we geo­pend, maar deze avond staat nog in het teken van oprui­men van spul­len die voor de ver­bou­wing tij­dens de zomer­va­kan­tie ver­plaatst waren, het upda­ten van onze com­pu­ter­sys­te­men, en ervoor zor­gen dat alles weer in orde is om een heel sei­zoen te kun­nen hob­by­en.

Vanaf vrij­dag 11 sep­tem­ber zijn we dan weer vol­le­dig up and run­ning!

Eindhoven Mini Maker Faire

Op zater­dag 29 en zon­dag 30 augus­tus heeft in Eindhoven de Mini Maker Faire plaats­ge­von­den. Enkele TD’ers zijn hier op de zater­dag­mid­dag naar­toe gegaan.

Op de Maker Faire was een hele­boel te zien op het gebied van engi­nee­ring, design en 3d-prin­ten. Een zeer divers sca­la van expo­san­ten toon­de waar zij zich mee bezig hou­den. Naast com­mer­ci­ë­le stand­hou­ders was er ook vol­op ruim­te voor non-pro­fit orga­ni­sa­ties en hob­by­is­ten.

De com­mer­cie liet zien wat de stand van zaken is op het gebied van 3d-prin­ten. Je eigen ont­werp hoef je maar op te stu­ren, en tegen beta­ling kan je ont­werp gere­a­li­seerd wor­den.

Een van de hoog­te­pun­ten om te zien was de spraak­ge­stuur­de InMoov robot, een huma­no­ï­de robot waar­van het ont­werp open sour­ce is. Wie weet wil iemand dat ooit nog als pro­ject oppak­ken bin­nen TDvenlo! Ook de elek­tro­ni­sche bouw­blok­jes van Brick’R’knowledge waren erg veel­be­lo­vend. Als een soort LEGO-pak­ket kun je hier­mee een elek­tro­ni­ca­pro­ject­je in elkaar klik­ken, niet alleen leuk, maar ook erg leer­zaam!

Geen clubavond op 8 en 15 mei

In ver­band met werk­zaam­he­den is de zol­der van het Ald Weishoes tij­de­lijk niet toe­gan­ke­lijk. Dit bete­kent dat de club­avon­den van vrij­dag 8 mei en vrij­dag 15 mei niet door kun­nen gaan. De eerst­vol­gen­de club­avond zal daar­om plaats­vin­den op vrij­dag 22 mei.

Uiteraard is deze infor­ma­tie ook terug te vin­den in onze agen­da.

Voorraad

Onmisbaar voor elke hob­by­ist, klus­ser of ande­re vorm van maker: een goe­de voor­raad van fre­quent gebruik­te onder­de­len. Liefst ook nog gesor­teerd. Uiteraard was bij TDvenlo al het nodi­ge aan­we­zig, maar meer is altijd beter.

De kans om een gro­te hoe­veel­heid elek­tro­ni­ca­com­po­nen­ten in han­dig opberg­sys­teem op te halen, heb­ben we dan ook niet laten schie­ten. Toen we te horen kre­gen dat de vak­groep Signal Processing Sytems (SPS) van de facul­teit Elektrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) aan­gaf afstand te moe­ten doen van een voor­raad com­po­nen­ten in ver­band met een ver­hui­zing, heb­ben wij onze inte­res­se ken­baar gemaakt. Vrij snel daar­na kre­gen we te horen dat we de vooraad op moch­ten halen, een kans die we met bei­de han­den gegre­pen heb­ben.

Enkele weken later kre­gen we van de vak­groep Electromechanics and Power Electronics (EPE) van dezelf­de facul­teit nog een voor­raad weer­stan­den en spoe­len. Ook deze namen wij dank­baar in ont­vangst.

De nieu­we voor­raad heeft inmid­dels een mooie plaats in onze ruim­te gekre­gen. De komen­de jaren kun­nen wij met dank aan de TU/e weer vele elek­tro­tech­ni­sche pro­jec­ten rea­li­se­ren!

Voorraad
Nieuwe én oude voor­raad
Meer voorraad
Nog meer nieu­we voor­raad

Vastelaovend

Hallo, hal­lo, ut is weer (bij­na) vas­te­la­o­vend. Jocus Toekôms, onze buur in het Ald Weishoes, heeft vrij­dag 30 janu­a­ri de nieu­we hoog­heid uit­ge­roe­pen. Uiteraard feli­ci­te­ren ook wij prin­ses Samantha en haar adju­dan­ten Ricardo en Loek.

Voor ons bete­kent de vas­te­la­o­vend dat wij twee weken pas op de plaats maken, om het Ald Weishoes de ruim­te te geven een mooie vas­te­la­o­vend neer te zet­ten voor alle jeugd van Venlo. Zoals in de agen­da te zien is, zijn wij daar­om geslo­ten op vrij­dag 13 febru­a­ri en op vrij­dag 20 febru­a­ri.

Kerstvakantie

Zoals eer­der al aan­ge­ge­ven in onze agen­da, zul­len er in de kerst­va­kan­tie géén club­avon­den plaats­vin­den op Tweede Kerstdag 26-12-2014 en na nieuw­jaar op 2–1‑2015. Wij wen­sen ieder­een fij­ne feest­da­gen en een gezond en voor­spoe­dig 2015!

Hackerspace TDvenlo