Tag Archives: agenda

Zomervakantie

Vrijdag 5 juli heb­ben we voor onze jeugd­le­den de laat­ste TD-avond voor de zomer­va­kan­tie gehad. Tot 23 augus­tus gaan wij genie­ten van een wel­ver­dien­de vakan­tie.

Onze vol­was­sen leden kun­nen in de zomer door­gaan. De ope­nings­tij­den hier­voor zul­len in over­leg zijn.

Wij wen­sen ieder­een een hele fij­ne zomer­va­kan­tie. Hopelijk zien we jul­lie alle­maal weer op 23 augus­tus!

Vakantie
Vakantie! (foto: pixel­lap­ho­to CC0)

Vastelaovend

In tegen­stel­ling tot voor­gaan­de jaren heb­ben we GEEN slui­ting meer met vas­te­la­o­vend. D.w.z. dat we vrij­dag 1 maart en vrij­dag 8 maart gewoon geo­pend zijn! Vrijdag 1 maart zul­len we wel in vas­te­la­o­vends­feer zijn. Kom dus gerust ook ver­kleed!

Aswoensdag 6 maart is TDvenlo ook gewoon geo­pend voor de vol­was­sen leden, dan kan er ver­der gewerkt wor­den aan de afwer­king van de spa­ce.

Vastelaovend
Vastelaovend in Venlo

Planning seizoen 2018–2019 bekend

Het nieu­we sei­zoen is op 24 augus­tus weer van start gegaan. Inmiddels is ook de jaar­plan­ning voor dit sei­zoen bekend. Als van­ouds is deze op onze web­si­te te vin­den onder het kop­je agen­da.

Zoals gebrui­ke­lijk is deze agen­da niet in beton gego­ten, er kun­nen in de loop van het sei­zoen nog wij­zi­gin­gen plaats­vin­den. Zeker met het oog op een ver­hui­zing zou er een en ander kun­nen ver­an­de­ren. Enkele data zijn daar­om nog onder voor­be­houd. Ook kun­nen er natuur­lijk nog toe­kom­sti­ge eve­ne­men­ten en excur­sies toe­ge­voegd wor­den.

Reeds beken­de bij­zon­der­he­den:
— De seni­o­r­avon­den op de woens­da­gen zijn onder voor­be­houd opge­no­men in de jaar­plan­ning, omdat deze alleen plaats­vin­den bij vol­doen­de aan­mel­din­gen voor­af.
— Tijdens de oprich­tings­ver­ga­de­ring op vrij­dag 28–9 waar we onze sta­tus als ver­e­ni­ging wil­len for­ma­li­se­ren, wordt er GEEN regu­lie­re TD avond gehou­den.

Nieuw: senioravond

Vanaf sep­tem­ber 2018 gaat TDvenlo bij vol­doen­de belang­stel­ling weke­lijks ook op woens­dag­avond open. De woens­dag­avond zal ech­ter exclu­sief voor seni­or­le­den zijn. De opkomst van de jeugd­groep blijft zoals gebrui­ke­lijk op de vrij­dag­avond van 19.30 tot 21.00 uur.

Met de open­stel­ling op woens­dag­avond hopen wij aller­eerst de seni­or­le­den die jeugd­le­den bege­lei­den de gele­gen­heid te geven om een vol­le­di­ge avond aan eigen pro­jec­ten te kun­nen beste­den. Zo kan er zowel meer aan­dacht geschon­ken wor­den aan de bege­lei­ding van onze jeugd­groep, en is er voor onze seni­or­le­den meer gele­gen­heid om te komen hob­by­en. Tevens ver­wach­ten wij dat dit een bete­re sprei­ding van de druk­te ople­vert.

Om op woens­dag­avond open te gaan, is er ech­ter wel een mini­mum opkomst nodig. Derhalve ver­lan­gen wij voor elke woens­dag­avond aan­mel­ding voor­af, via een bericht­je per e‑mail, whats­app of FB-mes­sen­ger. Bij drie of meer aan­mel­din­gen zal op de betref­fen­de woens­dag de spa­ce geo­pend wor­den.

Logo
Logo

Vanaf 24–8 weer open!

De zomer­va­kan­tie zit er bij­na op. Over een week, op vrij­dag 24 augus­tus, begint er dus weer een nieuw sei­zoen voor TDvenlo. Voorlopig nog gewoon op de ver­trouw­de zol­der in het Ald Weishoes.

Wij hopen jul­lie van­af vol­gen­de week dan ook weer iede­re vrij­dag­avond van­af 19.30 uur te mogen begroe­ten.

Zomervakantie

De vakan­tie staat weer voor de deur, en dat bete­kent dat we er even een paar weken tus­sen­uit gaan. Op vrij­dag 6 juli 2018 vindt de laat­ste club­avond van het sei­zoen 2017 — 2018 plaats. Voor een pas­sen­de sei­zoens­af­slui­ting zal gezorgd wor­den.

Op vrij­dag 24 augus­tus ver­wach­ten we ieder­een weer terug voor een fris­se start in het sei­zoen 2018 ‑2019!

Wij wen­sen ieder­een een hele fij­ne vakan­tie.

Koningsdag en meivakantie

Het ein­de van april nadert, en dat bete­kent dat er weer een aan­tal feest­da­gen en een mei­va­kan­tie voor de deur staan. Dit jaar valt Koningsdag (27 april) op een vrij­dag, en dat bete­kent dat er die dag helaas géén TD-avond plaats zal vin­den. Op 4 mei is TDvenlo wel gewoon geo­pend.

In tegen­stel­ling tot eer­de­re berich­ten, zal op de vrij­dag na hemel­vaart, 11 mei, wél gewoon een TD-avond plaats­vin­den. Deze dag zal TDvenlo slechts van 19.30 tot 21.00 uur geo­pend zijn.

Vastelaovend

Hallo, hal­lo, ‘t is weer bij­na vas­te­la­o­vend! En dat bete­kent dat onze loca­tie, het Ald Weishoès, tra­di­tie­ge­trouw weer de nodi­ge dagen vol­le­dig in het teken van het gezins­car­na­val zal staan. Voor ons reden om even pas op de plaats te maken, dus op vrij­dag 9–2‑2018 én op vrij­dag 16–2‑2018 zal TDvenlo geslo­ten blij­ven. Vanaf 23–2‑2018 zijn er dan weer regu­lie­re TD-avon­den!

Vanaf don­der­dag 8–2‑2018 zal het Ald Weishoès weer als brui­sen­de Hoonderstal van Jocus Toekôms fun­ge­ren. Een uit­ge­breid en zeer joek­sig pro­gram­ma zal in het Ald Weishoès wor­den gere­a­li­seerd:

  • 8–2: Joeksrepetitie van de Foemfoem
  • 9–2: Live muziek van Vastelaovesjam
  • 10–2: Weishoèspodium als onder­deel van de Boètegewoeëne Boètezitting
  • 11–2: Live muziek van Linke Mik
  • 12–2: Live muziek van Appelemoos
  • 13–2: Diverse Joekskapellen

Op vrij­dag 9–2 zul­len diver­se leden van TDvenlo de vas­te­la­o­vend alvast inlui­den in het Ald Weishoès, onder het genot van de muziek van Vastelaovesjam en een drank­je. Wie zich hier bij aan wil slui­ten, is van har­te wel­kom!

Vastelaovend 2018 in het Ald Weishoes

Seizoen 2017 / 2018 van start

Op vrij­dag 1 sep­tem­ber 2017 is het weer zover. Het nieu­we sei­zoen gaat van start. Na een wel­ver­dien­de vakan­tie is ieder­een weer van har­te wel­kom met idee­ën voor uit­da­gen­de nieu­we pro­jec­ten.

We hopen jul­lie weer iede­re vrij­dag­avond van­af 19.30 uur op onze zol­der in het Ald Weishoès te mogen begroe­ten.