Tag Archives: agenda

In 2020 geen zomersluiting

In tegen­stel­ling tot voor­gaan­de jaren, zal TDvenlo dit jaar géén zomer­stop hou­den. Gedurende de school­va­kan­tie blijft onze jeugd­groep gewoon wel­kom op de vrij­dag­avon­den en gaan ook de bij­een­kom­sten voor vol­was­se­nen alle­maal door. 

Dit besluit is geno­men omdat we al behoor­lijk wat bij­een­kom­sten heb­ben gemist door de slui­ting wegens Covid-19. Ook ver­wach­ten we dat de mees­te leden dit jaar niet (ver) op vakan­tie gaan. 

Vakantie
Vakantie! (foto: pixellaphoto)

Vastelaovend

Hallo, hal­lo, ut is weer (haos) Vastelaovend! En det bela­of weer enne joek­si­ge tiëd!

A.s. vrij­dag 21 febru­a­ri zijn wij gewoon geo­pend, zij het in car­na­vals­sfe­ren. Oftewel, wij nodi­gen al onze leden van har­te uit om ver­kleed naar TDvenlo te komen. 

Ook na de Vastelaovend is ieder­een van har­te wel­kom in onze spa­ce. Wij hou­den dus géén carnavalsvakantie!

Vastelaovend same!

Kerstvakantie

Het ein­de van het jaar is alweer in zicht, en dat bete­kent dat er weer de nodi­ge feest­da­gen aan­ko­men. Tijdens Kerstmis en Nieuwjaar zul­len wij daar­om even vakan­tie gaan vieren. 

Vanwege de feest­da­gen is Hackerspace TDvenlo geslo­ten in week 52 en week 1. Wij zijn dicht van 23-12-2019 t/m 5–1‑2020. Graag zien wij ieder­een weer terug in het nieu­we jaar. Voor onze jeugd­le­den zal de eer­ste club­avond van 2020 plaats­vin­den op vrij­dag 10–1‑2020.

Wij wen­sen ieder­een hele fij­ne kerst­da­gen en een gezond en geluk­kig 2020!

De boom staat in de hac­ker­spa­ce, halleluja!

Zomervakantie

Vrijdag 5 juli heb­ben we voor onze jeugd­le­den de laat­ste TD-avond voor de zomer­va­kan­tie gehad. Tot 23 augus­tus gaan wij genie­ten van een wel­ver­dien­de vakantie. 

Onze vol­was­sen leden kun­nen in de zomer door­gaan. De ope­nings­tij­den hier­voor zul­len in over­leg zijn. 

Wij wen­sen ieder­een een hele fij­ne zomer­va­kan­tie. Hopelijk zien we jul­lie alle­maal weer op 23 augustus!

Vakantie
Vakantie! (foto: pixel­lap­ho­to CC0)

Vastelaovend

In tegen­stel­ling tot voor­gaan­de jaren heb­ben we GEEN slui­ting meer met vas­te­la­o­vend. D.w.z. dat we vrij­dag 1 maart en vrij­dag 8 maart gewoon geo­pend zijn! Vrijdag 1 maart zul­len we wel in vas­te­la­o­vends­feer zijn. Kom dus gerust ook verkleed!

Aswoensdag 6 maart is TDvenlo ook gewoon geo­pend voor de vol­was­sen leden, dan kan er ver­der gewerkt wor­den aan de afwer­king van de space.

Vastelaovend
Vastelaovend in Venlo

Planning seizoen 2018–2019 bekend

Het nieu­we sei­zoen is op 24 augus­tus weer van start gegaan. Inmiddels is ook de jaar­plan­ning voor dit sei­zoen bekend. Als van­ouds is deze op onze web­si­te te vin­den onder het kop­je agen­da.

Zoals gebrui­ke­lijk is deze agen­da niet in beton gego­ten, er kun­nen in de loop van het sei­zoen nog wij­zi­gin­gen plaats­vin­den. Zeker met het oog op een ver­hui­zing zou er een en ander kun­nen ver­an­de­ren. Enkele data zijn daar­om nog onder voor­be­houd. Ook kun­nen er natuur­lijk nog toe­kom­sti­ge eve­ne­men­ten en excur­sies toe­ge­voegd worden.

Reeds beken­de bijzonderheden:
— De seni­o­r­avon­den op de woens­da­gen zijn onder voor­be­houd opge­no­men in de jaar­plan­ning, omdat deze alleen plaats­vin­den bij vol­doen­de aan­mel­din­gen vooraf.
— Tijdens de oprich­tings­ver­ga­de­ring op vrij­dag 28–9 waar we onze sta­tus als ver­e­ni­ging wil­len for­ma­li­se­ren, wordt er GEEN regu­lie­re TD avond gehouden.

Nieuw: senioravond

Vanaf sep­tem­ber 2018 gaat TDvenlo bij vol­doen­de belang­stel­ling weke­lijks ook op woens­dag­avond open. De woens­dag­avond zal ech­ter exclu­sief voor seni­or­le­den zijn. De opkomst van de jeugd­groep blijft zoals gebrui­ke­lijk op de vrij­dag­avond van 19.30 tot 21.00 uur.

Met de open­stel­ling op woens­dag­avond hopen wij aller­eerst de seni­or­le­den die jeugd­le­den bege­lei­den de gele­gen­heid te geven om een vol­le­di­ge avond aan eigen pro­jec­ten te kun­nen beste­den. Zo kan er zowel meer aan­dacht geschon­ken wor­den aan de bege­lei­ding van onze jeugd­groep, en is er voor onze seni­or­le­den meer gele­gen­heid om te komen hob­by­en. Tevens ver­wach­ten wij dat dit een bete­re sprei­ding van de druk­te oplevert.

Om op woens­dag­avond open te gaan, is er ech­ter wel een mini­mum opkomst nodig. Derhalve ver­lan­gen wij voor elke woens­dag­avond aan­mel­ding voor­af, via een bericht­je per e‑mail, whats­app of FB-mes­sen­ger. Bij drie of meer aan­mel­din­gen zal op de betref­fen­de woens­dag de spa­ce geo­pend worden.

Logo
Logo

Vanaf 24–8 weer open!

De zomer­va­kan­tie zit er bij­na op. Over een week, op vrij­dag 24 augus­tus, begint er dus weer een nieuw sei­zoen voor TDvenlo. Voorlopig nog gewoon op de ver­trouw­de zol­der in het Ald Weishoes.

Wij hopen jul­lie van­af vol­gen­de week dan ook weer iede­re vrij­dag­avond van­af 19.30 uur te mogen begroeten.

Zomervakantie

De vakan­tie staat weer voor de deur, en dat bete­kent dat we er even een paar weken tus­sen­uit gaan. Op vrij­dag 6 juli 2018 vindt de laat­ste club­avond van het sei­zoen 2017 — 2018 plaats. Voor een pas­sen­de sei­zoens­af­slui­ting zal gezorgd worden.

Op vrij­dag 24 augus­tus ver­wach­ten we ieder­een weer terug voor een fris­se start in het sei­zoen 2018 ‑2019!

Wij wen­sen ieder­een een hele fij­ne vakantie.

Koningsdag en meivakantie

Het ein­de van april nadert, en dat bete­kent dat er weer een aan­tal feest­da­gen en een mei­va­kan­tie voor de deur staan. Dit jaar valt Koningsdag (27 april) op een vrij­dag, en dat bete­kent dat er die dag helaas géén TD-avond plaats zal vin­den. Op 4 mei is TDvenlo wel gewoon geopend.

In tegen­stel­ling tot eer­de­re berich­ten, zal op de vrij­dag na hemel­vaart, 11 mei, wél gewoon een TD-avond plaats­vin­den. Deze dag zal TDvenlo slechts van 19.30 tot 21.00 uur geo­pend zijn.