Tag Archives: Ald Weishoes

Kiek nog eine kier um

Nu de fee­st­da­gen weer ach­ter de rug zijn en het nieu­we jaar zijn intre­de heeft geda­an, is het tijd voor een nieu­we start. Zeker voor TDvenlo, nu alle spul­len vanuit het Ald Weishoès over­ge­bracht zijn naar de biblio­theek en de inrich­t­ing van de nieu­we ruim­tes al aar­dig vorm begint te kri­jgen. Voordat we daar meer over ver­tel­len, wil­len we ech­ter nog één keer terug­blik­ken.

Kiek nog eine kier um… Hald mich leef in gedach­te. Zo luidt een bekend vas­te­lao­ves­leed­je. Wij kijken terug naar decen­nia lief en leed in het Ald Weishoès. Als eni­ge van de oor­spron­ke­li­jke clubs heb­ben wij de tand des tijds door­s­ta­an.

Wij heb­ben al die jaren met veel ple­zier onze activit­ei­ten gehou­den in het Weishoès. Via deze weg wil­len wij iedere­en die ons in al die jaren Ald Weishoès een warm hart heeft toe­ge­dra­gen en ervoor gezorgd heeft dat wij hier prach­ti­ge tij­den kon­den bele­ven dan ook nog eens ont­z­et­tend bedan­ken!

Het Ald Weishoès
Nog één blik op het Ald Weishoès, met ach­ter het zol­der­r­aam onze licht­bak.

De laats­te foto’s uit het Ald Weishoès heb­ben we natu­ur­li­jk in een album verzameld:

Vastelaovend

Hallo, hal­lo, ‘t is weer bij­na vas­te­lao­vend! En dat bete­kent dat onze loca­tie, het Ald Weishoès, tra­ditie­ge­trouw weer de nodi­ge dagen vol­l­e­dig in het teken van het gezins­car­na­val zal sta­an. Voor ons reden om even pas op de plaats te maken, dus op vrij­dag 9-2-2018 én op vrij­dag 16-2-2018 zal TDvenlo ges­lo­ten blij­ven. Vanaf 23-2-2018 zijn er dan weer regu­lie­re TD-avon­den!

Vanaf don­der­dag 8-2-2018 zal het Ald Weishoès weer als brui­sen­de Hoonderstal van Jocus Toekôms fun­ge­ren. Een uit­ge­breid en zeer joek­sig pro­gram­ma zal in het Ald Weishoès wor­den gerea­li­se­erd:

  • 8–2: Joeksrepetitie van de Foemfoem
  • 9–2: Live muziek van Vastelaovesjam
  • 10–2: Weishoèspodium als onder­de­el van de Boètegewoeëne Boètezitting
  • 11–2: Live muziek van Linke Mik
  • 12–2: Live muziek van Appelemoos
  • 13–2: Diverse Joekskapellen

Op vrij­dag 9–2 zul­len diver­se leden van TDvenlo de vas­te­lao­vend alvast inlui­den in het Ald Weishoès, onder het genot van de muziek van Vastelaovesjam en een dran­k­je. Wie zich hier bij aan wil slui­ten, is van har­te wel­kom!

Vastelaovend 2018 in het Ald Weishoes

Kortsluiting bij de TD

Dat TDvenlo, of zoals vro­eger, de TD, een club met een rijke his­to­rie is, bli­jkt maar weer eens uit de blog­post die oud-lid Rob Buchholz heeft geschre­ven over ons. Zijn beschrij­ving van de klim naar boven, de stof­fi­ge doch sfeer­vol­le ruim­tes, de anek­do­tes… Hoewel geba­se­erd op her­in­ne­rin­gen uit de tweede helft van de jaren ’70, nog altijd een feest der her­ken­ning, voor hui­di­ge én voor­ma­li­ge leden.

Waar Rob nog twi­j­felt of de club terug is van weg­ge­weest, of dat zij een slu­i­me­rend bes­ta­an heeft geleid, kun­nen wij hier beves­ti­gen dat de TD nooit echt weg is geweest. Natuurlijk heb­ben we vet­te en mage­re jaren gekend, maar nooit was de club geheel ver­dwe­nen. Inmiddels zijn we zelfs weer meer dan spring­le­vend en hele­maal bij de tijd qua vei­lig­heids­maat­re­ge­len en tech­niek. Ook heb­ben we weer een gewel­di­ge aan­loop van zowel jeugd- als senior­le­den, meer bege­lei­ding en veel inspi­re­ren­de ide­eën om mee aan de slag te gaan.

Benieuwd naar Robs her­in­ne­rin­gen aan onze stek in het Ald Weishoes? Lees dan zijn blog: watrobzegt.wordpress.com/2017/12/01/kortsluiting-bij-de-td/

Zelf moo­ie her­in­ne­rin­gen aan de TD en benieuwd hoe het er nu uit­ziet op die zol­der van het Ald Weishoes? Als op vrij­da­ga­vond de neon­let­ters bran­den, zijn we aan­we­zig. Maak gerust weer eens die vertrouw­de klim naar de zol­der, onze deur staat open. Of deel je her­in­ne­rin­gen in de comments bij deze post of op onze face­book­pa­gi­na.

Venlo Verenigt

Op zon­dag 17 sep­tem­ber 2017 vin­dt in en om het Ald Weishoès de eers­te edi­tie van Venlo Verenigt plaats. Een nieuw eve­nement waar­bij cul­ture­le vereni­gin­gen zich kun­nen pre­sen­te­ren aan het Venlose publiek.

Venlo Verenigt vin­dt plaats op de dag na de Nach van het Limburgs Leed. Niet geheel toeval­lig, aan­ge­zi­en die dag altijd het cul­ture­le sei­zo­en werd geo­pend door mid­del van de jaar­li­jk­se Ouverture. Afgelopen jaar heeft de orga­ni­sa­tie ech­ter aan­ge­kon­digd dat dit de laats­te edi­tie zou zijn. Het Ald Weishoes springt hierop in en hoopt het ont­sta­ne gat te vul­len door mid­del van het nieu­we eve­nement. Op deze manier kri­jgt het cul­ture­le vereni­gings­le­ven toch de kans om het cur­sus­jaar fee­steli­jk in te lui­den.

Als bewo­ner van het Ald Weishoès hopen wij ons ook te pre­sen­te­ren, in onze eigen ruim­tes op de zol­der van het Ald Weishoès. Kom dus zeker even langs om een kijk­je te nemen!

Seizoensafsluiting

Op zater­dag 15 juli 2017 heeft in het Ald Weishoes voor het eerst een sei­zo­en­safs­lui­t­ing plaats­ge­von­den voor alle vereni­gin­gen en clubs die van deze loca­tie gebruik­ma­ken. Ook diver­se leden van TDvenlo waren hier­bij aan­we­zig. Het was een gezel­li­ge avond, met live muziek. Ook waren er uitera­ard de nodi­ge hap­jes en dran­k­jes.

Traditioneel hield TDvenlo na de (eigen) sei­zo­en­safs­lui­t­ing altijd een zomers­top van enke­le weken. Dit jaar heb­ben we bes­lo­ten hier­van af te wijken, en zul­len we bij vold­o­en­de ani­mo ook in de zomer op de vrij­da­ga­von­den openen. Mocht je in de zomer langs wil­len komen, infor­meer dan dus wel even tij­dig of we open gaan! Of loop gewoon bin­nen als je de licht­re­cla­me ziet bran­den…

Seizoensafsluiting 2016-2017
Seizoensafsluiting 2016–2017