Tag Archives: computer

SUN 2/120 heeft nieuw leven (video)

Nadat we van­we­ge de steeds dich­ter­bij komen­de ver­hui­zing (waa­ro­ver later deze week meer nieuws!) afscheid heb­ben moe­ten nemen van een boel hard­ware, is een groot deel van onze SUN 2 en SUN 3 collec­tie bij een verzame­la­ar terecht geko­men. Aldaar heeft de SUN  2/120 die bij ons al tij­den in ops­lag stond weer een mooi nieuw leven gek­re­gen!

Op YouTube is hier­van een film­pje geplaatst. Dit wil­len we jul­lie natu­ur­li­jk niet ont­hou­den:

SUN 2/120 gereanimeerd
SUN 2/120 gere­ani­me­erd

Even voorstellen (video): Nerdhypnotiseermachine

Hoi! Ik ben gebo­ren (of, nou­ja, geas­sem­bleerd) in 1986. Ik meet 19″, 6U en weeg ca. 80 kilo­gram. Ik lust tot wel 4 ampè­re bij 230V. Dat geeft mijn motor een kracht van ca. 750 watt, ofte­wel iets­jes meer dan één PK!

Ooit begon ik mijn wer­kend leven als hard­disk. Groot, lomp, lawaaierig en maar liefst 900 whop­ping mega­bytes groot was ik het pronkst­uk onde­rin het ser­ver­rack. Helaas ben ik inmid­dels enigs­zins ach­t­er­haald door de tijd, aan­ge­zi­en er momen­te­el al micro SD-kaar­ten te koop zijn met 512 giga­bytes aan ops­lag­ca­pa­ci­teit… Dat is een slor­di­ge 580 keer zo veel…

Tijdens HoT2018 is bij TDvenlo ech­ter geble­ken dat ik ook in deze moder­ne tijd nog niet afge­schre­ven ben… Ik mag dan wei­nig rele­vant meer zijn als ops­lag­me­di­um, een glansri­jke nieu­we car­ri­è­re ligt in het ver­schiet. Mag ik me even voor­stel­len? Vanaf nu ben ik offi­cie­el aan mijn tweede jeugd begon­nen, als NERDHYPNOTISEERMACHINE.

Nerdhypnotiseermachine
Aangenaam: voor­he­en hard­disk, nu nerd­hyp­no­ti­se­er­ma­chi­ne!

En het belan­gri­jks­te… EEN FILMPJE!

Computerhistorie opgeschoond

Met het oog op de ver­hui­zing naar een nieu­we loca­tie over afzi­en­ba­re tijd, heb­ben we (hel­aas??) een zeer kri­ti­sche blik op onze door de jaren verzamel­de hard­ware moe­ten wer­pen. Decennia geschie­de­nis in de vorm van pcs, work­sta­tions, moni­to­ren, ter­mi­nals, ser­vers, en nog veel meer pas­se­er­den de revue.

De moder­ne pcs, ser­ver en swit­ches ver­hui­zen uitera­ard mee, eve­nals de retro­ga­ming hard­ware van Commodore. Maar over veel oude pc- en SUN-hard­ware heb­ben we, soms met pijn in het hart, moe­ten con­clu­de­ren dat we er te wei­nig mee doen om het nog te kun­nen ver­ant­wo­or­den deze hard­ware te behou­den en mee te ver­hui­zen.

Op de gang is dus een gro­te berg hard­ware ver­re­zen. Op kor­te ter­mi­jn zal deze defi­ni­tief afge­vo­erd wor­den. Wie nog inter­es­se heeft in moni­to­ren met een ech­te beeld­buis, een SUN work­sta­tion of pcs van 486 tot Pentium4, kan zich nu nog mel­den… Wel spo­e­dig zelf af komen halen svp 😉 .

Welkom Arthur en Beeblebrox

De afge­lo­pen weken heb­ben we niet alle­en een nieu­we ser­ver mogen ver­wel­ko­men, ook zijn er twee lap­tops bin­nen­ge­ko­men.

De eers­te machi­ne is een Acer die beschikt over een Pentium M pro­ces­sor die zijn werk op 1,7 Ghz doet, 2 GB geheu­gen en een hard­disk van 80 GB. Deze machi­ne was bij bin­nen­komst al com­pleet bruik­baar, zodat er al vrij vlot een ver­se instal­la­tie van Ubuntu 14.04 op geda­an kon wor­den. De note­book is Arthur gedo­opt en opge­no­men in het net­werk.

arthur
Arthur

De tweede machi­ne is een Fujitsu Siemens die beschikt over een 1,4 GHz Pentium M pro­ces­sor. Deze machi­ne moest eerst hard­ware­ma­tig wat get­weakt wor­den, voor­dat inzet mogeli­jk was. Na het pro­be­ren van vier ver­schil­len­de hard­disks, was er nog steeds geen goed resultaat. Gelukkig was er in onze kast met ‘oude meuk’ nog één disk te vin­den, en wel de oude trou­we 12 GB disk van Squatted. Deze disk bleek zowaar nog te wer­ken. Ook is er een reep­je geheu­gen bijge­prikt, zodat de machi­ne nu over ‘maar liefst’ 1,5 GB beschikt.

De vol­gen­de uit­da­ging voor deze machi­ne was de instal­la­tie van een enigs­zins recen­te Ubuntu. Een instal­la­tie-cd van Ubuntu 12.04 gaf name­li­jk de fout­mel­ding:

This kernel requires the following features not present on the CPU:
pae

Unable to boot - please use a kernel appropriate for your CPU.

Een oplos­sing was ech­ter snel gevon­den, name­li­jk een instal­la­tie van Ubuntu 11.10, waar­na een upgrade naar 12.04 door­ge­vo­erd kon wor­den. Na deze exer­ci­tie kon ook deze machi­ne in het net­werk opge­no­men wor­den. Welkom Beeblebrox!

Beeblebrox
Beeblebrox

Nieuwe Server

Backups??? We don’t need no stin­king back­ups.”
Dus eigen­li­jk wel. 2 weken gele­den begaf de laats­te har­de schi­jf van onze ser­ver het. Alles was weg. in ech­te TDvenlo sti­jl, bleek dat we dezelf­de avond al een nieu­we ser­ver had­den. Vorige week had­den we al weer inter­net op alle gebakjes/computers. Gisteren bleek dat we alles nog op de oude ser­ver van een half jaar gele­den had­den sta­an. Met een beet­je geluk loopt alles bin­nenkort weer zoals het hoort.

In de tus­sen­tijd bli­jft iedere­en wel­kom op de vrij­da­ga­von­den in het Ald Weishoes bij onze hacker­space (of Technische club zoals we voor­he­en heet­ten.

Who makes back­ups? The peop­le who’ve lost data.
Who checks if he can res­to­re the back­up? People who’ve lost data twice.” — Alan Cox