Tag Archives: excursie

HH2020: Luxueus hacken in een hotel

Ook dit jaar heeft TDvenlo weer acte de pre­sen­ce gege­ven bij HackerHotel, het luxe hac­ker­seve­ne­ment in een hotel op de Veluwe. Van vrij­dag 14 tot en met zon­dag 16 febru­a­ri heb­ben zeven TD’ers zich weer over­ge­ge­ven aan een acht­baan­rit vol lezin­gen, work­shops, ont­span­ning en ont­moe­tin­gen met mede­hac­kers uit bin­nen- én buitenland.

Jubileumeditie

Dit jaar is HackerHotel voor de vijf­de keer geor­ga­ni­seerd, en daar­om is er extra uit­ge­pakt. Zo heeft elke deel­ne­mer dit jaar niet alleen een fan­tas­ti­sche bad­ge met inge­bouw­de adven­tu­re-game ont­van­gen, maar ook een spe­ci­a­le gegra­veer­de her­den­kings­munt. Ook is er nóg beter voor de inwen­di­ge mens gezorgd, met naast het diner­buf­fet op zater­dag­avond en de ont­bijt­buf­fet­ten op zater­dag- en zon­dag­och­tend ook nog twee voor­tref­fe­lij­ke lun­ches op zater­dag en zondag. 

Om deze jubi­le­u­me­di­tie extra luis­ter bij te zet­ten, heb­ben wij als Hackerspace TDvenlo een geschenk aan­ge­bo­den aan orga­ni­sa­tor Dimitri Modderman. Een heu­se spa­ce sta­te voor het HackerHotel, inclu­sief tij­de­lij­ke ver­mel­ding op de kaart op hackerspaces.nl. Deze gift werd zeer dank­baar in ont­vangst geno­men, en HackerHotel 2020 is zowel geo­pend als geslo­ten met een sym­bo­li­sche scha­kel­han­de­ling van deze spa­ce state. 

Space state schakelaar
Space sta­te scha­ke­laar voor HackerHotel
hackerspaces.nl with HackerHotel
HackerHotel ver­meld op hackerspaces.nl

Challenges van badge en munt

Zoals gezegd bevat de bad­ge dit jaar een uit­da­gend puz­ze­l­avon­tuur. Maar dat is nog niet alles, ook de her­den­kings­munt is het begin van een zeer uit­da­gen­de puz­zel­tocht. Laten we begin­nen bij de bad­ge. Geheel in het the­ma “Egypte” uit­ge­voerd, is de bad­ge een waar kunst­werk. Geïnspireerd door de godin Bastet is een elek­tro­nisch amu­let gecre­ëerd dat diver­se gehei­men prijs te geven heeft. Maar liefst zes ver­schil­len­de puz­zel­spel­len moe­ten uit­ge­speeld wor­den het­zij met de bad­ge los, het­zij met de bad­ge ver­bon­den aan een com­pu­ter of met de bad­ge ver­bon­den aan ande­re bad­ges. Wie alle zes de spel­len suc­ces­vol uit­speelt, zal het gezicht van de bad­ge uit­ein­de­lijk groen zien oplichten. 

Maar als­of dat nog niet genoeg is, is de mys­te­ri­eu­ze tekst die op de ach­ter­zij­de van de her­den­kings­munt gegra­veerd is ook weer het begin van een puz­zel­tocht… Wie “uggcf://unpxreubgry.ay/vaqrk.cuc/challenge/” suc­ces­vol ont­cij­fert, komt terecht in een reeks in moei­lijk­heids­graad oplo­pen­de puz­zels, die een beroep doen op zoek­ver­mo­gen, alge­me­ne ken­nis, speur­neu­ze­rij in het hotel, muzi­ka­li­teit en nog veel meer vaardigheden. 

Tot slot had ook Hoofdsponsor Guardian 360 weer een eigen chal­len­ge. Meer dan genoeg te puz­ze­len dus!

HH2020 Badge
De voor­kant van de badge
HackerHotel 2020 coin
Met laser gegra­veer­de her­den­kings­munt voor de 5e edi­tie van HackerHotel

Lezingen

Ook dit jaar zijn er weer ont­zet­tend veel lezin­gen gege­ven op HackerHotel. Met name op zater­dag­mid­dag zat het pro­gram­ma bom­vol, met wel drie paral­lel­le tracks. 

Enkele hoog­te­pun­ten uit het aan­bod van de vrij­dag waren: “Hacking in the eig­ties” door Walter Belgers, “Fails from the tren­ches” door Edwin van Andel, en “Why soft­wa­re sucks” door Brenno de Winter.

Op zater­dag waren er onder meer lezin­gen over Wireshark door Sake Blok, Hack_right door Floor Janssen en Yoanne Spoormans van de poli­tie, “A stran­ger insi­de your net­work – who’s next?” door Mischa Geelen, “Antivla or GTFO” door Bugblue en Anne-Jan, Freedom Internet door Anco Scholte ter Horst en “Gone In 60 Seconds – All your files are ENCRYPTED!!!” over ransom­wa­re aan­val­len, een zeer actu­eel probleem. 

Ook zon­dag was er een geva­ri­eerd aan­bod aan lezin­gen, met onder­wer­pen als kof­fie, quan­tum­com­pu­ters, lock­pic­king voor slo­ten met een mas­ter­key sys­teem (inclu­sief live demon­stra­tie) en een talk van de AIVD over “Side-chan­nel ana­ly­sis and fault-injec­ti­on” met behulp van ‘Chipwhisperer’.

Bovendien heeft ons lid Andrea zon­dag­mid­dag ondanks de lood­zwa­re con­cur­ren­tie van het Badge.Team (die paral­lel inge­roos­terd waren) een prach­ti­ge lezing gege­ven over haar kuns­t­rou­te naar Santiago en haar plan­nen voor een toe­kom­sti­ge kunstroute. 

Veel van deze lezin­gen zijn opge­no­men en zul­len ver­spreid over de komen­de weken onli­ne komen. Via YouTube kun je dan nog eens rus­tig terug­kij­ken. Waar moge­lijk heb­ben we hier­bo­ven de links alvast toegevoegd. 

Workshops

Zoals gebrui­ke­lijk is er paral­lel aan de lezin­gen ‘s och­tends en ‘s mid­dags een zeer divers aan­bod aan work­shops gege­ven. Een wil­le­keu­ri­ge greep uit de onder­wer­pen: FPGA, Blij met bleek, las­sen, STM32 pro­gram­me­ren, hard­wa­re hac­ken voor begin­ners en nog veel meer.

Aangezien veel van onze leden voor­al graag hard­wa­re­pro­ject­jes doen, zal het niet echt ver­ba­zen dat de op hard­wa­re gerich­te work­shops “Hardware Hacken” en “STM32 for Arduino Users” bij onze dele­ga­tie erg in de smaak vie­len. Op zater­dag heeft Jelle de work­shop over hard­wa­re hac­ken gevolgd. Op zon­dag­och­tend heb­ben Marc en Jelle zich op de STM32 gestort. Beide work­shops heb­ben inte­res­san­te nieu­we inzich­ten opge­le­verd en zijn een inspi­ra­tie geweest om toe­kom­sti­ge pro­jec­ten in onze spa­ce mee te starten. 

De dames in ons gezel­schap heb­ben dui­de­lijk voor de meer cre­a­tie­ve work­shops geko­zen. Zo is voor Andrea de lang­ge­koes­ter­de wens om te leren las­sen in ver­vul­ling gegaan. Ze is er zo enthou­si­ast over, dat we deze tech­niek vast nog terug gaan zien in toe­kom­sti­ge kunst­werk van haar hand. Angela heeft meer de aan­slui­ting gezocht bij haar ach­ter­grond in het edel­sme­den. Zij heeft deel­ge­no­men aan de work­shop sie­ra­den gie­ten met kunst­hars. Het resul­taat is een ket­ting met een flit­sen­de meerkleurenLED in een gego­ten behuizing.

Gelast werkstuk
Andrea heeft met suc­ces deel­ge­no­men aan de work­shop lassen

Community

Naast lezin­gen, work­shops en chal­len­ges biedt HackerHotel nauur­lijk ook de gele­gen­heid om (on)georganiseerd te ont­span­nen, hob­by­en en bij te pra­ten met mede­hac­kers uit binen- en bui­ten­land. Daartoe is in één van de con­fe­ren­tie­za­len een hob­by­ruim­te inge­richt. Ook is er een grand café. 

In de hob­by­ruim­te heeft TDvenlo ook een tafel inge­richt. Naast een vol­le­di­ge sol­deer­werk­plek heb­ben we enke­le pro­jec­ten opge­steld, waar­on­der de gro­te zenuw­pi­raal. Een feest der her­ken­ning dat zorg­de voor rede­lijk wat aan­loop gedu­ren­de het week­end. In deze ruim­te was ver­der nog plek voor diver­se knut­sel­plek­ken van ande­re hac­ker­spa­ces, een tafel vol retro­com­pu­ters, een tafel voor eer­ste hulp bij bad­ge­pro­ble­men en een gewel­dig badgemuseum.

Het grand café is gedu­ren­de het eve­ne­ment de plek om even bin­nen te lopen voor een drank­je en een praat­je. Dit jaar is er in het café ook veel­vul­dig gebruik gemaakt van de moge­lijk­heid om bad­ges met elkaar te laten sek… ehm “pra­ten”. Twee bad­ges kun­nen aan elkaar ver­bon­den wor­den door een kabel­tje in de geluids­uit­gang van elke bad­ge te ste­ken. Als je met elk van de vier ver­schilln­de ver­sies van de bad­ge een ver­bin­ding hebt gehad, ben je weer een stap ver­der in het oplos­sen van de challenge. 

Zaterdagavond heb­ben Boekenwuurm (Hackalot Eindhoven en Sebastius (Revspace Voorburg) in het grand café weer hun befaam­de pub­quiz gehou­den. Met dank aan de feed­back van 2019 was er dit jaar geluk­kig géén ron­de over My Little Pony. Desalniettemin waren er vol­doen­de las­ti­ge vra­gen, van het her­ken­nen van types LED tot inte­ri­eurs van hac­ker­spa­ces en van vra­gen over Egypte tot namen van robots. Gelukkig zijn we niet als laat­ste geëindigd…

Een stuk beter heb­ben de TD’ers het ervan­af­ge­bracht tij­dens de com­pu­ter­quiz op vrij­dag­avond. Deze quiz was opge­zet door Walter Belgers, die eer­der een lezing had gehou­den over hac­ken in de jaren tach­tig. Een res­pec­ta­be­le der­de plaats is een resul­taat waar TDvenlo zich niet voor hoeft te schamen. 

TDvenlo in de hobbyruimte
TDvenlo in de hobbyruimte
Zenuwspiraal
Onze zenuw­spi­raal was een publieks­trek­ker in de hobbyruimte
Gråhaj meets blåhaj
Onze gråhaj samen met een blåhaj in de hobbyruimte
Hacken in de bungalow
Hacken in de bungalow

Meer foto’s van dit gewel­di­ge week­end kun je in ons foto­al­bum bekij­ken: https://tdvenlo.nl/index.php/nggallery/fotoalbum/HackerHotel-2020?page_id=297.

Kamperen bij Hackzone

Erik en Jelle heb­ben eind juli een week­end­je zit­ten hac­ken en gekam­peerd bij Hackzone. Hier een klei­ne impres­sie van dit weekend. 

Aangeland bij Hackzone

Hackzone is een veld voor hac­kers bin­nen het veel gro­te­re Campzone. Campzone vormt al jaren een feno­meen onder gamers bin­nen Nederland. Het groot­ste kam­peer en game event in de zomer wat wel 11 dagen duurt. Het vindt plaats van 26 Juli t/m 5 augus­tus aan de rand van Veghel. Oftewel 2 week­en­den en een week lek­ker in de bui­ten­lucht gamen

Continue rea­ding Kamperen bij Hackzone

Hacker Hotel 2019

Van vrij­dag 15 febru­a­ri tot en met zon­dag 17 febru­a­ri heeft TDvenlo met een zeven­kop­pi­ge dele­ga­tie deel­ge­no­men aan het eve­ne­ment Hacker Hotel. Dit vond plaats in het Westcord Hotel De Veluwe in Garderen.

Hacker Hotel 2019 Badge
Hacker Hotel 2019 Badge

Gedurende drie dagen zijn de deel­ne­mers onder­ge­dom­peld in lezin­gen, work­shops en ande­re (h)ac(k)tiviteiten. Op zon­dag­mid­dag heeft TDvenlo zelf maar liefst twee lezin­gen ver­zorgd. Jelle en Marc heb­ben aan een geïn­te­res­seerd publiek ver­teld waar­om en hoe wij als hac­ker­spa­ce een suc­ces­vol­le jeugd­groep run­nen. Aansluitend heeft Andrea ver­teld hoe haar kunst­pro­ject Caminostones de aan­lei­ding was om als niet-tech­neut actief te wor­den bin­nen een hackerspace.

Het is helaas onbe­gon­nen werk om hier alle acti­vi­tei­ten en lezin­gen van het week­end na te bespre­ken. Toch wil­len we een aan­tal impres­sies hier delen. In wil­le­keu­ri­ge volgorde:

Badge
Interactief naam­kaart­je geba­seerd op een ESP32 micro­pro­ces­sor, met e‑ink dis­play, fan­cy LEDjes, add-ons, app­sto­re en veel veel meer! Goed voor nog weken­lang hackplezier.

Huisje
Uitstekende ver­blijf­plaats voor groe­pen, met 3 slaap­ka­mers, 2 bad­ka­mers en een roy­a­le woonkeuken.

Lezingen
Van 101 hacks voor een per onge­luk aan­ge­schaf­te Sovjetdesign-water­to­ren in Letland tot de (on)mogelijkheden op het gebied van 3d-prin­ten en van de geva­ren van e‑mail tot het als zeke­re over­heids­dienst run­nen van een markt­plaats op het darkweb. En alles ertus­sen­in. En meer. Interessante praat­jes gin­gen onder meer over het klo­nen van NFC-tags, het auto­ma­ti­se­ren van een thuis­brouw­in­stal­la­tie voor bier en last but not least de syn­er­gie­ën tus­sen hac­ker­spa­ces en repair­ca­fés.

Pubquiz
Het beha­len van een sta­bie­le plaats in de mid­den­moot is nog niet zo tri­vi­aal als je deel­neemt aan een pub­quiz door en voor hac­kers. In acht ron­den kwa­men de meest uit­een­lo­pen­de vraag­stuk­ken aan bod. Van ach­ter­ste­vo­ren afge­speel­de film­mu­ziek tot het her­ken­nen van een chip aan de hand van een foto van de die. Maar ook het her­ken­nen van hac­ker­spa­ces aan de hand van foto’s. En waren die rare uit­spra­ken nou van Brenno of van Rian? Om het hele­maal las­tig te maken, waren er als uit­smij­ter een boel vra­gen over My Little Pony.

Workshops
Workshops waren er onder meer over het leren sol­de­ren op print­pla­ten, sme­den van ijzer, bad­ge hac­ken, helm pim­pen, enz. Dus ook aan work­shops was er voor elk wat wils. Degenen die het spec­ta­cu­lair wil­den aan­pak­ken, kon­den zelfs een brand­blus­ser ombou­wen tot vlammenwerper.

Demonstraties
Ook waren er ver­schil­len­de demon­stra­ties, waar ande­re hac­kers / makers lie­ten zien met wat voor gave pro­jec­ten zij zich zoal bezig hou­den. Wie wist er bij­voor­beeld dat een hover­board een gewel­di­ge basis is om aller­lei inte­res­san­te trans­port­mid­de­len voor goe­de­ren of per­so­nen te maken? Of dat Thermiet behal­ve voor het las­sen van spoor­sta­ven ook best leuk is om ijze­ren vorm­pjes mee te gie­ten? En wat te den­ken van het spe­len met hoog­span­ning? Of het nou een jacobs­lad­der is, of 8 kV op een sim­pel LEDje, of het maken van Lichtenberg figu­ren, het is alle­maal even indrukwekkend.

Foto’s
En geluk­kig heb­ben we de foto’s nog!

P.S.: De web­si­te Hackaday heeft ook een arti­kel over Hacker Hotel geschre­ven. Die kan je hier lezen. 

TDvenlo bezoek DASA Arbeitswelt Ausstellung in Dortmund

Op Zaterdag 19 mei heeft hac­ker­spa­ce TDvenlo de DASA Arbeits Ausstellung bezocht.

Om 10 werd ver­za­meld op de par­keer­plaats van de Postflat te Venlo.

Na een uur­tje rij­den waren we bij het muse­um. Na het kopen van kaart­jes kre­gen we een rond­lei­ding van een zeer bevlo­gen gids die ondanks een boe­king van 1,5 uur het 2 uur vol­hield. Hij had een top ver­haal, en van dit bezoek heb­ben we een klein beeld ver­slag gemaakt.

    

Zelf wat druk­ken met een half auto­ma­ti­sche han­d­aan­ge­dre­ven pers

 

Een stap voor­uit in de tijd: een kran­ten pers. 2 gro­te geva­ren: vin­gers (draai­en­de delen) en oren (lawaai)

Een brand­we­rend brand­weer­pak uit het jaar 19?? (oud), gemaakt van 100% asbest. Gezond he 🙁

Een sel­fie gemaakt op de groot­ste lap­top ter wereld vol­gens het record book.

Een flightsi­mu­la­tor van een ver­keers­vlieg­tuig en een verkeerstoren


Een enig­ma. Dat was  een ver­cij­fer­ma­chi­ne van de duit­sers. Zij kon­den hier­mee berich­ten ver­cij­fe­ren en ontcijferen.

Een van de eer­ste home pc’s, waar­schijn­lijk met min­der geheu­gen als de klein­ste usb stick van tegenwoordig.

Een bedie­ning van een oude nucle­ai­re centrale

  

Natuurlijk was er ook ruim­te voor kunst

Een erg mooi exem­plaar van een oude radio

Een stoom machi­ne die een gene­ra­tor aan drijft.

Een zeer gro­te dro­ne. Geprint in een 3D prin­ter en bij elkaar gehou­den door carbon

Onder een staal­oven en boven de trekwalsen

En als laat­ste mag een robot arm natuur­lijk niet ontbreken.

Het was een leu­ke en leer­za­me dag.

TDvenlo bezocht FOSDEM 2017

Al een aan­tal jaren gaan enke­le van ons in het eer­ste week­end van febru­a­ri naar FOSDEM, dat wordt gehou­den op de Vrije Universiteit van Brussel. FOSDEM is een con­gres van en over Open Source ont­wik­ke­laars en wat daar­mee te maken heeft, bestaan­de uit een 600 tal lezin­gen ver­deeld over één week­end. Uiteraard gaan veel lezin­gen over soft­wa­re pro­jec­ten, maar ook komen er de laat­ste tijd een  aan­tal Open Source hard­wa­re pro­jec­ten.  Daarnaast zijn er ook lezin­gen en dis­cus­sies over maat­schap­pe­lij­ke of juri­di­sche aspec­ten rond Open Source. De lezin­gen zijn alle­maal in het Engels. In de hal­len zijn stands waar­op ver­schil­len­de Open Source pro­jec­ten zijn ver­te­gen­woor­digd. Zowel soft­wa­re als hard­wa­re. Voor wie boe­ken zoekt over deze onder­wer­pen is er een stand van O’Reilly.

TDvenlo bezoekt FOSDEM
TDvenlo bezoekt FOSDEM

Een aan­tal keer zijn we op de zater­dag gegaan, maar dit jaar zijn we op zon­dag gegaan, en daar­mee mis­ten we de ope­nings­speech, waar­in meest­al een aan­tal actu­e­le onder­wer­pen aan bod komen. We begon­nen bij enke­le stands waar een aan­tal popu­lai­re Open Source pro­jec­ten zijn ver­te­gen­woor­digd. Hier ston­den o.a. stands van Libre-Office, KDE, Gnome en Ubuntu. Bij de stand van KDE zijn we  even blij­ven staan en zagen we o.a. de nieu­we KDE 5.9 en een tele­foon waar­op een mobie­le ver­sie van KDE draai­de. Weliswaar in een vroeg sta­di­um, maar het pro­ject kreeg al dui­de­lijk vorm. Bijzonder was ook dat zij een lap­top wil­len uit­bren­gen met Linux en KDE voorgeïnstalleerd.

Open Source hardware project
Open Source hard­wa­re project

De eer­ste lezing die we bij­woon­den, ging over wat er komt kij­ken bij het schrij­ven van een goe­de manu­al. De vol­gen­de lezing ging over Matrix, een Open Source ini­ti­a­tief en soft­wa­re­pro­ject om com­mu­ni­ca­tie­dien­sten te decen­tra­li­se­ren en te defrag­men­te­ren. Enkele stands van hard­wa­re pro­jec­ten die we gezien heb­ben zijn een lap­top rond een A20 CPU en een pro­ject om een Open Source satel­liet in de ruim­te te bren­gen. Een bij­zon­de­re lezing ging over het gebruik van elek­tro­ni­sche spier sti­mu­la­tie voor inter­ac­tie­ve doel­ein­den en games. De vol­gen­de lezing ging over licen­ties en gebruik van Open Source mul­ti­me­dia bestan­den zoals afbeel­din­gen geluids­be­stan­den en video. KiCad is een Open sour­ce pro­gram­ma voor elek­tro­ni­ca design en het maken van pcb lay­outs. In een lezing werd toe­ge­licht wat de nieu­we fea­tu­res zijn van ver­sie 5 en wat voor ver­sie 6 is gepland. Menig elek­tro­ni­ca ont­wer­per wordt hier heel blij van. Een ‘lightning talk’ leg­de in 15 minu­ten uit wat Interledger kon bren­gen. Het ont­wik­ke­len van een stan­daard en soft­wa­re om ver­schil­len­de beta­lings­sys­te­men te kopp­pe­len dank­zij de ope­ra­tors zelf. De afslui­ten­de lezing ging over het gebruik van Linux bij air­t­raf­fic con­trol in Duitsland en wat daar­bij komt kij­ken. Ook hoe belang­rijk tes­ten, stan­daar­den en cer­ti­fi­ce­ring hier­bij is.

Lezing op FOSDEM 2017
Lezing op FOSDEM 2017

Het was weer een inte­res­san­te en  leer­za­me dag. Uiteraard kan men met plus­mi­nus 300 lezin­gen op een dag niet alles bij­wo­nen en moe­ten er keu­zes wor­den gemaakt. Wie één of meer lezin­gen wil terug­zien, kan dat doen op de FOSDEM web­si­te: www.fosdem.org. Elke lezing is op video opge­no­men en terug te kijken.

FOSDEM closing talk 2017
FOSDEM clo­sing talk 2017

Meer foto’s vind je in ons foto­al­bum.

FOSDEM 2017

Op zater­dag 4–2‑2017 en zon­dag 5–2‑2017 vindt in Brussel weer een nieu­we edi­tie van FOSDEM plaats. Ook dit jaar is TDvenlo weer van plan om met een dele­ga­tie naar FOSDEM te gaan.

De Free and Open Source Developers’ European Meeting is een jaar­lijks eve­ne­ment waar ieder­een met een inte­res­se in de ont­wik­ke­ling van open sour­ce soft­wa­re gelijk­ge­stem­den kan ont­moe­ten, idee­ën kan uit­wis­se­len en zich op de hoog­te kan stel­len van de nieuw­ste ontwikkelingen.

FOSDEM vindt plaats op het ter­rein van de ULB te Brussel en is vrij toe­gan­ke­lijk voor ieder­een. Aanmelden is niet nodig. Meer infor­ma­tie is het vin­den op http://fosdem.org/2017.