Tag Archives: excursie

Kamperen bij Hackzone

Erik en Jelle heb­ben eind juli een week­end­je zit­ten hac­ken en gekam­peerd bij Hackzone. Hier een klei­ne impres­sie van dit week­end.

Aangeland bij Hackzone

Hackzone is een veld voor hac­kers bin­nen het veel gro­te­re Campzone. Campzone vormt al jaren een feno­meen onder gamers bin­nen Nederland. Het groot­ste kam­peer en game event in de zomer wat wel 11 dagen duurt. Het vindt plaats van 26 Juli t/m 5 augus­tus aan de rand van Veghel. Oftewel 2 week­en­den en een week lek­ker in de bui­ten­lucht gamen

Continue rea­ding Kamperen bij Hackzone

Hacker Hotel 2019

Van vrij­dag 15 febru­a­ri tot en met zon­dag 17 febru­a­ri heeft TDvenlo met een zeven­kop­pi­ge dele­ga­tie deel­ge­no­men aan het eve­ne­ment Hacker Hotel. Dit vond plaats in het Westcord Hotel De Veluwe in Garderen.

Hacker Hotel 2019 Badge
Hacker Hotel 2019 Badge

Gedurende drie dagen zijn de deel­ne­mers onder­ge­dom­peld in lezin­gen, work­shops en ande­re (h)ac(k)tiviteiten. Op zon­dag­mid­dag heeft TDvenlo zelf maar liefst twee lezin­gen ver­zorgd. Jelle en Marc heb­ben aan een geïn­te­res­seerd publiek ver­teld waar­om en hoe wij als hac­ker­spa­ce een suc­ces­vol­le jeugd­groep run­nen. Aansluitend heeft Andrea ver­teld hoe haar kunst­pro­ject Caminostones de aan­lei­ding was om als niet-tech­neut actief te wor­den bin­nen een hac­ker­spa­ce.

Het is helaas onbe­gon­nen werk om hier alle acti­vi­tei­ten en lezin­gen van het week­end na te bespre­ken. Toch wil­len we een aan­tal impres­sies hier delen. In wil­le­keu­ri­ge volg­or­de:

Badge
Interactief naam­kaart­je geba­seerd op een ESP32 micro­pro­ces­sor, met e‑ink dis­play, fan­cy LEDjes, add-ons, app­sto­re en veel veel meer! Goed voor nog weken­lang hack­ple­zier.

Huisje
Uitstekende ver­blijf­plaats voor groe­pen, met 3 slaap­ka­mers, 2 bad­ka­mers en een roy­a­le woon­keu­ken.

Lezingen
Van 101 hacks voor een per onge­luk aan­ge­schaf­te Sovjetdesign-water­to­ren in Letland tot de (on)mogelijkheden op het gebied van 3d-prin­ten en van de geva­ren van e‑mail tot het als zeke­re over­heids­dienst run­nen van een markt­plaats op het darkweb. En alles ertus­sen­in. En meer. Interessante praat­jes gin­gen onder meer over het klo­nen van NFC-tags, het auto­ma­ti­se­ren van een thuis­brouw­in­stal­la­tie voor bier en last but not least de syn­er­gie­ën tus­sen hac­ker­spa­ces en repair­ca­fés.

Pubquiz
Het beha­len van een sta­bie­le plaats in de mid­den­moot is nog niet zo tri­vi­aal als je deel­neemt aan een pub­quiz door en voor hac­kers. In acht ron­den kwa­men de meest uit­een­lo­pen­de vraag­stuk­ken aan bod. Van ach­ter­ste­vo­ren afge­speel­de film­mu­ziek tot het her­ken­nen van een chip aan de hand van een foto van de die. Maar ook het her­ken­nen van hac­ker­spa­ces aan de hand van foto’s. En waren die rare uit­spra­ken nou van Brenno of van Rian? Om het hele­maal las­tig te maken, waren er als uit­smij­ter een boel vra­gen over My Little Pony.

Workshops
Workshops waren er onder meer over het leren sol­de­ren op print­pla­ten, sme­den van ijzer, bad­ge hac­ken, helm pim­pen, enz. Dus ook aan work­shops was er voor elk wat wils. Degenen die het spec­ta­cu­lair wil­den aan­pak­ken, kon­den zelfs een brand­blus­ser ombou­wen tot vlam­men­wer­per.

Demonstraties
Ook waren er ver­schil­len­de demon­stra­ties, waar ande­re hac­kers / makers lie­ten zien met wat voor gave pro­jec­ten zij zich zoal bezig hou­den. Wie wist er bij­voor­beeld dat een hover­board een gewel­di­ge basis is om aller­lei inte­res­san­te trans­port­mid­de­len voor goe­de­ren of per­so­nen te maken? Of dat Thermiet behal­ve voor het las­sen van spoor­sta­ven ook best leuk is om ijze­ren vorm­pjes mee te gie­ten? En wat te den­ken van het spe­len met hoog­span­ning? Of het nou een jacobs­lad­der is, of 8 kV op een sim­pel LEDje, of het maken van Lichtenberg figu­ren, het is alle­maal even indruk­wek­kend.

Foto’s
En geluk­kig heb­ben we de foto’s nog!

P.S.: De web­si­te Hackaday heeft ook een arti­kel over Hacker Hotel geschre­ven. Die kan je hier lezen.

TDvenlo bezoek DASA Arbeitswelt Ausstellung in Dortmund

Op Zaterdag 19 mei heeft hac­ker­spa­ce TDvenlo de DASA Arbeits Ausstellung bezocht.

Om 10 werd ver­za­meld op de par­keer­plaats van de Postflat te Venlo.

Na een uur­tje rij­den waren we bij het muse­um. Na het kopen van kaart­jes kre­gen we een rond­lei­ding van een zeer bevlo­gen gids die ondanks een boe­king van 1,5 uur het 2 uur vol­hield. Hij had een top ver­haal, en van dit bezoek heb­ben we een klein beeld ver­slag gemaakt.

    

Zelf wat druk­ken met een half auto­ma­ti­sche han­d­aan­ge­dre­ven pers

 

Een stap voor­uit in de tijd: een kran­ten pers. 2 gro­te geva­ren: vin­gers (draai­en­de delen) en oren (lawaai)

Een brand­we­rend brand­weer­pak uit het jaar 19?? (oud), gemaakt van 100% asbest. Gezond he 🙁

Een sel­fie gemaakt op de groot­ste lap­top ter wereld vol­gens het record book.

Een flightsi­mu­la­tor van een ver­keers­vlieg­tuig en een ver­keers­to­ren


Een enig­ma. Dat was  een ver­cij­fer­ma­chi­ne van de duit­sers. Zij kon­den hier­mee berich­ten ver­cij­fe­ren en ont­cij­fe­ren.

Een van de eer­ste home pc’s, waar­schijn­lijk met min­der geheu­gen als de klein­ste usb stick van tegen­woor­dig.

Een bedie­ning van een oude nucle­ai­re cen­tra­le

  

Natuurlijk was er ook ruim­te voor kunst

Een erg mooi exem­plaar van een oude radio

Een stoom machi­ne die een gene­ra­tor aan drijft.

Een zeer gro­te dro­ne. Geprint in een 3D prin­ter en bij elkaar gehou­den door car­bon

Onder een staal­oven en boven de tre­kwal­sen

En als laat­ste mag een robot arm natuur­lijk niet ont­bre­ken.

Het was een leu­ke en leer­za­me dag.

TDvenlo bezocht FOSDEM 2017

Al een aan­tal jaren gaan enke­le van ons in het eer­ste week­end van febru­a­ri naar FOSDEM, dat wordt gehou­den op de Vrije Universiteit van Brussel. FOSDEM is een con­gres van en over Open Source ont­wik­ke­laars en wat daar­mee te maken heeft, bestaan­de uit een 600 tal lezin­gen ver­deeld over één week­end. Uiteraard gaan veel lezin­gen over soft­wa­re pro­jec­ten, maar ook komen er de laat­ste tijd een  aan­tal Open Source hard­wa­re pro­jec­ten.  Daarnaast zijn er ook lezin­gen en dis­cus­sies over maat­schap­pe­lij­ke of juri­di­sche aspec­ten rond Open Source. De lezin­gen zijn alle­maal in het Engels. In de hal­len zijn stands waar­op ver­schil­len­de Open Source pro­jec­ten zijn ver­te­gen­woor­digd. Zowel soft­wa­re als hard­wa­re. Voor wie boe­ken zoekt over deze onder­wer­pen is er een stand van O’Reilly.

TDvenlo bezoekt FOSDEM
TDvenlo bezoekt FOSDEM

Een aan­tal keer zijn we op de zater­dag gegaan, maar dit jaar zijn we op zon­dag gegaan, en daar­mee mis­ten we de ope­nings­speech, waar­in meest­al een aan­tal actu­e­le onder­wer­pen aan bod komen. We begon­nen bij enke­le stands waar een aan­tal popu­lai­re Open Source pro­jec­ten zijn ver­te­gen­woor­digd. Hier ston­den o.a. stands van Libre-Office, KDE, Gnome en Ubuntu. Bij de stand van KDE zijn we  even blij­ven staan en zagen we o.a. de nieu­we KDE 5.9 en een tele­foon waar­op een mobie­le ver­sie van KDE draai­de. Weliswaar in een vroeg sta­di­um, maar het pro­ject kreeg al dui­de­lijk vorm. Bijzonder was ook dat zij een lap­top wil­len uit­bren­gen met Linux en KDE voor­ge­ïn­stal­leerd.

Open Source hardware project
Open Source hard­wa­re pro­ject

De eer­ste lezing die we bij­woon­den, ging over wat er komt kij­ken bij het schrij­ven van een goe­de manu­al. De vol­gen­de lezing ging over Matrix, een Open Source ini­ti­a­tief en soft­wa­re­pro­ject om com­mu­ni­ca­tie­dien­sten te decen­tra­li­se­ren en te defrag­men­te­ren. Enkele stands van hard­wa­re pro­jec­ten die we gezien heb­ben zijn een lap­top rond een A20 CPU en een pro­ject om een Open Source satel­liet in de ruim­te te bren­gen. Een bij­zon­de­re lezing ging over het gebruik van elek­tro­ni­sche spier sti­mu­la­tie voor inter­ac­tie­ve doel­ein­den en games. De vol­gen­de lezing ging over licen­ties en gebruik van Open Source mul­ti­me­dia bestan­den zoals afbeel­din­gen geluids­be­stan­den en video. KiCad is een Open sour­ce pro­gram­ma voor elek­tro­ni­ca design en het maken van pcb lay­outs. In een lezing werd toe­ge­licht wat de nieu­we fea­tu­res zijn van ver­sie 5 en wat voor ver­sie 6 is gepland. Menig elek­tro­ni­ca ont­wer­per wordt hier heel blij van. Een ‘lightning talk’ leg­de in 15 minu­ten uit wat Interledger kon bren­gen. Het ont­wik­ke­len van een stan­daard en soft­wa­re om ver­schil­len­de beta­lings­sys­te­men te kopp­pe­len dank­zij de ope­ra­tors zelf. De afslui­ten­de lezing ging over het gebruik van Linux bij air­t­raf­fic con­trol in Duitsland en wat daar­bij komt kij­ken. Ook hoe belang­rijk tes­ten, stan­daar­den en cer­ti­fi­ce­ring hier­bij is.

Lezing op FOSDEM 2017
Lezing op FOSDEM 2017

Het was weer een inte­res­san­te en  leer­za­me dag. Uiteraard kan men met plus­mi­nus 300 lezin­gen op een dag niet alles bij­wo­nen en moe­ten er keu­zes wor­den gemaakt. Wie één of meer lezin­gen wil terug­zien, kan dat doen op de FOSDEM web­si­te: www.fosdem.org. Elke lezing is op video opge­no­men en terug te kij­ken.

FOSDEM closing talk 2017
FOSDEM clo­sing talk 2017

Meer foto’s vind je in ons foto­al­bum.

FOSDEM 2017

Op zater­dag 4–2‑2017 en zon­dag 5–2‑2017 vindt in Brussel weer een nieu­we edi­tie van FOSDEM plaats. Ook dit jaar is TDvenlo weer van plan om met een dele­ga­tie naar FOSDEM te gaan.

De Free and Open Source Developers’ European Meeting is een jaar­lijks eve­ne­ment waar ieder­een met een inte­res­se in de ont­wik­ke­ling van open sour­ce soft­wa­re gelijk­ge­stem­den kan ont­moe­ten, idee­ën kan uit­wis­se­len en zich op de hoog­te kan stel­len van de nieuw­ste ont­wik­ke­lin­gen.

FOSDEM vindt plaats op het ter­rein van de ULB te Brussel en is vrij toe­gan­ke­lijk voor ieder­een. Aanmelden is niet nodig. Meer infor­ma­tie is het vin­den op http://fosdem.org/2017.