Tag Archives: hackerspace

Weekend van de Wetenschap

Het twee­de week­end van okto­ber is tra­di­ti­o­neel het Weekend van de Wetenschap. Ook wij doen dit jaar weer mee!

Op zater­dag 7 en zon­dag 8 okto­ber ope­nen wij weer onze deu­ren voor het publiek, zodat zij de moge­lijk­heid heeft om ken­nis te maken met onze mooie hac­ker­spa­ce en al onze acti­vi­tei­ten. Onze leden zul­len aan­we­zig zijn om jul­lie te ont­van­gen en op ver­schil­len­de plek­ken in de hac­ker­spa­ce demon­stre­ren wat er eigen­lijk gebeurt en moge­lijk is. En dat is meer dan je denkt!

Foto: © Persfoto venlo.nieuws.nl

Uiteraard wordt er veel gewerkt met en aan com­pu­ters en wordt er van alles gepro­gram­meerd, maar dat staat vaak in dienst van iets dat zelf ver­zon­nen en gemaakt wordt. Dus wordt er ook veel uit elkaar gehaald, (weer) in elkaar gezet, een ande­re func­tie gege­ven (hac­ken!), geprint met een 3D prin­ter of uit­ge­sne­den en bewerkt met een laser­cut­ter. Er is kort­om veel te zien deze twee dagen.

Wat te luis­te­ren is er ook: er wordt op zater­dag 7 okto­ber een inte­res­san­te lezing gehou­den door Edwin van Andel van Zerocopter. Deze lezing gaat over de rol die hac­kers kun­nen spe­len bij het bescher­men van je infor­ma­tie en dat zij niet per defi­ni­tie uit zijn om alles te “slo­pen”. Veel voor­ko­men­de fou­ten wor­den aan de kaak gesteld en hij geeft tips om je eigen digi­ta­le leven beter te bescher­men. Je hoeft geen nerd te zijn om deze lezing te vol­gen, want Edwin legt alles uit in voor ieder­een te begrij­pen taal!

We hopen jul­lie te mogen ver­wel­ko­men op 7 en 8 oktober!

Openingstijden:

Zaterdag 7 okto­ber 10:00 uur — 17:00 uur open inloop

Lezing Edwin van Andel 14:00 uur in de Podiumzaal van de Openbare Bibliotheek Venlo

Zondag 8 okto­ber 12:00 uur — 17:00 uur open inloop

Een nieuwe IJstijd

De zomer van 2023 is offi­ci­eel aan­ge­bro­ken, en dat bete­kent dat we lek­ker gaan afkoe­len! Oftewel, tijd voor ijs! De sum­mer­spe­ci­als dit sei­zoen zijn inge­kocht en van­af nu in onze bar verkrijgbaar: 

Nieuwe ijs­jes, nieu­we prijsjes!

Open dag 25–3‑2023

Zaterdag 25 maart 2023 is het weer de laat­ste zater­dag van maart en dat bete­kent tra­di­ti­o­neel dat het dan Internationale Open Hackerspaces Dag is. Hackerspaces in bin­nen- en bui­ten­land zet­ten de deu­ren open en laten het gro­te publiek ken­nis­ma­ken met hun acti­vi­tei­ten. Ook wij zet­ten zater­dag 25 maart onze deu­ren dus weer open voor het publiek. 

Vanaf 10.00 uur tot onge­veer 16.30 uur zul­len wij een kijk­je geven in onze hac­ker­spa­ce in de kel­der van de Stadsbibliotheek: Begijnengang 2 te Venlo. Tijdens een rond­lei­ding laten diver­se leden van onze veel­zij­di­ge ver­e­ni­ging voor­beel­den zien van pro­jec­ten en acti­vi­tei­ten waar zij zich weke­lijks zoal mee bezighouden. 

Wat is een hac­ker­spa­ce?
Op hackerspaces.nl wordt de vol­gen­de defi­ni­tie van een hac­ker­spa­ce gege­ven: “Hackerspaces zijn loca­ties waar men­sen met een tech­ni­sche, cre­a­tie­ve en nieuws­gie­ri­ge mind­set bij­een­ko­men. Ze komen daar om te wer­ken aan pro­jec­ten, elkaar te ont­moe­ten en te pra­ten over onder­wer­pen die hen inte­res­se­ren.

Hackers vin­den ethiek belang­rijk, daar­om wordt er bin­nen de hac­ker­spa­ces gespro­ken over hoe hac­kers pro­be­ren de wereld te ver­be­te­ren door kri­tisch en fris naar de maat­schap­pij, tech­niek en orga­ni­sa­ties te kij­ken en ken­nis te delen. Daarnaast zijn hac­ker­spa­ces plek­ken waar men­sen komen die mooie, grap­pi­ge en cre­a­tie­ve din­gen maken. Een plek onder gelijk­ge­stem­den waar ze wel­kom zijn en waar zij een gemeen­schap­pe­lij­ke ruim­te, gereed­schap­pen en infor­ma­tie kun­nen delen. Een plek die inspi­ra­tie geeft!

Tijdens de open dag is het moge­lijk om zelf te ont­dek­ken wat hac­ken inhoudt en te zien wat er alle­maal moge­lijk is in een hac­ker­spa­ce. Tipje van de slui­er? Iemands ver­beel­dings­kracht is de meest beper­ken­de fac­tor!

Het maken van een LEDcube

Moet ik me voor­af aan­mel­den?
Aanmelden voor de open dag is niet nodig, maar we stel­len het wel op prijs als pers zich voor­af meldt en de pri­va­cy van de aan­we­zi­gen res­pec­teert. Naast TDvenlo doen ook onder­staan­de Nederlandse hac­ker­spa­ces mee, kijk voor meer infor­ma­tie over het pro­gram­ma op hun eigen website:

Ondertussen in de space

Ook de afge­lo­pen tijd zijn er weer aller­lei acti­vi­tei­ten en pro­jec­ten opge­start en gere­a­li­seerd in onze spa­ce. Hieronder een greep uit wat ons de afge­lo­pen tijd zoal bezig hield:

De bank wordt stevig aangepakt
Bank onder han­den nemen
De bank is verkleind en staat niet meer in de loop
De bank is ver­kleind, en staat niet meer in de loop
De blokkendoos, om interactief uitleg over basisschakelingen te kunnen geven
De blok­ken­doos!
Penplotter in actie
Penplotter in actie
Amiga 1200
Retro: Amiga
Masker gknutseld
Masker geknut­seld
Raspberry Pi Pico op breadboard
Aan de gang met een Raspberry Pi Pico

Fijne feestdagen

De feest­da­gen staan weer voor de deur. Daarom wil­len wij jul­lie alvast bij­zon­der fij­ne kerst­da­gen en een gezond en voor­spoe­dig 2023 toewensen.

Vanwege de feest­da­gen zul­len wij in week 52 geheel geslo­ten blij­ven. In het nieu­we jaar star­ten we dan weer met bij­een­kom­sten op woens­dag 4 janu­a­ri. De eer­ste jeugdop­komst in 2023 is op vrij­dag 6 januari. 

Christmas Tux: "Fijne kerstdagen en een gelukkig 2023!"
Fijne kerst­da­gen en een geluk­kig 2023!

re_BOOTCMP

Zaterdag 19 novem­ber vond op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen de eer­ste Limburgse edi­tie van re_B00TCMP plaats. Ook wij heb­ben hier acte de pre­sen­ce gege­ven en onze hac­ker­spa­ce aan alle aan­we­zi­gen gepresenteerd. 

De stand van Hackerspace TDvenlo op de re_BOOTCMP in Heerlen. Duidelijk te herkennen aan de rolbanners, en de tafel met diverse voorbeelden van projecten die onze leden hebben gerealiseerd.
Onze stand op de re_BOOTCMP

De door onder meer het cyber­cri­me­team van de poli­tie geor­ga­ni­seer­de re_B00TCMP is een eve­ne­ment spe­ci­aal voor jon­ge­ren met sterk ont­wik­kel­de IT-vaar­dig­he­den. Het doel is om jon­ge­ren te laten zien hoe ze hun digi­ta­le vaar­dig­he­den op een goe­de manier kun­nen inzet­ten. Onderwerpen zoals (ethisch) hac­ken, cyber­se­cu­ri­ty, de gaming indu­strie en digi­ta­le chal­len­ges kwa­men op re_B00TCMP aan bod.

Zo’n 35 jon­ge­ren namen deel aan pre­sen­ta­ties en work­shops, kon­den gamen — met en tegen de poli­tie — en kre­gen een inkijk in de gaming en cyber­se­cu­ri­ty indu­strie en de ont­wik­ke­lin­gen die daar gaan­de zijn.

Gamen met / tegen de politie
Gamen met / tegen de politie

De re_B00TCMP op de Brightlands Campus werd afge­slo­ten met een chal­len­ge. De ver­wach­ting was dat het ‘kra­ken van de code’ van een kluis onge­veer 30 tot 45 minu­ten zou duren. Echter, de Limburgse jon­ge­ren ble­ken zeer bedre­ven… Binnen een kwar­tier was de kluis geo­pend. Er waren drie prij­zen te ver­ge­ven, waar­mee de win­naars, naast een mee­loop­dag in een Limburg geves­tigd cyber­be­drijf naar keu­ze, naar huis gingen.

TDvenlo aanwezig op re_BOOTCMP
TDvenlo aan­we­zig op re_BOOTCMP

Open dag 26–3‑2022

Zaterdag 26 maart 2022 vindt de jaar­lijk­se Internationale Open Hackerspace Dag weer plaats. Hackerspaces in bin­nen- en bui­ten­land zet­ten de deu­ren open en laten het gro­te publiek ken­nis­ma­ken met hun activiteiten. 

Ook TDvenlo opent deze dag de deu­ren. Tussen 10.00 en 16.30 uur is ieder­een van har­te wel­kom in de ruim­tes van TDvenlo in de kel­der van de Stadsbibliotheek: Begijnengang 2 te Venlo. Diverse leden van TDvenlo zul­len aan­we­zig zijn en laten zien waar zij zich bij deze veel­zij­di­ge ver­e­ni­ging zoal mee bezig­hou­den. Van 3d-prin­ten tot retro­ga­men en van zelf ont­wor­pen elek­tro­ni­ca tot het pro­gram­me­ren van de bestu­ring van een robot­arm, er is voor elk wat wils. 

Wat is een hac­ker­spa­ce?
Op hackerspaces.nl wordt de vol­gen­de defi­ni­tie van een hac­ker­spa­ce gege­ven: “Hackerspaces zijn loca­ties waar men­sen met een tech­ni­sche, cre­a­tie­ve en nieuws­gie­ri­ge mind­set bij­een­ko­men. Ze komen daar om te wer­ken aan pro­jec­ten, elkaar te ont­moe­ten en te pra­ten over onder­wer­pen die hen inte­res­se­ren.

Hackers vin­den ethiek belang­rijk, daar­om wordt er bin­nen de hac­ker­spa­ces gespro­ken over hoe hac­kers pro­be­ren de wereld te ver­be­te­ren door kri­tisch en fris naar de maat­schap­pij, tech­niek en orga­ni­sa­ties te kij­ken en ken­nis te delen. Daarnaast zijn hac­ker­spa­ces plek­ken waar men­sen komen die mooie, grap­pi­ge en cre­a­tie­ve din­gen maken. Een plek onder gelijk­ge­stem­den waar ze wel­kom zijn en waar zij een gemeen­schap­pe­lij­ke ruim­te, gereed­schap­pen en infor­ma­tie kun­nen delen. Een plek die inspi­ra­tie geeft!


Tijdens de open dag is het moge­lijk om zelf te ont­dek­ken wat hac­ken inhoudt en te zien wat er alle­maal moge­lijk is in een hac­ker­spa­ce. Tipje van de slui­er? Iemands ver­beel­dings­kracht is de meest beper­ken­de fac­tor!

Infinity cube IOHD 2022
Laat je ver­won­de­ren door tech­ni­sche kunst­wer­ken zoals deze Infinity Cube

Moet ik me voor­af aan­mel­den?
Aanmelden voor de open dag is niet nodig, maar we stel­len het wel op prijs als pers zich voor­af meldt en de pri­va­cy van de aan­we­zi­gen res­pec­teert. Naast TDvenlo doen ook onder­staan­de Nederlandse hac­ker­spa­ces mee, kijk voor meer infor­ma­tie over het pro­gram­ma op hun eigen website:

Open op afspraak
Diverse Nederlandse hac­ker­spa­ces kun­nen of wil­len bin­nen de hui­di­ge coro­na­si­tu­a­tie nog geen open dag voor een gro­ter publiek orga­ni­se­ren, maar zijn voor geïn­te­res­seer­de indi­vi­du­en wel op afspraak te bezoe­ken. Je kunt voor een per­soon­lij­ke rond­lei­ding terecht bij:

De afspraak kun je onder­ling maken voor een datum en tijd die bei­de par­tij­en uit­ko­men. Dat hoeft dus niet per se op 26 maart te zijn.

Weekend van de Wetenschap

Dit week­end, zater­dag 2 en zon­dag 3 okto­ber, is het weer het lan­de­lij­ke Weekend van de Wetenschap. Lang heb­ben we afge­wacht wat er moge­lijk was, maar we heb­ben samen met onze huis­ves­ter op de val­reep nog een inte­res­sant pro­gram­ma in elkaar weten te draai­en. Kom dit week­end dus kij­ken bij Hackerspace TDvenlo in de kel­der van de Openbare Bibliotheek Venlo. 

Ondertussen in de space

De zomer­va­kan­tie is weer voor­bij, de herfst staat voor de deur. De avon­den wor­den lan­ger en de hore­ca is nog steeds maar beperkt open. Oftewel, vol­op acti­vi­teit in de space!

Retrogaming
Retrogamen blijft een leuk tijdverdrijf
Er is een mooi ophang­sys­teem voor meet­snoe­ren gemaakt
Zweefmolen van Meccano
Zweefmolen van Meccano
De zweef­mo­len in actie:
Legpuzzel van het Ald Weishoes, gemaakt met de lasersnijder
Puzzel gemaakt met de lasersnijder
Onze robot­arm kan opdrukken!
Bakjes voor snacks
Bakjes aan de muur voor het assor­ti­ment aan snacks
laserfrikandellen
Met de laser gegra­veer­de fri­kan­del­len: zo word je ‘Snackerspace TDvenlo’

Uitbreiding assortiment bar

Met ingang van 30 juli 2021 is het assor­ti­ment van onze bar uit­ge­breid met een beschei­den assor­ti­ment snacks. Als eer­ste heb­ben we voort­aan can­dy­bars van Mars en Twix in het assor­ti­ment, voor €0,75 per stuk. Ook zijn er gevul­de koe­ken voor €0,50 per stuk. Over ver­de­re uit­brei­ding wordt nog gedacht, input van wen­sen is welkom!

Snackassortiment voor in de bar

Zomerspecials

Speciaal voor de zomer­pe­ri­o­de zijn er ook diver­se ver­fris­sen­de zomer­spe­ci­als aan het assor­ti­ment toe­ge­voegd. Bij de dran­ken is Fanta Lemon toe­ge­voegd als zomer­spe­ci­al. Deze kost €0,80 per blik­je. Er zijn er nog enkele!

Fanta lemon

De ove­ri­ge zomer­spe­ci­als zijn nog te vin­den in het vries­vak. Gedurende de zomer heb­ben we ijs­jes! Ook deze zijn er nog zo lang de voor­raad strekt! Er is keu­ze uit IJslollys (€0,10), Raketjes (€0,15) en Dubbellikkers (€0,15).

IJsjes!