Tag Archives: hackerspace

TDvenlo vindt nieuwe space in Stadsbibliotheek

Per 1 janu­ari 2019 is de kel­der van de Stadsbibliotheek de nieu­we stand­plaats van Hackerspace TDvenlo: een plek met hon­derd-en één mogeli­jk­he­den voor een inno­va­tief nieuw jaar. 

Ontdekken, leren en ont­wikke­len; het zijn belan­gri­jke doe­len waar­mee de Bibliotheek Venlo zich graag ver­bindt. Door samen te wer­ken met Hackerspace TDvenlo ont­s­ta­an hier­in nieu­we mogeli­jk­he­den. Doelgroepen van jong tot oud, erva­ren of oner­va­ren kri­jgen de kans om zich te ver­won­de­ren over de mogeli­jk­he­den van tech­niek en ICT en voo­ral door er zélf mee aan de slag te gaan. De kel­der van de Stadsbibliotheek is groot en mul­ti­func­tion­eel, waar­door er let­ter­li­jk alle ruim­te is om bes­ta­an­de en nieu­we activit­ei­ten (ver­der) te ont­wikke­len. Naast de hui­di­ge activit­ei­ten op woens­dag- en vrij­da­ga­vond zet Hackerspace TDvenlo in samen­werking met de Bibliotheek Venlo nieu­we activit­ei­ten op die elke doel­gro­ep nieuws­gie­rig zul­len maken.

Inmiddels zijn de voor­be­rei­din­gen voor de ver­hui­zing in vol­le gang. Wij kun­nen daarom hel­aas geen regu­lie­re club­avon­den meer aan­bie­den in het Ald Weishoes. Houd onze web­site en soci­al media kana­len in de gaten voor updates ron­dom de ver­hui­zing!

Hack42 on Tour

Eén bus, twee dagen, der­ti­en hacker­spaces, (maxi­maal) tweeën­veer­tig deel­ne­mers. Dat is Hack42 on Tour in een noten­dop.

In het wee­kend van 3 en 4 novem­ber orga­ni­se­ren onze collega’s van Hack42 een road­trip per tou­ring­car langs alle hacker­spaces in Nederland. Zondag 4 novem­ber zul­len wij hen dan ook ontvan­gen op onze zol­der in het Ald Weishoes, voor een kor­te rond­lei­ding en ver­de­re ken­nis­ma­king.

Volgens de voor­lo­pi­ge plan­ning zal het bezoek rond 12.25 uur in Venlo aan­ko­men. Om 13.25 uur vertrekt de bus dan weer naar ACKspace in Heerlen.

Meer info over Hack42 on Tour vind je op de web­site van Hack42.

Hack 42 on Tour
Hack42 on Tour (Afbeelding: Hack42 (CC BY-NC-SA 3.0))

Nieuw: senioravond

Vanaf sep­tem­ber 2018 gaat TDvenlo bij vold­o­en­de belang­stel­ling weke­li­jks ook op woens­da­ga­vond open. De woens­da­ga­vond zal ech­ter exclu­sief voor senior­le­den zijn. De opkomst van de jeug­dgro­ep bli­jft zoals gebrui­kel­i­jk op de vrij­da­ga­vond van 19.30 tot 21.00 uur.

Met de open­stel­ling op woens­da­ga­vond hopen wij alle­re­erst de senior­le­den die jeugd­le­den bege­lei­den de gele­gen­heid te geven om een vol­l­e­di­ge avond aan eigen pro­jec­ten te kun­nen besteden. Zo kan er zowel meer aan­dacht geschon­ken wor­den aan de bege­lei­ding van onze jeug­dgro­ep, en is er voor onze senior­le­den meer gele­gen­heid om te komen hob­by­en. Tevens ver­wach­ten wij dat dit een bete­re sprei­ding van de druk­te ople­vert.

Om op woens­da­ga­vond open te gaan, is er ech­ter wel een mini­mum opkomst nodig. Derhalve ver­lan­gen wij voor elke woens­da­ga­vond aan­mel­ding vooraf, via een bericht­je per e-mail, whats­app of FB-mes­sen­ger. Bij drie of meer aan­mel­din­gen zal op de betref­fen­de woens­dag de space geo­pend wor­den.

Logo
Logo

Seizoen 2017 / 2018 van start

Op vrij­dag 1 sep­tem­ber 2017 is het weer zover. Het nieu­we sei­zo­en gaat van start. Na een wel­ver­di­en­de vakan­tie is iedere­en weer van har­te wel­kom met ide­eën voor uit­da­gen­de nieu­we pro­jec­ten.

We hopen jul­lie weer iede­re vrij­da­ga­vond van­af 19.30 uur op onze zol­der in het Ald Weishoès te mogen begroeten.

Open dag HACK42

Op 1 en 2 okto­ber is het het Weekend van de Wetenschap. Voor onze collega’s van hacker­space HACK42 in Arnhem is dat tra­di­tioneel het moment dat zij open huis hou­den. Op zater­dag 1 okto­ber is het weer zover.

Ook vanuit TDvenlo zijn er plan­nen om die kant op te gaan. Heb je inter­es­se om mee te gaan, kom vrij­dag 30 sep­tem­ber even langs bij TDvenlo in het Ald Weishoès, om e.e.a. af te stem­men!