Tag Archives: jeugd

Geslaagde eerste jeugdavond

Gisteravond: de eer­ste jeugd­avond in de nieu­we ruim­te! Activiteiten met kids waren o.a. sol­de­ren en brain­stor­men over hun nieu­we pro­jec­ten (o.a. met ardui­no). Het film­pje ter inspi­ra­tie kan je hier vinden.

Op de eer­ste avond dat wij open waren kwa­men er al 2 nieu­we, geïn­te­res­seer­de volwassenen.
Super om te zien dat de tech­ni­sche club groeit! Met een gro­te jeugd­club van 13 kids tus­sen de 9 en 16!

De eer­ste hard­wa­re-ruim­te is gro­ten­deels klaar en in gebruik, yes!
Binnenkort meer info over nieu­we acti­vi­tei­ten van­uit een hac­ker­spa­ce Noord-en mid­den Limburg nieu­we stijl.

Ben je ook geïn­te­res­seerd om eens te komen kij­ken wat wij doen? Je bent van har­te wel­kom, na een mail­tje via: info@tdvenlo.nl

 

Kortsluiting bij de TD

Dat TDvenlo, of zoals vroe­ger, de TD, een club met een rij­ke his­to­rie is, blijkt maar weer eens uit de blog­post die oud-lid Rob Buchholz heeft geschre­ven over ons. Zijn beschrij­ving van de klim naar boven, de stof­fi­ge doch sfeer­vol­le ruim­tes, de anek­do­tes… Hoewel geba­seerd op her­in­ne­rin­gen uit de twee­de helft van de jaren ’70, nog altijd een feest der her­ken­ning, voor hui­di­ge én voor­ma­li­ge leden.

Waar Rob nog twij­felt of de club terug is van weg­ge­weest, of dat zij een slui­me­rend bestaan heeft geleid, kun­nen wij hier beves­ti­gen dat de TD nooit echt weg is geweest. Natuurlijk heb­ben we vet­te en mage­re jaren gekend, maar nooit was de club geheel ver­dwe­nen. Inmiddels zijn we zelfs weer meer dan spring­le­vend en hele­maal bij de tijd qua vei­lig­heids­maat­re­ge­len en tech­niek. Ook heb­ben we weer een gewel­di­ge aan­loop van zowel jeugd- als seni­or­le­den, meer bege­lei­ding en veel inspi­re­ren­de idee­ën om mee aan de slag te gaan.

Benieuwd naar Robs her­in­ne­rin­gen aan onze stek in het Ald Weishoes? Lees dan zijn blog: watrobzegt.wordpress.com/2017/12/01/kortsluiting-bij-de-td/

Zelf mooie her­in­ne­rin­gen aan de TD en benieuwd hoe het er nu uit­ziet op die zol­der van het Ald Weishoes? Als op vrij­dag­avond de neon­let­ters bran­den, zijn we aan­we­zig. Maak gerust weer eens die ver­trouw­de klim naar de zol­der, onze deur staat open. Of deel je her­in­ne­rin­gen in de com­ments bij deze post of op onze facebook­pa­gi­na.

Het begin van een nieuwe jeugdgroep…

Na een suc­ces­vol­le deel­na­me aan Venlo Verenigt op zon­dag 17 sep­tem­ber 2017 zijn wij medio okto­ber gestart met een nieu­we jeugd­groep. Een vijf­tal jeug­di­ge bezoe­kers is inmid­dels enthou­si­ast aan het sol­de­ren gesla­gen, en doet zo de brood­no­di­ge erva­ring op om op kor­te ter­mijn daad­wer­ke­lijk aan elek­tro­ni­sche scha­ke­lin­gen te knut­se­len. Ook pro­gram­me­ren (van bij­voor­beeld Arduino micro­con­trol­lers) zal zeker nog aan bod komen.

Van ouds­her heeft TDvenlo altijd belang gehecht aan het faci­li­te­ren van een jeugd­groep in de leef­tijd van 9 tot 15 jaar. Door de jeugd op deze leef­tijd reeds ken­nis te laten maken met de moge­lijk­he­den van tech­niek, raakt zij veel­al enthou­si­ast en niet zel­den heeft dat geleid tot een keu­ze voor een pro­fes­si­o­ne­le car­ri­è­re in de techniek.

Het spreekt voor zich dat wij erg blij zijn met deze ont­wik­ke­ling. Wij hopen dat de hui­di­ge groep nog lan­ge tijd enthou­si­ast bij ons komt hob­by­en en dat er zich nog meer gïn­te­res­seer­den mel­den. Er is nog plek voor uitbreiding!