Tag Archives: lezing

Weekend van de Wetenschap

Het twee­de week­end van okto­ber is tra­di­ti­o­neel het Weekend van de Wetenschap. Ook wij doen dit jaar weer mee!

Op zater­dag 7 en zon­dag 8 okto­ber ope­nen wij weer onze deu­ren voor het publiek, zodat zij de moge­lijk­heid heeft om ken­nis te maken met onze mooie hac­ker­spa­ce en al onze acti­vi­tei­ten. Onze leden zul­len aan­we­zig zijn om jul­lie te ont­van­gen en op ver­schil­len­de plek­ken in de hac­ker­spa­ce demon­stre­ren wat er eigen­lijk gebeurt en moge­lijk is. En dat is meer dan je denkt!

Foto: © Persfoto venlo.nieuws.nl

Uiteraard wordt er veel gewerkt met en aan com­pu­ters en wordt er van alles gepro­gram­meerd, maar dat staat vaak in dienst van iets dat zelf ver­zon­nen en gemaakt wordt. Dus wordt er ook veel uit elkaar gehaald, (weer) in elkaar gezet, een ande­re func­tie gege­ven (hac­ken!), geprint met een 3D prin­ter of uit­ge­sne­den en bewerkt met een laser­cut­ter. Er is kort­om veel te zien deze twee dagen.

Wat te luis­te­ren is er ook: er wordt op zater­dag 7 okto­ber een inte­res­san­te lezing gehou­den door Edwin van Andel van Zerocopter. Deze lezing gaat over de rol die hac­kers kun­nen spe­len bij het bescher­men van je infor­ma­tie en dat zij niet per defi­ni­tie uit zijn om alles te “slo­pen”. Veel voor­ko­men­de fou­ten wor­den aan de kaak gesteld en hij geeft tips om je eigen digi­ta­le leven beter te bescher­men. Je hoeft geen nerd te zijn om deze lezing te vol­gen, want Edwin legt alles uit in voor ieder­een te begrij­pen taal!

We hopen jul­lie te mogen ver­wel­ko­men op 7 en 8 oktober!

Openingstijden:

Zaterdag 7 okto­ber 10:00 uur — 17:00 uur open inloop

Lezing Edwin van Andel 14:00 uur in de Podiumzaal van de Openbare Bibliotheek Venlo

Zondag 8 okto­ber 12:00 uur — 17:00 uur open inloop

Lezingen tijdens Weekend van de Wetenschap

Tijdens het Weekend van de Wetenschap biedt TDvenlo naast de regu­lie­re open dag een pro­gram­ma van drie lezin­gen aan in de Podiumzaal van de Openbare Bibliotheek Venlo. Het pro­gram­ma vind je hier­on­der. Hoewel de toe­gang gra­tis is, vra­gen we in ver­band met de zaal­ca­pa­ci­teit toch om je aan te mel­den via de aan­meld­links op deze pagina. 

Brenno de Winter: Privacyvriendelijke soft­wa­re voor Nederland zater­dag 1–10 van 15–16 uur
De tech­no­lo­gie die is ont­wik­keld rond Corona wordt vaak kri­tisch gevolgd. Juist die hou­ding helpt bij het maken van goe­de, vei­li­ge en voor­al pri­va­cy­vrien­de­lij­ke soft­wa­re. In Nederland werd alles op alles gezet om juist com­pro­mis­loos rond pri­va­cy en bevei­li­ging in het ont­wik­ke­len van soft­wa­re te staan en voor­al met een gemeen­schap te wer­ken. Tijdens het insi­de ver­haal rond de bouw van deze tech­niek hoor je niet alleen hoe dit vorm kreeg in Nederland, maar ook wel­ke vra­gen je kunt stel­len om gege­vens van men­sen echt goed te bescher­men.

Over Brenno:
Brenno de Winter (1971) is een bevlo­gen expert op het gebied van infor­ma­tie­be­vei­li­ging, pri­va­cy en ICT. Op vijf­ja­ri­ge leef­tijd schreef een eer­ste com­pu­ter­pro­gram­ma. Al vroeg ont­dek­te hij de zwak­he­den aan tech­no­lo­gie en kwam in con­tact met de hac­kersce­ne. Hij pro­gram­meer­de, werk­te aan kwa­li­teits­sys­te­men en voor­al infor­ma­tie­be­vei­li­ging en pri­va­cy­be­scher­ming.

Hij is als veel­ge­vraagd expert actief lezin­gen, ont­wik­ke­len van les­stof en simu­la­ties, geven van trai­nin­gen, het onder­steu­nen van orga­ni­sa­ties, het doen van (soms zeer com­plex) onder­zoek en het schrij­ven van boe­ken. Brenno de Winter heeft meer dan 2.000 data­lek­ken onder­zocht en schreef onder ande­re boe­ken als Digitale Stormvloed, De Rode Hack, Privacy in het Informatietijdperk, Bescherming tegen cyber­cri­me, Open Kaart en Linux in de Praktijk. Zijn meest recen­te boek is de ‘Survivalgids voor de Digitale Jungle’. — https://dewinter.com/over-ons/

Aanmelden: https://bibliotheekvenlo.op-shop.nl/808/weekend-van-de-wetenschap-lezing-privacyvriendelijke-software-voor-nederland-door-brenno-de-winter/01–10-2022

Erik Dekkers: Wat is een sterk wacht­woord? zater­dag 1–10 van 13–14 uur
Na een kor­te blik in de geschie­de­nis neemt Erik jul­lie mee naar het moder­ne com­pu­ter­tijd­perk, waar­in wacht­woor­den op dui­zend-en-een plaat­sen terug­ko­men. Maar hoe maak je een goed wacht­woord? Door te kij­ken hoe een cyber­cri­mi­neel denkt en werkt, kun­nen wij leren hoe we hem te slim af zijn!

Over Erik:
Erik Dekkers (1968) is zoals hij het zelf zegt een ‘zij-instro­mer’ in de hac­kers­we­reld. Van huis uit geschoold als elek­tro­tech­ni­cus en werk­zaam als pane­len­bou­wer, heeft hij in de wereld van elek­tro­ni­ca en ‘cyber’ een hob­by gevon­den waar hij zich als een vis in het water voelt. Via hac­ker­spa­ce TDvenlo heeft hij de hac­kers­we­reld leren ken­nen en waar­de­ren, en is hij er meer en meer in gaan par­ti­ci­pe­ren. Inmiddels is hij dan ook trots lid van de cybe­ron­der­zoeks­raad en voor­zit­ter van Hackerspace TDvenlo.

Aanmelden: https://bibliotheekvenlo.op-shop.nl/798/weekend-van-de-wetenschap-lezing-wat-is-een-sterk-wachtwoord-door-erik-dekkers/01–10-2022

Erik Dekkers: Phishing zon­dag 2–10 van 13–14 uur
Phishing komt vaker voor dan je denkt en je werkt er boven­dien ook vaker aan mee dan je denkt! Wat is het? Waar is men zoal op uit? En hoe­veel kwaad kan het? En in hoe­ver­re is het legaal? Aan de hand van deze vra­gen en enke­le voor­beel­den neemt Erik Dekkers je mee door de wereld van phis­hing en geeft hij je hand­rei­kin­gen hoe je je erte­gen kunt wape­nen en hoe je voor­komt dat je slacht­of­fer wordt van kwaad­aar­di­ge phis­hing­ac­ties.

Over Erik:
Erik Dekkers (1968) is zoals hij het zelf zegt een ‘zij-instro­mer’ in de hac­kers­we­reld. Van huis uit geschoold als elek­tro­tech­ni­cus en werk­zaam als pane­len­bou­wer, heeft hij in de wereld van elek­tro­ni­ca en ‘cyber’ een hob­by gevon­den waar hij zich als een vis in het water voelt. Via hac­ker­spa­ce TDvenlo heeft hij de hac­kers­we­reld leren ken­nen en waar­de­ren, en is hij er meer en meer in gaan par­ti­ci­pe­ren. Inmiddels is hij dan ook trots lid van de cybe­ron­der­zoeks­raad en voor­zit­ter van Hackerspace TDvenlo.

Aanmelden: https://bibliotheekvenlo.op-shop.nl/801/weekend-van-de-wetenschap-lezing-hoe-werkt-phishing-en-wat-kan-ik-ertegen-doen-door-erik-dekkers/02–10-2022

WvdW logo
Weekend van de Wetenschap

Weekend van de Wetenschap 2022

Logo Weekend van de Wetenschap

In het eer­ste week­end van okto­ber vindt tra­di­tie­ge­trouw weer het Weekend van de weten­schap plaats. Ook wij nemen dit jaar weer deel! Op zater­dag 1 en zon­dag 2 okto­ber 2022 kun je op onze open dag ont­dek­ken wat een hac­ker­spa­ce nou eigen­lijk is en wat wij zoal doen!

Daarnaast zul­len wij gedu­ren­de het week­end in de open­ba­re bibli­o­theek van Venlo een drie­tal lezin­gen oga­ni­se­ren. Sprekers en onder­wer­pen zul­len we op kor­te ter­mijn aan­kon­di­gen, houd daar­voor onze web­si­te en die van de bibli­o­theek Venlo in de gaten!

Het Weekend van de Wetenschap is er om ieder­een, van 8 tot 88 jaar, laag­drem­pe­lig ken­nis te laten maken met de wereld van weten­schap en tech­no­lo­gie. Ga back­sta­ge bij een van de hac­ker­spa­ces, tech­be­drij­ven, uni­ver­si­tei­ten, musea of zie­ken­hui­zen bij jou in de buurt en ont­dek wat de weten­schap alle­maal kan!

3d-printen in de praktijk
3d-prin­ten in de prak­tijk (Foto: Organisatie Weekend van de Wetenschap)

Hacker Hotel 2019

Van vrij­dag 15 febru­a­ri tot en met zon­dag 17 febru­a­ri heeft TDvenlo met een zeven­kop­pi­ge dele­ga­tie deel­ge­no­men aan het eve­ne­ment Hacker Hotel. Dit vond plaats in het Westcord Hotel De Veluwe in Garderen.

Hacker Hotel 2019 Badge
Hacker Hotel 2019 Badge

Gedurende drie dagen zijn de deel­ne­mers onder­ge­dom­peld in lezin­gen, work­shops en ande­re (h)ac(k)tiviteiten. Op zon­dag­mid­dag heeft TDvenlo zelf maar liefst twee lezin­gen ver­zorgd. Jelle en Marc heb­ben aan een geïn­te­res­seerd publiek ver­teld waar­om en hoe wij als hac­ker­spa­ce een suc­ces­vol­le jeugd­groep run­nen. Aansluitend heeft Andrea ver­teld hoe haar kunst­pro­ject Caminostones de aan­lei­ding was om als niet-tech­neut actief te wor­den bin­nen een hackerspace.

Het is helaas onbe­gon­nen werk om hier alle acti­vi­tei­ten en lezin­gen van het week­end na te bespre­ken. Toch wil­len we een aan­tal impres­sies hier delen. In wil­le­keu­ri­ge volgorde:

Badge
Interactief naam­kaart­je geba­seerd op een ESP32 micro­pro­ces­sor, met e‑ink dis­play, fan­cy LEDjes, add-ons, app­sto­re en veel veel meer! Goed voor nog weken­lang hackplezier.

Huisje
Uitstekende ver­blijf­plaats voor groe­pen, met 3 slaap­ka­mers, 2 bad­ka­mers en een roy­a­le woonkeuken.

Lezingen
Van 101 hacks voor een per onge­luk aan­ge­schaf­te Sovjetdesign-water­to­ren in Letland tot de (on)mogelijkheden op het gebied van 3d-prin­ten en van de geva­ren van e‑mail tot het als zeke­re over­heids­dienst run­nen van een markt­plaats op het darkweb. En alles ertus­sen­in. En meer. Interessante praat­jes gin­gen onder meer over het klo­nen van NFC-tags, het auto­ma­ti­se­ren van een thuis­brouw­in­stal­la­tie voor bier en last but not least de syn­er­gie­ën tus­sen hac­ker­spa­ces en repair­ca­fés.

Pubquiz
Het beha­len van een sta­bie­le plaats in de mid­den­moot is nog niet zo tri­vi­aal als je deel­neemt aan een pub­quiz door en voor hac­kers. In acht ron­den kwa­men de meest uit­een­lo­pen­de vraag­stuk­ken aan bod. Van ach­ter­ste­vo­ren afge­speel­de film­mu­ziek tot het her­ken­nen van een chip aan de hand van een foto van de die. Maar ook het her­ken­nen van hac­ker­spa­ces aan de hand van foto’s. En waren die rare uit­spra­ken nou van Brenno of van Rian? Om het hele­maal las­tig te maken, waren er als uit­smij­ter een boel vra­gen over My Little Pony.

Workshops
Workshops waren er onder meer over het leren sol­de­ren op print­pla­ten, sme­den van ijzer, bad­ge hac­ken, helm pim­pen, enz. Dus ook aan work­shops was er voor elk wat wils. Degenen die het spec­ta­cu­lair wil­den aan­pak­ken, kon­den zelfs een brand­blus­ser ombou­wen tot vlammenwerper.

Demonstraties
Ook waren er ver­schil­len­de demon­stra­ties, waar ande­re hac­kers / makers lie­ten zien met wat voor gave pro­jec­ten zij zich zoal bezig hou­den. Wie wist er bij­voor­beeld dat een hover­board een gewel­di­ge basis is om aller­lei inte­res­san­te trans­port­mid­de­len voor goe­de­ren of per­so­nen te maken? Of dat Thermiet behal­ve voor het las­sen van spoor­sta­ven ook best leuk is om ijze­ren vorm­pjes mee te gie­ten? En wat te den­ken van het spe­len met hoog­span­ning? Of het nou een jacobs­lad­der is, of 8 kV op een sim­pel LEDje, of het maken van Lichtenberg figu­ren, het is alle­maal even indrukwekkend.

Foto’s
En geluk­kig heb­ben we de foto’s nog!

P.S.: De web­si­te Hackaday heeft ook een arti­kel over Hacker Hotel geschre­ven. Die kan je hier lezen.